Suuryritysten energiakatselmus

Päivitä suuryritysten energiakatselmus hyvissä ajoin

Suurten yritysten energiatehokkuuslaki astui voimaan 1.1.2015. Laki velvoittaa suuryritykset seuraamaan energiankulutustaan yhä tarkemmin, jotta yritysten energiatehokkuus paranisi, energiansäästö kasvaisi sekä energian loppukäyttö ja primäärienergian kulutus vähenisivät. Suuryritys todistaa Energiavirastolle energiankulutuksen seurantaa laatimalla energiakatselmuksen, joka on voimassa neljä (4) vuotta.

Uusi energiakatselmus ja raportointi tulee olla tehtynä hyvissä ajoin ennen määräajan umpeutumista, jottei ole vaarassa joutua Energiaviraston tarkastuslistalle. Kun energiakatselmukseen ryhdytään kiireettömästi, on katselmuksen suorittajalla aikaa tehdä työnsä rauhassa, tutustua kohteen kulutukseen ja tarpeisiin kiireettömästi ja laatia raportti yrityksen käyttöön hyvissä ajoin ennen neljän vuoden aikaikkunan päättymistä.

Laki velvoittaa suuryritysten energiakatselmukseen

Suuryritysten energiakatselmus on lain velvoittama suorite.Lain velvoittama energiakatselmus koskee suuryrityksiä, joiden henkilöstömäärä on yli 250 tai liikevaihto yli 50M euroa ja tase yli 43M euroa, toimialasta riippumatta. Samoin se koskettaa yrityksiä, jotka kuuluvat em. rajat ylittävään konserniin.

Laki määrittelee myös energiakatselmuksen ja sen raportin sisällön. Suuryrityksen energiakatselmukseen tulee sisältyä mm. kokonaisenergiankulutuksen kartoitus, joka voi koostua toimitilojen energiankulutuksesta, tuotantoprosessista tai esimerkiksi polttoaineista. Katselmukseen kuuluu myös kiinteistökohtaisia kohdekatselmuksia. Katselmusraportissa tuodaan esille tärkeimmät energian tehostamisen kohteet. Kun raportti on valmis, toimitetaan se Energiavirastolle. Suuryritysten energiakatselmuksen tekijän tulee olla pätevöitynyt ja Energiaviraston todentama henkilö.

Investointitukea energiatehokkuuden parantamiseen

Suuryritykset voivat hakea investointitukea energiakatselmuksen raportissa mainittuihin energiatehokkuuden parannustoimenpiteisiin. Tukea myöntää Business Finland. Tukiehtoihin on kuitenkin tullut muutoksia eikä enää ole mahdollista saada tukea esim. LED-valaistuksen asentamiseen tai kylmälaitteiden ovien ja kansien parantamiseen/uusimiseen, sillä kyseiset uudistukset koetaan tänä päivänä tavanomaiseksi tekniikaksi yrityksen varustelutasossa.

Energiaviraston statistiikan mukaan vuoden 2015 energiakatselmuksissa 10% oli laatupoikkeamia, jolloin kohteet joutuivat suorittamaan katselmuksen uudestaan. Yrityksiä, jotka eivät olleet tehneet katselmusta ollenkaan oli n. joka kymmenes. Kokonaisuudessaan lain velvoittamia yrityksiä oli vuonna 2015 Suomessa n. 5300.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp