PIILOVIRHEVAKUUTUSTEN RS10 JA RS11 TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 13.4.2022

Tietosuojaseloste: Vakuutusrekisteri (Piilovirhevakuutukset RS10 ja RS11) – ei koske nykyistä myynnissä olevaa Kauppaturva-vakuutusta!

Vakuutusrekisterien tietosuojaseloste

Kerromme tietosuojaselosteessamme, kuinka keräämme, käsittelemme, luovutamme ja suojaamme vakuutusrekistereissämme (Piilovirhevakuutukset RS10 ja RS11) olevia henkilötietoja. Henkilötiedoilla tarkoitamme kaikkia niitä tietoja, jotka koskevat tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä eli sinua. Tällaisia tietoja sinusta ovat esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero ja valokuvasi. Kerromme myös siitä mitkä ovat rekisteröityjen eli sinun oikeutesi. 

Me Raksystemsillä noudatamme henkilötietojen käsittelyssä Euroopan unionin (”EU”) yleistä tietosuoja-asetusta ja muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Löydät alta lisätietoja siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi. Mikäli jokin jäi vielä askarruttamaan, saat lisätietoja olemalla meihin yhteydessä.

Rekisterinpitäjä

Raksystems Insinööritoimisto Oy (Y-tunnus 0905045-0)
Vetotie 3 A
01610 Vantaa
puh. 030 670 5500
asiakaspalvelu@raksystems.fi

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietojasi käsittelevät vain ne Raksystems-konserniin kuuluvat henkilöt, joiden työtehtävien hoitaminen edellyttää näiden tietojen käsittelyä.

Henkilötietojasi voidaan myös siirtää sopimukseen perustuen ulkoistetuille palveluntarjoajille toimeksiannostamme tapahtuvaa käsittelyä varten. Tällaisia alihankkijoita ovat esimerkiksi IT-palveluiden toimittajat, jotka mm. huolehtivat järjestelmien teknisestä ylläpidosta. Palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietojasi määrittelemillämme tavoin eikä heillä ole oikeutta käyttää tietojasi omiin

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on vakuutustoiminnan ja siihen liittyvien asiakassuhteiden hoitaminen sekä näihin liittyen lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen tai viranomaisten lakiin perustuvien pyyntöjen toteuttaminen.

Henkilötietojen käsittelyn perusteet

Pääsääntöisesti henkilötietojen käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen (kuten vakuutussopimus) täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

Lisäksi käsittelemme henkilötietojasi perustuen: 

 • oikeutettuun etuumme (esimerkiksi henkilötietojesi siirto konsernimme sisällä) tai  
 • lakisääteiseen velvollisuuteemme, joka meidän yrityksenä tulee täyttää tai toteuttaaksemme
 • viranomaisten lakiin perustuvat pyynnöt.

Rekisteröidyt henkilöryhmät

Piilovirhevakuutusten RS10 ja RS11 vakuutuksenottaja- ja korvauksenhakija/-saaja-asiakkaat.

Rekisteröidyt tiedot

Käsittelemme henkilötietojasi ainoastaan tarvittavissa määrin. Rekisteröidyistä voidaan kerätä mm. seuraavia tietoja:

 • nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköposti, pankkiyhteystiedot, kieli sekä muut tarpeelliset vakuutuskohdetiedot kuten kohteen myyjän ja ostajan tiedot, kiinteistörekisteritunnus, bruttoala, huoneistoala, asunto-osakkeiden numerot ja asunto-osakeyhtiön nimi, kaupantekopäivä, hallinnan luovutuspäivä ja kauppakirja siitä ilmenevine tietoineen.
 • vakuutuskäsittelyyn liittyviä tietoja ja asiakirja-aineistoa, kuten hakemukset, muu kirjeenvaihto, vahinkoilmoitukset, vahinkotarkastusraportit ja huoltohistoria.
 • kolmannen osapuolen rekistereistä suostumuksellasi talletetut tiedot.
 • hakemuksen käsittelytiedot, vakuutussopimuksen alkamis- ja päättymispäivä, vakuutusmaksuihin liittyviä tietoja, kuten alennukset, maksutilanne, veloitetut ja suoritetut vakuutusmaksut.
 • muut antamasi ja lisäämäsi tiedot sekä liitteet kuvineen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöisesti saamme tiedot joko sinulta itseltäsi, tai sinun nimenomaisella suostumuksella tai muuten sinun myötävaikutuksellasi kolmansien osapuolien rekistereistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää konsernin sisällä muun muassa vakuutusten käsittelemiseksi tarvittavien tehtävien suorittamiseksi, palveluiden suorittamiseksi ja laskutuksen mahdollistamiseksi sekä asiakassuhteen tai yhteistyön hoitamiseksi sekä tahoille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tiedot.

Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti EU:n ja Euroopan talousalueen sisällä. Pääsääntöisesti tietoja ei siis siirretä tai luovuteta EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä esitettyjen henkilötietojen käsittelyn kannalta tarpeellista, jolloin huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön ja erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan vakuutussopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi tai lainsäädäntö edellyttää tietojen säilyttämistä.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Henkilötiedot on tallennettu pääosin IT-pohjaisesti ja suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Henkilötietojen käsittelyssä on käytössä asianmukaiset tekniset ja organisatoriset suojaustoimenpiteet, joilla henkilötiedot on suojattu katoamisen, väärinkäytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta. Henkilötietoja sisältäviä fyysisiä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa/ arkistokaapeissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Tietokantoihin ja järjestelmiin pääsyyn sekä henkilötietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne rekisterinpitäjän palveluksessa olevat työntekijät, ammatinharjoittajat ja muut henkilöt, jotka tarvitsevat tehtävissään pääsyn tietokantaan ja joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä kyseisiä henkilötietoja.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

 • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
 • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi tietosuojasäännösten mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa vakituinen kotipaikkasi tai työpaikkasi on tai jossa katsot säännösten rikkomisen tapahtuneen. 

Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4
00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800
00531 Helsinki
Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi