Työhygieeniset mittaukset auttavat tutkimaan sisäilmaa.

Työhygieeniset mittaukset Länsi-Puijon koulussa

Rakennushankkeissa rakennuttajalla, päätoteuttajalla ja työnantajilla on velvollisuus huolehtia, etteivät työntekijät altistu rakennustyössä muodostuvalle syöpävaaralliselle kvartsipölylle (VNa 1267/2019). Länsi-Puijon koulun laajennushankkeessa rakennuttajana toimineen Kuopion Tilapalveluiden sekä rakennushankkeen projektinjohtototeuttajan ja rakennusurakoitsijan yhteisenä tahtotilana oli varmistaa terveelliset ja turvalliset työolot työmaan henkilöstölle. Raksystems teki kohteessa työhygieeniset mittaukset kvartsipölylle altistumisen selvittämiseksi rakennuttajan laatimien menettelyohjeiden mukaisesti.

Työhygieeniset mittaukset selvittävät vaaralliselle pölylle altistumista

Työnantajilla on lakisääteinen velvollisuus osana riskinarviota arvioida työntekijöiden altistumista vaarallisille pölyille ja mikäli altistumista ei voida luotettavasti arvioida, on tehtävä työhygieeniset mittaukset. Työhygieenisten mittausten tuloksia verrataan terveysperusteisiin raja-arvoihin (Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, HTP-arvot). Työhygieenisten mittausten avulla mitataan siis sellaisia terveysvaaraa aiheuttavia hiukkaskokoja, jotka kuvastavat sitä, miten pöly tunkeutuu ihmisen hengityselimistöön. Raksystemsin työterveyshuoltoon pätevöityneen työhygienian asiantuntijan avulla tässä kohteessa selvitettiin työntekijöiden altistumista alveolijakeiselle kvartsipölylle ja alveolipölylle väliseinämuurausten ja tasoitetöiden aikana.

”Alveolijakeisella kvartsipölyllä tarkoitetaan erittäin hienojakoista, hengityselimistössä syvälle keuhkorakkuloihin asti tunkeutuvaa syöpävaarallista pölyä, mitä muodostuu kivimateriaaleja työstettäessä. Esimerkiksi muuraustyöt sekä betonirakenteiden hiontatyöt ovat tyypillisiä kvartsipölylle altistavia työvaiheita”, selventää Raksystemsin pölynhallintaan perehtynyt asiantuntija Anna Kokkonen.

Ilmanpuhdistin tehostamassa pölyntorjuntaa.

Tilojen käyttäjien terveys keskiössä

Tässä hankkeessa pölynhallinnan vaatimuksena oli rakennustyöntekijöiden pölyaltistumisen estämisen ohella estää rakentamisessa muodostuvien hiukkasmaisten epäpuhtauksien leviäminen käytössä olevan koulun tiloihin. Näin ollen myös koulun oppilaiden, henkilökunnan ja muiden tilojen käyttäjien terveys ja viihtyisyys oli nostettu keskiöön hankkeessa.

Raksystemsin tekemien työhygieenisten mittausten perusteella kvartsipölylle altistuminen todettiin vähäiseksi tutkituissa runsaasti pölyä muodostavissa työvaiheissa. Tämän lisäksi työmaa-alueen ilman laatu varmennettiin hyväksi. Työntekijöiden altistumisen minimoimiseksi kohteessa toteutetut pölynhallinnan avaintekijät olivat kohdepoistojärjestelmien käyttö pölyävissä työvaiheissa, työalueen ilmanpuhdistus, osastoitu ja alipaineistettu laastinsekoituspiste, työvaihekohtaiset välisiivoukset ja työmaan päivittäinen imuripuhtaudesta huolehtiminen.

”Valveutuneet rakennuttaja ja toteuttajat päättivät yhdessä työturvallisuuden varmistamiseksi valita pölyntorjuntakalustoon korkean erotusasteen HEPA H13 -suodatuksen, jotta työntekijöiden hengitysterveydelle vaarallista kvartsipölyä ei palauteta takaisin työmaan ilmaan imureista ja ilmanpuhdistimista. Tässä kohteessa pölynhallinnan onnistumisen nojasi vahvasti yhteiseen ymmärrykseen pölynhallinnan merkityksestä osana työturvallisuutta sekä työmaan olosuhteiden hallintaa. Hankkeen osapuolille oli jo suunnitteluvaiheessa selvää, että osana työturvallisuutta ja laadunvarmistusta kohteessa suoritetaan työhygieeniset mittaukset ulkopuolisesta asiantuntijayritykseltä”, kertaa Raksystemsin asiantuntija Anna Kokkonen hankkeen osapuolten pohdintoja hankkeen pölynhallinnan ratkaisuista.

Ilmanpuhdistin tehostamassa pölyntorjuntaa.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp