Sisäilmaongelmiin kokonaisvaltaista selvitystä

Sisäilmaongelmat puhuttavat ja jatkuvasti uutisoidaan koulujen, päiväkotien ja muiden tilojen laajoista sisäilmaongelmista. Sisäilmaongelmien ehkäisyyn sekä korjaamiseen tarvitaan yhteistyötä eri tahojen välille sekä erillaisten kokonaisuuksien hallintaa.

 

Kokonaisvaltaista projektinhallintaa ja osaamista

Sisäilma-asioissa tulee keskittyä kokonaisuuksiin – kuitenkaan yksityiskohtia unohtamatta. Kokonaisvaltaisella tarkastelulla varmistetaan laadukas suunnittelu ja tutkimus. Sisäilmaongelma poistetaan harvoin vain yhden asiantuntijan avulla, sillä ongelmien ratkaiseminen vaatii osaamista usealta sektorilta. Raksystemsillä sisäilmaongelmia ratkotaan tiimeissä, joihin kuuluvat asiantuntijat sisäilma-, rakenne- ja lvi-tutkimuksiin sekä korjaussuunnittelijat.

Raksystemsillä on laajaa kokemusta sisäilmatutkimuksista ja -korjauksista. Onnistuneita korjauksia on tehty mm. Keski-Uudellamaalla, jossa koulurakennuksen sisäilmaongelmat saatiin poistettua alapohjarakenteen korjausten ja ilmanvaihdon korjaustöiden avulla. Toisessa kohteessa korjaustyöt kohdistuivat rakennuksen ulkopuoliseen kosteudenhallintaan ja kellarikerrosten rakenteiden vaurioiden korjaamiseen. Monipuolista asiantuntijuutta saavutetaan laajalla kokemuksella ja koulutuksella. Raksystemsin asiantuntijoilla on laaja-alaista koulutusta rakennustekniikasta kemiaan ja ympäristötieteisiin. 

 

Sisäilmaseurannalla hallitaan ja ehkäistään kokonaisvaltaisesti sisäilmaongelmia

Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat rasittavat kuntia ja kaupunkeja yhä enemmän. Raksystemsin sisäilmaseurannalla pyritään hallitsemaan ja ehkäisemään kokonaisvaltaisesti sisäilmaongelmia kohteissa. Sisäilmaseurannan aluksi kiinteistöstä laaditaan asiantuntijoiden toimesta sisäilmatekninen riskianalyysi, jonka perusteella kohteeseen asennetaan etäluettavat seurantamittalaitteet seuraamaan rakenteiden ja sisäilman olosuhteita. Seurattavia määreitä ovat mm. VOC, lämpötila, suhteellinen kosteus sisäilmassa, hiilidioksidi, paine-ero ja rakenteiden kosteus. Seurannalla varmistetaan sujuva sisäilmatutkimusten prosessi, ennaltaehkäistään pitkän ajan kuluessa tapahtuvia vaurioita havaitsemalla vaurioihin johtavat tekijät riittävän ajoissa sekä seurataan seurantamittalaitteiden avulla mahdollisia sisäilman laatuun vaikuttavia olosuhteiden muutoksia kiinteistön eri rakenteissa ja talotekniikassa.

 

Proaktiivisuus ja viestintä lisäävät luottamusta

Seurantamittalaitteista saatavat tulokset raportoidaan kuukausittain ja raporttia voidaan jakaa oppilaiden vanhemmille ja henkilökunnalle. Raksystems toimii myös päiväkotilasten ja oppilaiden vanhempien tukena mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Sisäilmaseurannalla saadaan tukea päätöksentekoon säilytettävien ja peruskorjattavien tai purettavien rakennusten suhteen.  

 

Rakennusterveysasiantuntija (RTA) on koulutettu ja VTT:n sertifioima rakennusten kunnon ja terveellisyyden moniosaaja

VTT-sertifikaatti on osoitus luotettavasta osaajasta. Asiantuntija tutkii rakenteiden yleisen kunnon, mutta yhdistää tähän myös mahdolliset vauriot, sisäilman ja terveyshaitat. RTA pätevöitynyt henkilö pystyy tekemään tutkimuksia kokonaisvaltaisemmin sekä viranomaisohjeistuksen mukaisesti. Asiantuntija toimii varmennettujen menetelmien puitteissa.

Valviran laatimassa asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa on säädetty ulkopuolisen asiantuntijan pätevyysvaatimuksista. Ulkopuolisen asiantuntijan tulee täyttää pätevyys- ja osaamisvaatimukset terveyshaittaa aiheuttavien kemiallisten, fysikaalisten ja biologisten tekijöiden selvittämisessä. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että mittaukset, tutkimukset ja selvitykset tehdään sekä näytteet otetaan luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. 

 

Henkilösertifioidulta sisäilma-asiantuntijalta (SISA) edellytetään luonnontieteiden, ympäristötieteiden ja ympäristöterveyden alalla suoritettua tutkintoa

Henkilösertifioitu sisäilma-asiantuntija on terveydensuojelulain (763/1994) mukainen ulkopuolinen asiantuntija. Hänellä on monipuolinen mahdollisuus toimia pätevänä asiantuntijana useissa vaativissa sisäilma-alan asiantuntijatehtävissä ja nykyään esim. tarjouspyyntövaiheessa saatetaan edellyttää tekijältä SISA-pätevyyttä. Suomessa tämän pätevyyden omaavia on viisi ja niistä kolme työskentelee Raksystemsillä.

 

 

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp