Den nya förordningen sätter press på byggbranschen – man är nu tvungen att lyckas med dammkontrollen

Inom byggbranschen utsätts varje år nästan 40.000 arbetstagare för kvartsdamm då de jobbar med fasadrenovering, betongbearbetning och murningsarbete. Det för hälsan ytterst farliga kvartsdammet (alveolärt damm) har så liten partikelstorlek, att det inte kan ses med blotta ögat. Eftersom detta damm är så fint, kan det tränga djupt in i luftvägarna och ända fram till lungornas alveoler, där det kan förorsaka stendammlunga (silikos) och lungcancer.

Som yrkessjukdom är denna sjukdom vanligast inom byggbranschen

Då man granskar personer i arbetsför ålder uppdelat enligt yrkeskategori, konstateras det högsta antalet yrkessjukdomar eller misstänkta yrkessjukdomar bland byggnadsarbetare. Enligt den senaste yrkessjukdomspublikationen, Arbetshälsoinstitutets publikation från år 2019 (som baserar sig på statistik från år 2015), fanns det i alla åldrar 35 bekräftade fall av yrkesmässigt relaterad lungcancer. Av dessa fall var två orsakade av kvartsdamm och resten av asbest. Två fall av stendammlunga (silikos) bekräftades hos personer i arbetsför ålder.

Man måste vara försiktig då man avlägsnar alveolärt kvartsdamm

I den förordning om att förebygga yrkesrelaterad cancerrisk (VNa 1267/2019) som trädde i kraft i början av året läggs ännu strängare krav på att även inom byggbranschen främja arbetshälsan. Från och med 1.1.2020 gäller ett bindande gränsvärde för exponering under åtta timmar (0,1 mg/m3). Byggherren, huvudentreprenören och arbetsgivarna är nu i alla byggprojekt skyldiga att se till, att arbetarna inte utsätts för de cancerframkallande ämnen som förekommer i samband med byggarbete.

Den enda möjligheten att förhindra exponering för alveolärt kvartsdamm på en byggarbetsplats är i praktiken, att man i alla arbetsskeden där det bildas kvartsdamm förser arbetsmaskinerna med punktutsugning. På detta sätt avlägsnas det damm som bildas direkt från dammkällan. Maskiner och luftbehandlingsapparater måste ha HEPA-filter med hög separeringsgrad så, att kvartsdammpartiklarna i luftströmmen fastnar i filtret och inte återvänder till arbetsutrymmena. Arbetssteg där damm bildas måste därtill separeras från resten av byggarbetsplatsen för att förhindra att dammet sprider sig från ett arbetssteg till ett annat. Trots att man använder effektiv punktutsugning kan kvartsdammexponeringen under de mest dammbildande arbetsstegen vara betydande, så man bör även känna till behovet att använda andningsskydd.

Ett litet damm som ställer till stort besvär

Dammkontrollverksamheten på byggarbetsplatserna verkar utvecklas i positiv riktning, även om man fortfarande i samband med arbetsplatsundersökningar ofta kan konstatera betydande eller överstor exponering för cancerframkallande kvartsdamm. Om byggarbetsplatsens dammkontrollverksamhet inte fungerar fullständigt, kan kvartsdammet på grund av sin lilla partikelstorlek bli kvar i luften på arbetsplatsen. Dammet kan sedan med luftströmmarna spridas okontrollerat inom byggarbetsplatsen. Tumregeln är: ju mer damm det sprids i luften på byggarbetsplatsen, desto svårare är det att kunna få bort dammet.

Arbetsmiljön på en byggarbetsplats förändras hela tiden. Som en del av arbetssäkerhetsriskernas hantering måste därför de personer som ansvarar för dammkontrollverksamheten kunna fungera förutseende. Därför måste man på en byggarbetsplats nu ägna större uppmärksamhet än tidigare åt att förhindra att arbetare som själva utför mindre dammigt arbete också blir exponerade. I samband med renoveringsprojekt kan otillräcklig dammkontroll leda till att även personer som använder angränsande utrymmen blir exponerade för kvartsdamm.

Med samarbete mot dammet

Under de senaste åren har man på byggarbetsplatserna tagit ibruk nya effektiva dammkontrollösningar. Med hjälp av ny teknik (t.ex. luftbehandlingsapparater) och nya arbetsmetoder kan man nu mer effektivt än tidigare förhindra att dammet sprids på byggarbetsplatsen. På byggarbetsplatserna finns redan nu arbetsledare, som behärskar och förstår vikten av dammkontroll. Den bästa metoden att förbättra dammkontrollen på arbetsplatsen är nog ändå arbetstagare, som bryr sig om både sin egen och sina arbetskamraters hälsa – de kan med sina egna attityder och arbetsmetoder stöda kampen mot damm på arbetsplatsen. De bästa idéerna för hur dammkontrollen kan utvecklas kommer faktiskt ofta från arbetstagarna då driftskulturen på arbetsplatsen är sådan, att den uppmuntrar till deltagande.

Utmaningen med dammkontroll har nu lagts fram

Noll olycksfall i arbetet, noll fall av yrkessjukdomar, noll fall av personer som senare insjuknar i någon yrkesbetingad sjukdom. Detta är det mål vi, experterna på arbetssäkerhet inom byggbranschen, jobbar så hårt för. Våra experter på renlighetshantering, som t.ex. Tervetalo-koordinatorerna (Friskt hus) och inneluftsövervakarna, stöder byggherren genom att se till att man i alla entreprenads- och byggsäkerhetsdokument har beaktat kraven på hur dammkontrollverksamheten skall verkställas på byggarbetsplatsen. Då våra experter övervakar renlighetshanteringen på byggarbetsplatserna informerar  de även entreprenörerna om vilka dammskyddslösningar som behövs, för att man skall fylla kraven i den nya förordningen. Vårt gemensamma mål är, att man skall kunna förhindra exponering för kvartsdamm och andra ytterst farliga dammtyper. Visst hänger du väl med?

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp