Byggnadsbesiktaren ger dig opartisk information om objektets skick.

En bra byggnadsbesiktare har expertkunskap och god yrkesetik

Vid en bostadsaffär kan både köparens och säljarens rättsskydd prövas efter affären på grund av fuktskador och hälsoolägenheter. Byggnader besiktas inte regelbundet medan på bilar görs det varje år, fastän värdet är en tiondel av husets värde.

Huset kan vara i nästan vilket skick som helst och utan ändamålsenlig utredning av skicket finns det stor risk för en dålig bostadsaffär. Det har alltså betydelse, vem som besiktar huset och på vilket sätt vid en bostadsaffär.

Att följa KH-kortet

För en byggnadsbesiktning vid en bostadsaffär finns en tydlig anvisning i KH-kortet (KH-90-0039) och genom att följa det klargörs husets skick för affärens parter.

För byggnadsbesiktare finns examen Bostadsaffärens Byggnadsbesiktare. AKK-systemet och besiktarnas kompetens övervakas av FISE Oy som ägs av bygg- och fastighetsbranschens förbund och föreningar.

Trots anvisningen och behörigheten behövs varkendera för att fungera som byggnadsbesiktare och göra en byggnadsbesiktning av ett hus i en köp- och säljsituation.

I en ändamålsenlig byggnadsbesiktning följs nämnda anvisningar och besiktningen utförs av en person med AKK-kompetens. Även God Förmedlingssed som uppgjorts för fastighetsförmedlare förutsätter att den byggnadsbesiktning som rekommenderas vid en bostadsaffär uppgörs enligt anvisningarna på KH-kortet och att en byggnadsbesiktning alltid rekommenderas vid en bostadsaffär.

Om besiktaren inte förbinder sig att följa anvisningen är det svårt att få hen ansvarig i efterhand, eftersom arbetsinsatsen inte kan jämföras med anvisningen. Därför är det särskilt viktigt att ta reda på besiktarens kompetens i förväg och uppgöra ett skriftligt avtal om besiktningens innehåll. Om byggnadsbesiktaren inte följer anvisningen utan till exempel utför byggnadsbesiktningen genom att till vissa delar följa anvisningen, borde beställaren bli orolig och byta till en kompetent byggnadsbesiktare. En kompetent byggnadsbesiktare utför byggnadsbesiktningen enligt anvisningen.

Objektivitet

Raksystems Insinööritoimisto Oy:s verkställande direktör Marko Malmivaara betonar att det viktigaste för en byggnadsbesiktare, utöver yrkesskickligheten, är opartiskhet.

”Byggnaden och dess egenskaper bedöms på samma sätt oavsett beställare. Besiktningen får inte påverkas av åsikter eller antaganden hos de som är närvarande vid besiktningen, utan experten ska vara professionell även i detta hänseende”, fortsätter Malmivaara.

Passion för branschen, byggnadsfysik och egen utveckling

En bra byggnadsbesiktare är utöver det nämnda passionerad i sitt arbete. Hen har en grundutbildning inom byggbranschen, vanligen byggnadsingenjör eller byggmästare. Hen sätter sig in i nya normverk, utbildar sig regelbundet och upprätthåller sina kunskaper. Hen har kunskaper i byggnadsfysik och inomhusluftsundersökningar samt byggnadens hälsoolägenheter.

Utöver utmärkt yrkeskunskap kan en bra byggnadsbesiktare förklara saker för konsumenten så att hen förstår vad det är fråga om.

Erfarenhet och försiktighet

En bra byggnadsbesiktare har över fem års erfarenhet i branschen, särskilt erfarenhet inom bedömning, undersökning och granskningsuppgifter som fukt- och mögelskador.

En bra byggnadsbesiktare aktar sig för att dra fel slutsatser på plats och väger noga vad hen säger och skriver utifrån observationerna. Särskilt viktigt är det att producera innehåll för den vanliga konsumenten.

”En bra byggnadsbesiktare säkrar att affärens parter – såväl säljare, köpare som förmedlare – verkligen förstår, vad som står i rapporten”, preciserar Malmivaara.

Erfarenhet och viss försiktighet ligger till grund för besiktningsrapporten, som tydligt tar ställning men inte innehåller omotiverade slutsatser.

Tar ansvar

Byggnadsbesiktaren har ansvaret för en byggnadsbesiktning i enlighet med 8 § i konsumentskyddslagen. Ansvaret kan inte begränsas till arvodets belopp. Besiktaren har ansvaret för att besiktningen görs i enlighet med avtalet och på ett yrkesskickligt sätt samt i enlighet med anvisningen. Besiktaren ansvarar så klart även för att hens observationer och slutsatser samt åtgärdsrekommendationer är professionellt motiverade och riktiga och följer yrkesetiken.

Om det konstateras att besiktaren begått ett misstag, ansvarar hen för de skador som en oupptäckt skada eller s.k. falskt alarm orsakat beställaren. Besiktaren ansvarar inte för skadans reparationskostnader, utan för den skada som orsakats beställaren till följd av en oupptäckt skada eller brist eller ett åtgärdsförslag utan motiverad grund. Besiktarens ansvar tar givetvis inte bort ansvaret mellan köpare och säljaren i enlighet med lagen om bostadsköp eller jordabalken.

En bra byggnadsbesiktare har en ansvarsförsäkring, där ersättningarna är mera än arvodet vid skadefall. För konsumenten är det här väldigt viktigt, eftersom priset på en byggnadsbesiktning vanligen är mindre än 2 000 € medan skador i huset kräver större ekonomiska satsningar.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp