BREEAM-certifieringen lämpar sig även för ett speciellt objekt

BREEAM -certifieringen (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) är en miljöcertifieringsmetod av brittiskt ursprung, som nu är den mest använda klassificeringsmetoden i Europa. Denna certifieringsmetod har i ett flertal länder även anpassats för nationellt bruk, vilket har gjort det möjligt att inom certifieringsprocessen använda sig av de bästa nationella arbetssätten och samtidigt även ta hänsyn till olika länders nationsspecifika behov. I Finland använder man sig ändå av den internationella modellen.

Denna certifierings- och klassificeringssmetod är något som internationella fastighetsinvesterare mycket väl känner till. BREEAM -certifieringsmetoden är till sin natur mer detaljerad än andra certifieringsmetoder, men den är samtidigt även i högre grad anpassningsbar för olika typer av projekt. Tyngpunkten och betoningen mellan de i certifieringen inkluderade inspektionsobjekten avgörs landsspecifikt och i Finland har man minskat vikten av vattenförbrukning och rörlighet. BREEAM -klassificeringen lämpar sig även bra för sådana objekt, som ligger på större avstånd från städer och goda trafikförbindelser.

Certifiering som utförs redan i projekteringsfasen

En BREEAM -certifiering som utförs redan i samband med projekteringen styr både planerings- och byggfasen i en riktning, där man beaktar all miljöpåverkan. Då det gäller nybyggnadsprojekt använder man sig av BREEAM International New Construction -certifieringsmetoden. Denna metod inkluderar klassificeringsmodeller för de flesta tänkbara typer av byggnader, bostadshus inkluderade. BREEAM -certifieringen gör det även möjligt att skapa ett speciellt skräddarsytt Bespoke -certifieringsförfarande. På detta sätt kan man även certifiera sådana byggnadstyper det inte finns några färdiga kriterier för. I Finland har man med hjälp av Bespoke -förfarandet certifierat t.ex. brandstationer.  Den speciellt för grundrenoveringsprojekt avsedda BREEAM Refurbishment & Fit Out -certifieringen lämpar sig på ett flexibelt sätt för grundrenoveringsprojekt av olika omfattning. Det kan då vara fråga om att enbart utföra förändringar i vissa begränsade utrymmen eller att genomföra en totalrenovering av hela fastigheten. Modellen gör det möjligt att även beakta delrenoveringar.

Klassificeringsmetoden är ett klart och entydigt verktyg, som gör det möjligt att på ett mera systematiskt sätt ställa miljömål samt vägleda planerings- och byggarbetet. Då det gäller kontorsbyggnader lägger man i detta system, i jämförelse med andra certifieringssystem, särskild vikt vid inomhusluftens kvalitet samt markanvändningen. Vid klassificeringen belönas utnyttjande av redan tidigare bebyggda tomter samt skyddande och utvecklande av naturens värden. Det kan t.ex. vara fråga om huruvida man bygger på en sedan tidigare bebyggd tomt, eller om man måste röja bort växande skog för att kunna påbörja byggnadsarbetet. Här kontrollerar man också om det på tomten finns sådana naturvärden, som i första hand borde skyddas.

Utmaningen i denna certifiering ligger i kraven på undersökningar som bör göras redan i början av planeringsstadiet. Detta innebär att en certifieringskonsult i praktiken bör anlitas redan i början av planeringsfasen, eftersom vissa kriterier som påverkar klassificeringsnivån kanske annars inte kan uppnås. En rundtur i den färdigställda fastigheten utförd av en BREEAM-konsult ingår som en viktig del i att få ett certifikat, eftersom man på detta sätt kan verifiera och dokumentera att alla konstruktionslösningar har förverkligats enligt planerna.

Certifiering av redan befintliga (tidigare byggda) fastigheter

Med hjälp av en BREEAM In-Use -certifiering kan man kontinuerligt och systematiskt utveckla en fastighets tekniska egenskaper och hållbara underhåll. Klassificeringssystemet för redan befintliga fastigheter är till sin uppbyggnad mycket enkelt och ”straight forward”. Det bygger nämligen i sin helhet på ett frågeformulär.

Redan befintliga (tidigare byggda) fastigheter bedöms inom BREEAM -certifieringssystemet i enlighet med Commercial- eller Residential -klasserna (gällande affärs- eller bostadsfastigheter). Kriterierna inom dessa två klasser skiljer sig något från varandra. BREEAM In-Use är i hög grad kompatibelt med olika fastighetsförvaltningsmodeller. Själva fastighetens (Asset) fysiska egenskaper och miljövänlighet samt det tekniska underhållets (Management) underhållsprocedurer, -processer och –metoder utvärderas separat för sig på inspektionsplatsen.

Certifieringens omfattning kan – beroende av fastigheten i fråga – justeras så, att den innefattar fastigheten, det tekniska underhållet eller miljöhanteringen inom användarorganisationens verksamhet. Detta gör det möjligt att kunna nå en certifiering för väldigt många typer av fastigheter och olika fastighetsunderhållsarrangemang.

BREEAM-certifieringen i korthet

  • ett brittiskt certifieringssystem
  • ett detaljerat men flexibelt certifieringssystem
  • passar bra för olika typer av inspektionsobjekt
  • kriterierna kan skräddarsys i enlighet med ett grundrenoveringsprojekts omfattning eller för ett specifikt objekt

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp