VASTUULLISUUSPERIAATTEEMME

Vastuullinen asiantuntijaorganisaatio kiinteistöjä ja ihmisiä varten.

Vastuullisuus ilmenee yrityksemme arjessa sekä tulevaisuuden suunnitelmissamme.

Me Raksystemsillä suunnittelemme asiakkaillemme kestäviä rakennuksia, joissa on hyvä elää ja työskennellä. Olemme erikoistuneet rakennusten tutkimuksiin, tarkastuksiin ja vihreään rakentamiseen. Valvojiemme ja projektinjohtajiemme avulla uudis- sekä korjausrakennusprojektit voidaan viedä maaliin onnistuneesti. Varmistamme myös turvallisen ja terveellisen asumisen sekä kodinvaihdon eri kuluttajapalveluillamme.

Tehtävänämme on auttaa kiinteistönomistajia huolehtimaan rakennuksistaan alusta loppuun asti. Työtä on paljon, sillä rakennuskannastamme johtuva korjausvelka kasvaa jatkuvasti huonon kiinteistönpidon vuoksi.

Hyvinvoiva kiinteistö

Rakennettuun ympäristöön kohdennetuilla ympäristötoimenpiteillä on merkittävä vaikutus, jotta voimme hillitä kiihtyvää ilmastonmuutosta. Työhön on ryhdyttävä voimakkain toimin, sillä tällä hetkellä rakennettu ympäristö tuottaa n. 30 prosenttia hiilidioksidipäästöistämme olemalla isoin vaikuttaja ilmastonmuutokseen. Me Raksystemsillä työskentelemme rakennusten suunnitteluvaiheesta aina käyttövaiheeseen asti ja voimme omalla ammattitaidollamme vaikuttaa rakennetun ympäristön kestävyyteen. 

Järkevällä kaupunkisuunnittelulla ja laadukkaalla arkkitehti-, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelulla sekä suunnitteluvaiheen eri simuloinneilla ja ympäristösertifioinneilla voimme maksimoida suunnittelumme hyödyt niin kiinteistön kuin ympäristönkin vuoksi. Rakennusvaiheessa asiantuntijoidemme kyky hallita projektin aikataulua, budjettia, oikeaoppista toteutumista sekä kosteuden- ja pölynhallinnan torjumista edesauttaa vastuullista rakentamista.

Hyvä sisäympäristö koostuu monista tekijöistä

Sisätiloilla on iso merkitys rakennuksen käyttäjien hyvinvoinnille. Sisäympäristöön vaikuttavat mm. rakennuksen sisäilma, esteettisyys, valaistus, ääniympäristö sekä käyttötarkoitukseen soveltuva lämpötila. Näihin kaikkiin voimme vaikuttaa välillisesti simuloimalla suunnitteluvaiheessa olevan rakennuksen tulevia sisäolosuhteita sekä käyttövaiheessa olevan rakennuksen ilmanvaihtoa sekä rakenteiden kuntoa tutkimalla. Asiantuntijamme osaavat neuvoa omistajatahoa vastuullisiin ja ympäristöystävällisiin rakenne-, laite- ja materiaalivalintoihin, jotka valitsemalla koko rakennuksen elinkaaren ajan kuormitetaan vähemmän ympäristöä.  

Hyvinvoiva kiinteistö on yhteydessä ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin

Kiinteistön hyvinvoinnin määritteleminen on meille tärkeää, sillä olemme asettaneet sen yhdeksi tärkeimmäksi ydintehtäväksemme. Hyvinvoiva kiinteistö on suunniteltu kestämään, toimimaan tarkoituksessaan, olemaan muunneltavissa ja luomaan viihtyisä, turvallinen ja terveellinen ympäristö sen käyttäjille.

Hyvinvoivaa kiinteistöä on vaikea määritellä ilman sen käyttäjiä ja ympäristöä, sillä hyvinvoiva rakennus edistää kiinteistön käyttäjien sekä asukkaiden ja omistajien hyvinvointia ja taloudellista vakautta. Myös ympäristö kiittää, kun edistämme aktiivisesti kestäviä valintoja ja arvoja. Vähennämme palveluillamme kiinteistöjen ympäristövaikutuksia ja kannustamme asiakkaitamme parempiin valintoihin. Tästä syystä hyvinvoiva ihminen ja ympäristö ovatkin kaksi muuta ydintehtäväämme toiminnassamme.

Hyvinvoiva ihminen

Arvomme kuvastavat ihanteita, joita kaikki pyrimme elämään todeksi arjessamme. Tämä koskee toimintaamme sekä asiakkaiden suuntaan että suhteessa toinen toisiimme. Menestymme jatkossakin, kun palvelemme yhteistä ydintehtäväämme sovittujen arvojen puitteissa kohti Pohjolan parasta – joka päivä!

Hyvinvoiva henkilöstö

Toimintamme kulmakiviä ovat keskinäinen arvostus ja kunnioitus. Menestyäksemme autamme toisiamme ja toimimme yhteistyössä. Yhteinen tehtävämme on huolehtia työn ja vapaa-ajan tasapainosta ja hyvinvoinnistamme.

Tekemisen meininki

Olemme hyvin motivoituneita, intohimoisia ja energisiä siinä mitä teemme. Sitoudumme työhömme ja olemme tehokkaita mutta säilytämme tekemisessämme hyvän fiiliksen.

Paras palvelu

Haluamme tuottaa asiakkaillemme parasta palvelua laadusta ja puolueettomuudesta tinkimättä. Tyytyväinen asiakas motivoi meitä tekemään parhaamme ja huolehdimme oman ammattitaitomme ajantasaisuudesta.

Hyvinvoiva henkilökunta on sydämenasiamme

Huolehdimme toisistamme. Ei ole sattumaa, että yksi arvoistamme on hyvinvoiva henkilöstö, sillä tekemämme työ perustuu asiantuntijatyöhön. Meille on erityisen tärkeää, että työntekijämme voivat hyvin töissä ollessaan, kokevat työympäristönsä turvalliseksi ja tasa-arvoiseksi ja pystyvät näin ollen palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaitamme. 

Henkilöstömme motivaatiota sekä työviihtyvyyttä parannamme esimerkiksi antamalla heille mahdollisuuden järjestää työaikaansa omaan elämäntilanteeseensa sopivaksi sekä kannustamme ylläpitämään ja kehittämän omaa ammatillista osaamista. Olemme panostaneet henkilöstön työterveyteen sekä työkykyvakuutukseen, sillä hyvinvoivalla henkilöstöllä on enemmän voimavaroja huolehtia asiakkaistamme, jotta hekin voivat hyvin. Meillä on sosiaalinen vastuu ympärillämme olevista sidosryhmistä ja niiden hyvinvoinnista.

Kunnioitamme ympärillämme olevia ihmisiä ja luomme turvallisen ja myönteisen tekemisen ilmapiirin. Noudatamme toiminnassamme eettisiä periaatteita, voimassa olevia sääntöjä sekä Raksystemsin arvoja, joissa huomioimme asiakkaidemme tyytyväisyyden sekä ympäristövaikutukset. Työskentelemme Raksystemsillä tasa-arvoisen palkkauksen sekä yhdenvertaisen ja turvallisen työympäristön hyväksi niin henkilökuntamme kuin asiakkaidemmekin kanssa. Tuemme yrityksessämme moninaisuutta ja positiivista työympäristöä emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää, epäeettistä toimintaa, häirintää tai epäasiallista kohtelua. Hyvinvoiva henkilökunta on sydämenasiamme.

Noudatamme hyvää hallintotapaa

Noudatamme toiminnassamme voimassa olevia lakeja ja yhtiöjärjestystä sekä otamme päätöksenteossamme huomioon omistajiemme odotukset. Johtaminen ja valvonta jakautuu osakkeenomistajien, hallituksen ja toimivan johdon kesken. 

Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa.

Hallitus vastaa strategisesta johtamisesta sekä huolehtii toimintamme asianmukaisesta järjestämisestä ja hallinnosta. Lisäksi hallitus huolehtii toiminnassamme noudatettavista arvoista sekä hyväksyy strategiset tavoitteemme.

Toimitusjohtaja vastaa operatiivisesta toiminnastamme sekä hoitaa juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa päätösten valmistelussa ja päätöksenteossa sekä huolehtii yhdessä toimitusjohtajamme kanssa arvojemme ja jokapäiväisen työn onnistumisesta sekä asiakkaidemme tyytyväisyydestä. 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että toimintamme on tehokasta ja tuloksellista, informaatio on luotettavaa ja, että säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan toiminnassamme. Riskienhallinnan avulla pyrimme varmistamaan, että liiketoimintaamme liittyvät riskit tunnistetaan ja, että niitä arvioidaan ja seurataan.

Tilintarkastuksella on tärkeä asema osakkeenomistajiemme asettamana tarkastuselimenä. Tilintarkastuksen avulla osakkeenomistajamme saavat riippumattoman lausunnon tilinpäätöksestämme ja toimintakertomuksestamme sekä kirjanpidostamme ja hallinnostamme.

Puolueetonta asiantuntijatyötä

Puolueettomuus ja luotettavuus ovat toimintamme kulmakiviä.  Olemme lahjomattomia emmekä hyväksy korruptiota. 

Haluamme tuottaa asiakkaillemme laadukasta palvelua panostamalla niin sisäiseen kuin ulkoiseen laadunvarmistukseen. Seuraamme ja mittaamme toimintamme laatua ja sitoudumme toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Luomme edellytykset ja osallistamme koko henkilöstömme sekä yhteistyökumppanimme suorituskykymme parantamiseen koko arvoketjussa toimittajista asiakkaisiin.

Tunnistamme ja seuraamme aktiivisesti palvelujamme koskevia vaatimuksia, kuten lainsäädäntöä, paikkakuntakohtaisia viranomaisten ohjeistuksia, palvelukohtaisia ohjeistuksia (esim. KH-ohjekortit,) ja sidosryhmien vaatimuksia. Varmistamme laadunvarmistustoimenpiteillä palveluidemme vaatimustenmukaisuuden ja kehitämme palveluitamme aktiivisesti. Toimintaamme ohjaa myös Eurofins Expert Services Oy:n sertifioima ISO 9001 -laatujärjestelmä.

Kannamme taloudellisen vastuumme

Edellytämme liiketoiminnaltamme taloudellista kannattavuutta ja vakautta, joka luo edellytykset pitkäjänteiselle toiminnalle asiakkaidemme, työntekijöittemme ja omistajiemme hyväksi. Osa taloudellista vastuuta on varmistaa, että varat jakautuvat oikeudenmukaisesti omistajien ja eri sidosryhmien välillä.  Kasvustrategiamme tukee kotimaisten työpaikkojen lisäämistä, minkä myötä olemme myös osa yhteiskunnallisen hyvinvoinnin luontia. 

Kun olemme taloudellisesti vahvoja, meillä on paremmat edellytykset huolehtia sosiaalisesta ja ympäristövastuusta ja sen tuomista velvoitteista. Toiminnallamme ja palveluillamme edistämme Suomen alueiden elinvoimaisuuden kehittymistä sekä lisäämme kasvavaa osaamista yhteiskuntaan. 

Taloudellinen vastuumme näkyy osinkojen maksuna omistajille, työntekijöiden oikeudenmukaisena ja tasavertaisena palkanmaksuna ja verojen maksamisena yhteiskunnalle. Maksamalla veroja Suomeen tuemme yhteiskuntaa ja sen palveluiden ylläpitämistä. Pystymme lisäämään taloudellista vakautta ja arvioimaan tarkemmin kannattavuuden kehittymistä, kun riskinotto on maltillista ja riskienhallinta hyvällä tasolla.

Hyvinvoiva ympäristö

Ympäristövaikutusten analyysin mukaan toimintamme vaikutukset ympäristöömme muodostuvat kahta kautta eli siitä, kuinka voimme vaikuttaa asiakkaidemme omistamien tai hallinnoimien rakennusten laatuun, energiatehokkuuteen sekä turvallisen ja terveellisen asumisen ja työnteon mahdollistamiseen näissä rakennuksissa sekä toisaalta oman toimintamme aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin. 

Paras mahdollinen keino vaikuttaa työssämme ympäristön hyvinvointiin on palveluidemme kautta. Siksi pyrimme kaikessa asiatuntijatyössämme ratkaisuihin, jotka pienentävät ympäristökuormitusta. Tämän lisäksi Raksystemsin asiantuntijat ovat erikoistuneet asiakkaidemme kiinteistöjen ympäristövaikutusten pienentämiseen, sisäolosuhteiden parantamiseen sekä energiatehokkuuteen panostamiseen.  

Tarjoamme mm. vihreän rakentamisen ja rakennuksen energiatehokkuuteen vaikuttavia palveluita, edistämme vihreää kehitystä ja kannamme vastuumme Suomen valtion asettamien kansallisten ympäristötavoitteiden saavuttamisesta.

Lisäksi tarkastelemme oman toimintamme ympäristövaikutuksia ja pyrimme pienentämään niitä aktiivisesti. Huomioimme toiminnassamme mm. toimitilojemme sekä henkilökuntamme liikkumisen ja kaluston ympäristövaikutuksia ja kannustamme henkilökuntaamme parempiin valintoihin.

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.