Vuositarkastuksen ennakkotarkastus

Tarkastuksella puolueeton näkemys kiinteistön kunnosta

Asiantuntija auttaa osakkaita tarkastamalla uudiskohteen ennen vuositarkastusta ja laatimalla listan puutteista sekä vioista.

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.

Vuositarkastuksen ennakkotarkastuksella isojakin säästöjä

Suosittelemme, että hyvissä ajoin ennen vuositarkastusta teetetään vuositarkastuksen ennakkotarkastuksen yhteydessä julkisivun tarkastus nostimesta käsin tehtynä asiantuntijalla, jotta puutteet ja viat voidaan raportoida rakentajalle ajallaan.

 • Vuositarkastuksen ennakkotarkastus soveltuu 12-15 kk vanhoille taloyhtiöille.
 • Palvelu suoritetaan ennen perustajaosakkaan tekemää vuositarkastusta.

Raksystemsin asiantuntija on erikseen sovittaessa apuna vuositarkastustilanteessa.

Vuositarkastus oikea aika virheiden esittämiseen

Asuntokauppalaissa on säädetty uuden asunnon vuositarkastuksesta, joka perustajaosakkaan (rakennuttajan) tulee järjestää 12 – 15 kuukautta sen jälkeen, kun rakennusvalvonta on hyväksynyt rakennuksen käyttöönotettavaksi. Lain taustalla on asunnon ostajan aseman turvaaminen. Ostajalla ja taloyhtiöllä on näin käytännössä vuosi aikaa havainnoida mahdollisia virheitä ja puutteita ja raportoida niistä perustajaosakkaalle (myyjälle) vuositarkastuksen yhteydessä.

Laissa määritetään, että perustajaosakkaan (myyjän) tulee korjata vuositarkastuksessa esitetyt viat ja puutteet, ei mikäli ne esitetään jälkikäteen. Tästä syystä uuden asunnon omistajien ja taloyhtiön tulisi panostaa vuositarkastukseen ja tarvittaessa käyttää asiantuntijan apua rakennuksen tarkastamiseksi etukäteen. Mikäli virheistä ja puutteista ei reklamoida ajoissa, taloyhtiölle ja ostajille saattaa vuosien saatossa aiheutua niistä tuhansien eurojen korjauskustannukset.

Yleisimmät tarkastuksella havaitut virheet

Yleisimpiä ulkoseinärakenteiden vikoja uusissa kohteissa ovat pellitys- ja saumauspuutteet, keskeneräiset rakenteet ja rakenteiden virheellisestä toteutusjärjestyksestä aiheutuneet puutteet. Lisäksi usein tulee vastaan kohteen olosuhteisiin soveltumattomia rakenneratkaisuja ja suunnittelemattomia rakenteita. Uudisrakennuksien julkisivuissa on entistä enemmän rakennetyyppejä, jolloin myös liittymiä ja puutteellisesti toteutettuna mahdollisia vuotoreittejä jää entistä enemmän.

Raksystemsin tekemien n. 12 – 15 kk vanhojen rakennusten julkisivujen tarkastuksissa puutelistat sisältävät keskimäärin n. 40 puutemainintaa, joista iso osa on yhä uudelleen toistuvia puutteita.

”Suosittelen tarkastusta jokaiselle uudelle taloyhtiölle, sillä ilman tarkastusta moni virhe ja puute olisi jäänyt huomaamatta.”

Kirsi Hannula As Oy Järvenpään Heidin hallituksen puheenjohtaja 

Miksi Vuositarkastuksen ennakkotarkastus?

Kun uuden asunnon luovutuksesta on kulunut noin vuosi, perustajaosakas on velvollinen järjestämään taloyhtiössä vuositarkastuksen. Vuositarkastuksesta on säädetty asuntokauppalaissa ja se turvaa ostajien ja taloyhtiön oikeuksia saada perustajaosakkaalta korjauksia, jos taloyhtiössä ilmenee perustajaosakkaan vastuulle kuuluvia vikoja tai puutteita.

Raksystemsin asiantuntija tukena vuositarkastusprosessissa

Edustamme usein vuositarkastuksissa rakennuksen asukkaita. Asiantuntijapalveluumme sisältyy ennen vuositarkastusta suoritettava kiinteistötarkastus (Vuositarkastuksen ennakkotarkastus), jossa etsitään ja kirjataan muistiin virheet ja puutteet, jotka edellyttävät myyjältä toimenpiteitä. Asiantuntija laatii kiinteistötarkastuksesta raportin, jonka taloyhtiön edustajat esittävät vuositarkastustilaisuudessa myyjälle omilla kommenteillaan täydennettynä. Tarpeen mukaan asiantuntijamme osallistuu myös viralliseen vuositarkastukseen, jonka järjestää myyjä. Taloyhtiön päätöksestä asiantuntijamme voi jatkaa virheiden ja puutteiden korjaustöiden valvojana.

Ammattimaisesti laadittu puute- ja virheluettelo nopeuttaa yhteisymmärryksen löytymistä osapuolten välisissä takuukorjauksiin liittyvissä neuvotteluissa.

Vuositarkastuksen ennakkotarkastuksen hyödyt

Vuositarkastusprosessissa taloyhtiön tehtävänä on huolehtia taloyhtiön kunnossapitovastuuseen kuuluvien rakenteiden ja järjestelmien tarkastamisesta ja virheiden ilmaantuessa reklamoimisesta perustajaosakkaalle. Vastaavalla tavalla kunkin osakkeen omistajan tehtävänä on huolehtia hallinnassaan olevan huoneiston tarkastamisesta osakkaan kunnossapitovastuuseen kuuluvien asioiden osalta. Sekä taloyhtiö, että yksittäinen osakas, voivat tarpeen mukaan teettää teknistä asiantuntemusta vaativan ennakkotarkastuksen alan ammattilaisilla.

Taloyhtiön kannattaa selvittää rakenteissa ja järjestelmissä olevat virheet, puutteet ja vauriot asiantuntijoiden avulla mahdollisimman tarkasti jo ennen vuositarkastusta, koska asiantuntijoiden laatiman raportin muodossa taloyhtiö voi antaa perustajaosakkaalle yksilöidyn luettelon kiinteistössä ilmenevistä vioista ja puutteista viimeistään perustajaosakkaan järjestämässä vuositarkastuksessa.

Vuositarkastuksen ennakkotarkastuksen sisältö

 • Taloyhtiön vuositarkastuksen ennakkotarkastus tehdään rakennusten ulkopuolisilta osilta sekä teknisissä ja yleisissä tiloissa ja lisäksi kuudessa asuinhuoneistossa. Tarkastuksen suorittaa kolmihenkinen asiantuntijatyöryhmä. Jos kiinteistössä on hissejä, niiden tarkastus voidaan sisällyttää ennakkotarkastukseen erillishintaisena lisäpalveluna, jolloin tarkastajaryhmän koko kasvaa neljään. Ennen tarkastuskierrosta haastatellaan taloyhtiön huoltoyhtiön ja tilaajan edustajia. Ennen tarkastusta asiantuntijat käyvät lisäksi läpi kohteen suunnitelmapiirustukset, rakennusselostukset, käyttöönottovaiheessa laaditut mittaus- ja tarkastuspöytäkirjat, viranomaiskatselmuspöytäkirjat, mahdollisesti laaditut viemäri- ja lämpökuvausraportit, huoltokirjan ja myyntiesitteet siinä laajuudessa, kuin asiakirjat ovat tarkastuspäivänä kohteessa käytettävissä.
 • Rakennustekniikan tarkastus tehdään aistinvaraisin menetelmin pintakosteudenilmaisinta apuna käyttäen. Julkisivujen ja parvekkeiden tarkastus tehdään maanpinnalta ja kuuden asunnon parvekkeilta käsin. Asiantuntija tarkastaa perustukset, runkorakenteet, vesikatot, ulkoseinät, parvekkeet, ikkunat, ulko-ovet, piha-alueet sekä taloyhtiön teknisten ja yleisten tilojen pintarakenteet ja varusteet. Kuudessa huoneistossa tarkastetaan taloyhtiön kunnossapitovastuuseen kuuluvat rakenteet ja rakennusosat. Lisäksi kuuden huoneiston kohdalla tarkastukseen sisältyvät alapohjan ryömintätilat ja yläpohjan kylmät ullakkotilat, jos tarkastajilla on niihin esteetön pääsy tarkastuspäivän aikana.
 • LVIA-tekniikan tarkastukseen kuuluu lämmitys-, käyttövesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja automaatiojärjestelmien kokonaisvaltainen katselmus sekä pistokoemainen toiminnan tarkastus ennakkotarkastuksen piiriin kuuluvien asuntojen ilmanvaihtomäärien, käyttöveden virtaamien ja huonelämpötilojen osalta. Tarkastuksessa saatuja tuloksia verrataan rakentamismääräyksiin ja suunniteltuihin arvoihin. Tarkastus tehdään pääosin aistinvaraisin menetelmin ja järjestelmien toimivuutta tarkastellaan lisäksi ilman virtaaman, veden virtaaman ja lämpötilan mittareilla.
 • Sähkötekniikan tarkastukseen kuuluu kokonaisvaltainen sähkö- ja telejärjestelmien visuaalinen tarkastus ennakkotarkastuksen piiriin kuuluvissa tiloissa. Lisäksi tarkastukseen kuuluu pistokoeluontoisesti mittausteknisiä toimenpiteitä virta-arvojen, jännitetasojen, valaistusvoimakkuustasojen sekä vikavirtasuojakytkimien toimivuuden ja määräysten mukaisuuden selvittämiseksi. Tarkastuksen yhteydessä saatuja mittaustuloksia verrataan standardeihin ja suositusarvoihin.

Vuositarkastuksen ennakkotarkastuksen raportointi

Asiantuntijaryhmä laatii vuositarkastuksen ennakkotarkastuksen jälkeen raportin, jossa tarkastushavainnot esitetään lyhyesti sijaintitietoineen virhe- ja puuteluettelon muodossa. Taloyhtiö toimittaa raportin joko sellaisenaan tai omilla virhelistoilla täydennettynä perustajaosakkaalle. Virhe- ja puuteluettelon liitteenä tilaajalle toimitetaan mittaustulostaulukot

Vuositarkastuksen ennakkotarkastuksen suorittaminen ja veloitusperusteet

 • Taloyhtiön vuositarkastuksen ennakkotarkastus tehdään rakenteita rikkomattomin menetelmin.
 • Tarkastuksen kokonaishintaan sisältyvät seuraavat toimenpiteet:
 • Tarkastusajankohdasta sopiminen tilaajan kanssa.
 • Asukastiedotteen laatiminen.
 • Asukaskyselyn järjestäminen.
 • Taloyhtiön huoltoyhtiön ja tilaajan edustajan haastattelu ennen tarkastusta.
 • Tarkastettavien asuntojen valinta yhdessä tilaajan kanssa.
 • Kohteen piirustusten, työselostusten ja myyntiesitteiden läpikäynti.
 • Tarkastuksen suorittaminen kiinteistössä.
 • Tarkastusraportin laatiminen ja toimittaminen tilaajalle.

Taloyhtiöllä on tarkastuksen yhteydessä tai sen jälkeen mahdollisuus tilata seuraavia lisäpalveluita erillisveloituksella:

 • Julkisivujen tarkastus henkilönostinta (nostokoriautoa) käyttäen.
 • Hissien tarkastus.
 • Tarkastusraportin esittely hallitukselle tarvittaessa.
 • Tarkastajan osallistuminen perustajaosakkaan järjestämään vuositarkastukseen.
 • Perustajaosakkaan suorittamien korjaustöiden valvonta taloyhtiön edustajana.

Lisäksi osakkeenostajille tarjotaan mahdollisuus tilata hallinnassaan olevan huoneiston tarkastus erillisveloituksella (Osakkeenostaja tilaa halutessaan tarkastuksen ja maksaa laskun suoraan Raksystemsille).

 • Asuntokohtaiset ennakkotarkastukset ostajien erillistilauksien mukaan ostajien hallinnassa olevien asuinhuoneistojen virheiden ja puutteiden selvittämiseksi huoneistonhaltijan kunnossapitovastuun piiriin kuuluvien asioiden osalta.

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.