Energiatehokkuusdirektiivi pyrkii parantamaan kiinteistöjen energiatehokkuutta.

Useita suomalaisia kiinteistöjä odottaa energiaremontti

EU:n komissio on antanut ehdotuksen, miten kaikkien rakennusten energiatehokkuutta koskevia sääntöjä voidaan yhdenmukaistaa. Ehdotus pyrkii muun muassa parantamaan energiatehokkuudeltaan heikoimpien kiinteistöjen energiatehokkuutta vuoteen 2030 mennessä. Ehdotus merkitsisi myös Suomessa lukuisia energiaremontteja kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi.

Energiatehokkuudeltaan heikoimpien kiinteistöjen pakolliset parannukset

Komission ehdotus tukee EU:n tavoitetta vähentää kasvihuonekaasuja 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä sekä pidemmän aikavälin tavoitetta ilmastoneutraalista EU:sta vuoteen 2050 mennessä. Ehdotuksen vaatimukset toimeenpannaan jäsenvaltioissa kansallisen lainsäädännön kautta, joten Suomessakin uusien kriteerien vaatimuksista tullaan käymään vielä keskustelua mm. hiilineutraaliuden määritelmän osalta.

EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) ehdotuksessa jokainen EU-maa määrittelee omasta rakennuskannastaan alimman 15 %, jonka mukaiset rakennukset ovat energiatehokkuudeltaan kaikkein heikoimmin suoriutuvia. Näille kiinteistöille annetaan alin energiatehokkuusluokka eli G, josta tulisi myös päästä nopeasti pois. Kaikkien tähän alimpaan energiatehokkuusluokkaan kuuluvien kiinteistöjen on parannettava energiatehokkuutta toiseksi alimman F-luokan tasolle kahdessa erässä.

Muiden kuin asuinrakennuksien tulee parantaa energiatehokkuuttaan vuoteen 2027 mennessä ja asuinrakennusten vuoteen 2030 mennessä. Myöhemmin myös toiseksi alimmasta F-energiatehokkuusluokasta pyrittäisiin pääsemään eroon vastaavasti.

”Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi pientaloissa mahdollista yläpohjan lisäeristämistä ja ilmalämpöpumppujen asentamista. Taloyhtiöissä järeämmillä toimenpiteillä kuten maalämmön tai poistoilmalämpöpumppujen asentamisella voidaan nostaa merkittävästi energialuokkaa, koska alimman luokan kohteet ovat pääosin vanhoja öljylämmityskohteita. Lähtökohtanahan on myös energiansäästön lisäksi todellisten ostoenergian eurojen säästö ja myös kansallisella tasolla omavaraisuuden paraneminen”, tarkentaa Raksystemsin johtava energia-asiantuntija Antti Hatsala.

Myös uudisrakentamisen energiatehokkuusvaatimuksia kiristetään päästötavoitteisiin pääsemiseksi siten, että vuodesta 2030 alkaen kaikkien uusien rakennusten tulisi olla hiilineutraaleja. Julkisten rakennusten osalta tämä tulisi voimaan jo 2027 alkaen.

”Uudistuksen suunta on oikea, sillä rakennus- ja kiinteistösektorin merkitys ilmastopäästöjen aiheuttajana on valtava ja nopeita toimia tarvitaan päästötavoitteisiin pääsemiseksi. Meidän rakennusalan toimijoiden tulee pitää rakennusten energiankulutuksen pienentäminen jatkuvana tavoitteena, koska päästötavoitteisiin pääsemiseksi ei riitä, että sysäisimme vastuun pelkästään energiasektorille ja uusiutuvan energian ratkaisujen kehittämiseen. Molempia tarvitaan”, kertoo Raksystems Green Building Services -divisioonan energiapalveluiden tiimipäällikkö Simo Skogberg.

Pitkällä aikavälillä kustannussäästöjä energiaremontista

Ehdotuksella pyritään kiinteistöjen ympäristöystävällisyyden lisäämiseen ja ilmastovaikutuksien vähentämiseen. Pakolliset energiaremontit tulevat aiheuttamaan kustannuksia kaikille kiinteistöjen omistajille ammattimaisista sijoittajista pientaloasujiin. Muutos koskettaa jopa satoja tuhansia suomalaisia.

Suomessa on jo tähän mennessä panostettu energiatehokkuuteen ja tehty energiaremontteja erilaisiin kiinteistöihin, sillä energiatehokkuuden parantaminen säästää kustannuksissa pitkällä aikavälillä, vaikka alkuinvestointi olisikin suurempi. Energiaremonttien suunnittelussa korostuukin erityisesti kaksi asiaa, jotta tiukentuvat vaatimukset voidaan täyttää: Ensinnäkin toimenpiteet kannattaa ajoittaa muun korjaustarpeen, kuten julkisivu-, putki- tai laajemman talotekniikkaremontin yhteyteen, jolloin näistä saadaan yhteiset kustannus- ja aikahyödyt samalla kertaa. Toiseksi energiakorjauksissa tärkeintä olisi tarkastella pidemmän aikavälin vaikutuksia päästöihin ja elinkaarikustannuksiin, eikä keskittyä vertailemaan pelkkiä urakkatarjouksia. Useat toimijat tarjoavat myös esimerkiksi lämmitysjärjestelmän uusintaa leasing-mallilla, jolloin omistajalle ei tule suuria kertainvestointeja, vaan remontti katetaan pidemmän ajan kuluessa saavutetuilla ylläpitokustannussäästöillä.

”Tässä on kyse merkittävästä kokonaisuudesta, joka toteutuessaan johtaa energiaremonttien merkittävään kasvuun ja myös asiantuntijapalvelujen tarpeeseen. Vaatimuksen piirissä olevat heikon energiatehokkuuden rakennukset ovat vanhoja ja monet osittain suojeltujakin, mikä edellyttää korjaushankkeiden erityisen huolellista suunnittelua ja toteutusta sekä usein yhdistämistä muihin korjaustarpeisiin”, jatkaa Skogberg.

ARA:n energiaremonttituki vuodelle 2022

Valtio tukee taloyhtiöitä, pientalojen omistajia ja ARA-yhteisöjä asuntojen energiatehokkuuden parantamisessa 40 miljoonalla eurolla vuonna 2022 . Avustuksella pystyy kattamaan jopa puolet hankkeiden kustannuksista.

Energiaremonttien tukemisen lähtökohtana on parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta nykysäännöksiä paremmaksi. Kerrostalossa tavoitellaan 32 %, rivitaloissa 36 % ja omakoti- ja paritaloissa 44 % parannusta E-lukuun.

Avustusta myönnetään sellaisiin kohteisiin, joihin ei ole myönnetty muuta avustusta ja sellaisiin, joissa hyödynnetään ammattilaisia suunnittelu- ja korjaustöissä. Energia-avustuksen edellytyksenä on E-luvun paraneminen verrattuna rakentamisajan lähtötasoon. Tukea voi hakea niin suunnittelu- kuin korjaustyöhönkin, jopa 50 % kustannuksista.

”Olemme laskeneet avustuslaskelmia ja tehneet hakemuksia nyt yli 90 taloyhtiöön, joissa avustuksen määrä on ollut jopa 200 000 €. Yleensä avustusta on saanut noin 25–30 % kustannuksista”, täsmentää Hatsala.

Energiaremonttia suunniteltaessa ja lähtötietojen hankkimisvaiheessa on suositeltavaa hyödyntää asiantuntijapalveluita. Toteutamme käytännön hakemuksen vaatimat liitteet tekemällä Energiansäästökartoituksen, jonka avulla kiinteistön omistaja saa laskennallisen E-luvun lisäksi suunnitelman korjaustoimenpiteistä ja niiden kustannustasosta. Lisäksi asiantuntijamme auttavat hakemusprosessissa.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp