KOTIAPP-KÄYTTÖEHDOT

Voimassa 24.4.2017 lähtien.

Katso myös KotiApp-tietosuojaseloste

1.    Yleistä

Tämän Raksystems Insinööritoimisto Oy:n tai samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä ”Yhtiö”) tarjoaman KotiApp-palvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttäminen edellyttää, että Palveluun rekisteröitynyt käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Käyttäjän tulee tutustua näihin ehtoihin huolellisesti ennen Palvelun käyttöönottamista.

2.    Käyttöehtojen hyväksyminen ja rekisteröityminen

Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot rekisteröityessään Palveluun. Kuka tahansa voi rekisteröityä Palveluun ja Palvelu on henkilökohtainen.

Rekisteröityminen jokaisella laitteella ensimmäisellä kerralla edellyttää tunnistautumista. Ensimmäisellä rekisteröitymiskerralla Käyttäjän tulee luoda Palveluun itse laatimansa käyttäjätunnus ja salasana, joiden avulla tunnistautuminen tapahtuu.

Käyttäjän tulee kirjautua Palveluun ja luoda käyttäjätili omalla nimellään, henkilötiedoillaan ja muilla tunnisteillaan. Palveluun kirjautumiseen käytettävät käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Käyttäjän tulee säilyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa huolellisesti, eikä Käyttäjä saa luovuttaa käyttäjätunnustaan tai salasanaansa ulkopuoliselle. Käyttäjällä on yksinomainen vastuu Palvelussa olevan käyttäjätilin oikeasta käytöstä. Käyttäjän on ilmoitettava tunnuksia hallinnoivalle organisaatiolle välittömästi, mikäli Palveluun kirjautumiseen tarvittavat Käyttäjän tunnukset katoavat.

Yhtiöllä on oikeus kieltäytyä hyväksymästä rekisteröitymistä tai rekisteröinnin jatkamista ja tarjoamasta Palvelua kenelle tahansa, mistä syystä tahansa ja milloin tahansa.

3.    Palvelun käyttöoikeus

Ainoastaan Palveluun rekisteröityneellä Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelussa olevaa käyttäjätiliään.

Palvelua saa käyttää ainoastaan henkilö, joka omistaa Palvelun kohteena olevan rakennuksen tai huoneiston tai hallinnoi edellä mainittua rakennusta tai huoneistoa vuokrasopimuksen tai muun vastaavan sopimuksen nojalla.

Yhtiöllä on milloin tahansa oikeus tarkastaa henkilön oikeus käyttää Palvelua. Yhtiö voi kieltää henkilön oikeuden käyttää Palvelua perustellusta syystä. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi epäselvyys siitä, omistaako henkilö rakennuksen, jota Palvelu koskee.

Käyttäjällä on aina yksinomainen vastuu Palvelun oikeasta käytöstä näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjän tulee ilmoittaa Yhtiölle välittömästi, mikäli tämä epäilee Palvelua käytettävän hänen puolestaan vastoin näitä käyttöehtoja.

4.    Palvelun tarkoitus ja käyttö

Palvelu on tarkoitettu Käyttäjän omistaman tai hallinnoiman rakennuksen tai huoneiston hallinnoinnin ja kunnossapidon tueksi siinä laajuudessa kuin se kulloinkin on Palvelun puitteissa mahdollista. Yhtiöllä on yksinomainen oikeus päättää, missä laajuudessa ja minkä sisältöisenä se tarjoaa Palvelun Käyttäjälle.

Palvelu sisältää Käyttäjälle kohdennettua hyödyllistä tietoa hänen omistamaansa tai hallinnoimaansa rakennukseen tai huoneistoon sekä sen käyttöön ja kunnossapitoon liittyen sekä tietoja Yhtiön palveluista. Palvelu voi sisältää myös Yhtiön ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointia heidän tarjoamiinsa palveluihin liittyen.

Palvelua ei ole tarkoitettu korvaamaan mahdollisesti tarvittavia asiantuntijan suorittamia tutkimuksia tai tarkastuksia rakennuksen tai huoneiston kunnon selvittämiseksi tai mahdollisen terveyshaitan esiintymisen selvittämiseksi tai toteamiseksi rakennuksessa tai huoneistossa. Epäillessään tällaisia ongelmia omistamassaan tai hallinnoimassaan huoneistossa tai rakennuksessa, tulee Palvelun Käyttäjän ryhtyä itse tarvittaviin toimenpiteisiin ongelman tutkimiseksi tai poistamiseksi.

Palvelun tarkoituksena on tukea Käyttäjän asumista sekä hallitsemansa tai omistamansa rakennuksen tai huoneiston hallinnointia ja kunnossapitoa Palveluun tallennettavien tietojen ja Yhtiön mahdollisesti suorittamien tarkastusten ja muiden toimenpiteiden perusteella sekä erilaisten Palvelun esittämien yleisluonteisten ohjeiden, suositusten ja mittarien avulla sekä tarjoamalla Käyttäjälle Palvelun kautta erilaisia tutkimus- tai tarkastusmahdollisuuksia rakennuksen tai huoneiston kunnon selvittämiseksi tai ylläpitämiseksi mobiiliapplikaation, sähköpostin sekä mahdollisesti puhelimen, tekstiviestin tai vastaavien keinojen välityksellä. Palvelu on tarkoitettu Käyttäjän oman kiinteistönhoidon ja kunnossapidon tueksi ja avuksi sekä mahdollisten jatkotoimenpiteiden toteuttamisen helpottamiseksi. Käyttäjällä on kuitenkin aina yksinomainen vastuu omistamansa tai hallinnoimansa rakennuksen tai huoneiston kunnosta siltä osin kuin se ei lain, yhtiöjärjestyksen tai muun vastaavan kunnossapitovastuun jakoa sääntelevän ohjeen tai säännöksen nojalla kuulu muulle taholle. Yhtiö ei siten ole vastuussa Palvelun kohteena olevan rakennuksen tai huoneiston kunnosta.

Käyttäjän ja Yhtiön välille ei synny sopimusta Käyttäjän tämän Palvelun kohteena olevan rakennuksen tai huoneiston kunnossapidon, kiinteistönhoidon tai muunkaan vastaavan tyyppisen palvelun osalta ellei Yhtiön ja Käyttäjän välillä ole erikseen tehty tällaista sopimusta.

Tehdessään rakennusta tai huoneistoa koskevia päätöksiä Käyttäjän tulee perustaa päätöksensä omaan harkintaansa.

Palvelun kautta on myös mahdollista päivittää tietoja Yhtiön ja kolmansien osapuolien rekistereihin Palvelun, Yhtiön tietosuojakäytäntöjen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mahdollistamassa laajuudessa. Esimerkiksi Käyttäjän Palvelun kautta ilmoittamat muutokset omissa yhteystiedoissaan voidaan tallentaa myös Yhtiön asiakasrekisteriin.

Käyttäjä vastaa Palveluun antamiensa ja lisäämiensä tietojen oikeellisuudesta ja sitoutuu ilmoittamaan välittömästi Yhtiölle havaitessaan Palvelussa olevissa tiedoissa puutteellisuuksia tai virheellisyyksiä.

Voidakseen tarjota Käyttäjälle mahdollisimman hyödyllisiä palveluita oikeiden ja ajan tasalla olevien tietojen pohjalta, Käyttäjän tallentamat tiedot ovat myös Yhtiön palveluita tarjoavien tai suorittavien henkilöiden saatavilla.

Käyttäjä huolehtii ja vastaa siitä, ettei Palveluun tai Palvelusta lähetetä mitään lainvastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjä pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin varmistumaan, ettei Palveluun tai Palvelusta lähetetty aineisto sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

5.    Maksut

Palvelun tai joidenkin sen osien käyttö voi olla maksullista. Maksullisten Palvelujen tai niiden osien hinnat ja/tai hinnanmääräytymisperusteet sekä maksua, toimitusta ja muuta sopimuksen täyttämistä koskevat ehdot ilmoitetaan kyseisten maksullisten Palvelujen yhteydessä. Käyttäjän on suoritettava kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaiset tai muutoin Käyttäjälle ilmoitetut maksut ja muut kustannukset. Hyväksytyt maksuvälineet ilmoitetaan maksullisen Palvelun yhteydessä.

Käyttäjällä on yksinomainen vastuu Palvelun käytöstä hänelle aiheutuneista kustannuksista.

6.    Palvelun sisältö ja kolmansien osapuolten palvelut

Palvelussa esitettyä tietoa ei voida pitää Yhtiötä sitovana kehotuksena, tarjouksena, sitoumuksena tai muuna velvoittavana ilmaisuna, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu.

Palvelussa voidaan tarjota tai välittää myös kolmansien osapuolten palveluja tai linkkejä tällaisiin palveluihin. Käyttäjä voi nimenomaisella suostumuksellaan joko pyynnöstään tai muuten omalla myötävaikutuksellaan sallia omien henkilötietojen ja muiden tietojen siirtämisen kolmansien osapuolten palveluista Palveluun siinä määrin kuin se kulloinkin on Palvelun puitteissa mahdollista. Käyttäjä voi myös siirtää Palvelussa olevia henkilötietojaan ja muita tietoja Palvelusta kolmansien osapuolten palveluihin siinä määrin kuin Palvelu sen kulloinkin mahdollistaa.

Palvelussa voidaan välittää tietoa kolmansien osapuolten palveluista tai linkkejä kolmansien osapuolien palveluihin. Käyttäjä voi käyttää kolmansien osapuolen palveluita Palvelun linkkien tai muuten Palvelun kautta, mutta Yhtiö ei ole tällöinkään sopimusosapuoli tai muuten vastuussa Käyttäjän ja kolmannen osapuolen välittämistä tai antamista tiedoista tai niiden toteutumisesta. Yhtiö ei vastaa Käyttäjän tai kolmannen osapuolen antamista tiedoista, palveluista, toiminnasta tai laiminlyönneistä.

7.    Henkilötietojen ja muiden tietojen käyttö

Käyttäjä voi itse syöttää haluamiaan tietoja Palveluun siinä laajuudessa kuin Palvelu sen kulloinkin mahdollistaa. Lisäksi Tietoja voidaan lisätä Palveluun Yhtiön suorittamista toimeksiannoista Palvelun kulloinkin mahdollistamalla tavalla, mikäli Käyttäjä antaa siihen luvan. Käyttäjää koskevia tietoja ei hankita kolmansilta osapuolilta ilman Käyttäjän nimenomaista suostumusta. Palveluun voidaan kuitenkin lisätä julkisia tai muuten yleisesti saatavilla olevia tietoja Palvelun kohteena olevasta rakennuksesta tai huoneistosta. Käyttäjätiedot muodostavat Palvelusta käyttäjätietorekisterin Yhtiölle.

Yhtiö käsittelee henkilötietoja henkilötietolain (523/1999, ”henkilötietolaki”) ja muun pakottavan lainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käytetään vain Palvelun käyttäjätietorekisterissä määrättyyn tarkoitukseen.

Palvelussa olevia tietoja voidaan käyttää ja luovuttaa perusteltuihin tarkoituksiin kuten tilastointia ja suoramarkkinointia varten kiinteistönhoito-, asuinympäristö- ja rakennussektorilla. Henkilötietoja ei käytetä ilman Käyttäjän tai tämän laillisen edustajan suostumusta sähköiseen suoramarkkinointiin. Mikäli Käyttäjä haluaa vastaanottaa kolmansia osapuolia koskevaa sähköistä suoramarkkinointia, hän voi antaa tähän erillisen suostumuksensa Palvelussa. Palvelu voi sisältää Yhtiön ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointimateriaalia.

Palvelussa on käytössä notifikaatiot, jotka Käyttäjä voi halutessaan estää. Notifikaatioihin liittyvät tapahtumatiedot voivat siirtyä EU:n sisäpuolella tai EU:n ulkopuolelle.

Käyttäjä vastaa Palveluun syöttämiensä tietojen oikeellisuudesta. Havaitessaan puutteellisuuksia tai virheellisyyksiä tiedoissa, Käyttäjän on joko itse välittömästi korjattava tiedot tai ilmoitettava tiedoista viipymättä Yhtiölle.

Palvelussa olevien henkilötietojen käsittely voidaan ulkoistaa kolmannelle, joka voi sijaita Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolella. Henkilötietoja voidaan myös säilyttää Yhtiön omilla palvelimilla, jotka voivat sijaita Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolella. Hyväksyessään nämä käyttöehdot Käyttäjä suostuu nimenomaisesti tämänkaltaiseen henkilötietojen luovutukseen ja käsittelyyn.

Palvelun käyttäjätietorekisteriä koskeva henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on saatavilla verkkosivuilla osoitteessa www.kotiapp.fi. Hyväksyessään nämä käyttöehdot Käyttäjä hyväksyy myös rekisteriselosteen ja sen mukaisen henkilötietojen käytön.

Käyttäjällä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu Palvelua koskevaan käyttäjä-tietorekisteriin. Ensisijaisesti Käyttäjä voi tarkastaa Palvelussa olevat henkilö- ja muut tietonsa kirjautumalla Palveluun omalle käyttäjätililleen ja tarkastamalla Palvelussa olevat tiedot siltä osin kuin Palvelu sen kulloinkin mahdollistaa. Halutessaan saada tietää täysimääräisesti sen, mitä tietoja Käyttäjästä on tallennettu Palvelua koskevaan käyttäjätietorekisteriin, Käyttäjän on esitettävä kirjallinen pyyntö Yhtiölle voimassaolevan tarkastuskäytännön mukaisesti.

Yhtiö voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja Palvelun käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista Palveluun liittyvistä tilastotiedoista. Yhtiö voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta sekä luovuttaa tällaista tietoa kolmansille tahoille. Tällaista tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskettavaksi.

Kolmansien osapuolten palveluilla ja verkkosivuilla on omat henkilötietojen suojaperiaatteet. Yhtiö ei vastaa kolmansien osapuolten verkkosivujen tai palveluiden toiminnasta. Ennen siirtymistään Palvelun kautta kolmansien osapuolten ylläpitämille verkkosivuille tai ennen kolmansien osapuolten palveluiden käyttöä Käyttäjän on tutustuttava näiden verkkosivujen ja palveluiden henkilötietojen suojaperiaatteisiin.

8.    Palvelun immateriaalioikeudet

Yhtiöllä tai Yhtiön sopimuskumppaneilla on immateriaalioikeudet kaikkeen Palvelun sisältöön, ulkoasuun ja Palvelusta saatavilla olevaan materiaaliin pois lukien Käyttäjän itse Palveluun tuottama materiaali, johon Yhtiö saa maailmanlaajuisen ei-yksinomaisen käyttöoikeuden. Edellä mainitun Yhtiön tai Yhtiön sopimuskumppaneiden aineiston kopioiminen, tulostaminen, levittäminen, välittäminen, muuttaminen, linkittäminen muille verkkosivuille ja kaikenlainen muu kaupallinen hyödyntäminen tai yleisön saataville saattaminen ilman Yhtiön kirjallista lupaa on kielletty.

Käyttäjä saa kuitenkin tulostaa ja tallentaa Palvelun tai Palvelusta saatavilla olevaa aineistoa omaa yksityistä käyttöään varten. Mikäli Palvelun aineistoa lainataan tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti, tulee lähde aina ilmoittaa. Palveluun sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei saa kuitenkaan kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Yhtiön antamaa kirjallista lupaa.

9.    Vastuunrajoitus

Yhtiö toimittaa Palvelun periaatteilla ”sellaisena kuin se on” ja ”sellaisena kuin se on saatavissa”. Yhtiö pyrkii pitämään Palvelun toimivana, mutta Yhtiö ei takaa, että Palvelua voitaisiin käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Yhtiö ei anna mitään takuuta Palvelun saatavuudesta, sisällöstä, luotettavuudesta tai virheettömyydestä. Yhtiö ei vastaa Käyttäjälle tai kolmannelle Palvelussa esitettävien tietojen sisällöstä, paikkansapitävyydestä tai tiedoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä, puutteellisuuksista tai viivästyksistä. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on toimiva yhteys ja riittävät tekniset valmiudet ja ohjelmat Palvelun käyttöön. Käyttäjä vastaa myös käyttämiensä laitteiden ja ohjelmien turvallisuudesta ja toimivuudesta.

Yhtiö ei ole millään tavalla vastuussa niistä toimista tai toimiin ryhtymättä jättämisistä, joihin Käyttäjä ryhtyy tai jättää ryhtymättä Palvelusta ilmenevien tietojen perusteella, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Yhtiö ei vastaa millään tavalla Palvelun tai sen keskeyttämisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Yhtiölle. Yhtiö ei vastaa myöskään tietojen tuhoutumisesta tai muuttumisesta eikä niiden uudelleen luomisesta Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista kuluista. Yhtiö ei vastaa vahingosta, mikäli näiden käyttöehtojen mukaisten velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muualla lainsäädännössä säädettyjä Yhtiön velvollisuuksia. Yhtiön vastuu on enintään Suomen lainsäädännön pakottavien säännösten mukainen.

10. Ylivoimainen este

Yhtiö tai Käyttäjä eivät vastaa vahingosta, joka syntyy osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevan epätavallisen tai ennalta arvaamattoman syyn aiheuttamasta velvoitteen täyttämättä jättämisestä. Osapuolen on kyettävä näyttämään toteen tällaisen syyn olemassaolo.

Ylivoimaiseen esteeseen vetoavan on ilmoitettava mahdollisimman pian näiden käyttöehtojen toiselle osapuolelle häntä kohdanneesta esteestä. Yhtiö voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä esimerkiksi Palvelussa tai omilla verkkosivuillaan.

11. Palvelun peruuttaminen ja irtisanominen

Käyttäjällä on oikeus peruuttaa Palvelun käyttöönotto ilmoittamalla siitä Yhtiölle yksiselitteisellä tavalla 14 päivän kuluessa rekisteröitymisestään Palveluun ja näiden käyttöehtojen hyväksymisestä.

Palvelun kautta mahdollisesti saatavilla olevien Palvelun maksullisten osien ostamista tai tilausta koskeva peruuttamisoikeus on 14 päivää. Peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos palvelu on kokonaan suoritettu tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä johtuen Käyttäjän pyynnöstä tai suostumuksesta.

Käyttäjä tai tämän laillinen edustaja voi irtisanoa milloin tahansa Palvelun ja sulkea Palvelussa olevan käyttäjätilinsä ilmoittamalla siitä Yhtiölle. Yhtiöllä on kohtuullinen aika sulkea käyttäjätili.

Yhtiöllä on oikeus perustellusta syystä lopettaa Käyttäjän Palvelussa oleva käyttäjätili, mikäli Palvelun käytöstä aiheutuu haittaa Yhtiölle, Käyttäjälle tai kolmannelle tai Palvelua on muutoin käytetty vastoin näitä käyttöehtoja. Yhtiöllä on oikeus lopettaa Käyttäjän Palvelussa oleva käyttäjätili, jos Palvelun käytön perusteeksi asetettuja mahdollisia maksuja ei ole suoritettu.

Palvelun lopettamisen yhteydessä Palveluun liittyvät maksut erääntyvät maksettavaksi heti, eikä jo maksettuja maksuja palauteta.

Yhtiö poistaa Palvelun lopettamisen yhteydessä kaikki Palvelussa olevat henkilötiedot Käyttäjästä kohtuullisen ajan kuluessa. Käyttäjällä on itsellään velvollisuus poistaa palveluun lähettämänsä kuvat ja muut kuin henkilötiedot tai erikseen ilmoittaa Yhtiölle lopettamisen yhteydessä näiden tietojen poistamispyyntö. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus säilyttää rakennusta tai huoneistoa koskevat rakenne- ja järjestelmätiedot sekä julkiset tai muuten yleisesti saatavilla olevat tiedot rakennuksesta tai huoneistosta Palvelussa lopettamisen jälkeenkin.

Yhtiöllä on myös oikeus säilyttää Palvelussa olevat rakennusta tai huoneistoa koskevat tiedot ja siirtää ne kyseisen rakennuksen tai huoneiston seuraavan omistuksen tai hallinnan omaavalle Käyttäjälle, mikäli Käyttäjä on antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa. Käyttäjällä on aina yksinomainen vastuu huolehtia Palvelussa olevien tietojen varmuuskopioinnista ja talteen ottamisesta ennen Palvelun lopettamista. Yhtiö ei vastaa Käyttäjälle tietojen poiston johdosta aiheutuneista mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

12. Käyttöehtojen muuttaminen

Yhtiöllä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja yksipuolisesti oman harkintansa mukaan. Muutos tulee voimaan Yhtiön ilmoittamasta ajankohdasta lukien. Mikäli Käyttäjä ei halua hyväksyä muuttuneita käyttöehtoja, hän voi kieltäytyä hyväksymästä niitä irtisanomalla Palvelun ja sulkemalla käyttäjätilinsä näiden käyttöehtojen mukaisesti.

13. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Näistä käyttöehdoista johtuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli riitaa ei saada näin sovituksi, voidaan riita käsitellä Helsingin käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jossa Palvelun Käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka