För husbolaget kan en energisanering innebära kostnadsbesparingar på upp till 20 procent

Den mest betydande utgiftsposten i ett husbolag är energikostnaderna, d.v.s. de euron som har reserverats för uppvärmning. En del av dessa pengar slösas i många hus helt enkelt bort då gamla dörrar, fönster och för litet isolering i vindsbjälklag och ytterväggar leder till att värmen rymmer ut ur huset. Gamla värmesystem borde snarast möjligt uppgraderas till moderna lösningar så invånarna skulle få valuta för sina pengar.

Energisaneringarna kan leda till stora ekonomiska inbesparingar

Raksystems har sedan början av år 2013 utfärdat över 10.000 energicertifikat. På basen av den information vi har samlat in då vi har gjort upp dessa energicertifikat kan man konstatera, att de sammanlagda energikostnaderna i de undersökta byggnaderna har varit 1.514.616 MWh/år. Detta motsvarar utsläpp på 199.354.963 kgCO2/år och innebär för dessa byggnader en total kostnad på ca. 144.250.327 € per år.

Den expert som gör upp energicertifikatet registrerar även de energirenoveringar som rekommenderas. Den sammanlagda energibesparingspotentialen i de korrigeringsförslag som ingår i dessa över 10.000 energicertifikat har varit 321.044 MWh/år, vilket betyder inbesparingar på 47.804.145 kgCO2/år och 26.080.299 €/år.

Om alla de i energicertifikaten rekommenderade energirenoveringarna skulle ha genomförts, skulle kunderna ha sparat ca. 20 % av sina årliga energikostnader.

Hur kommer man igång med en energirenovering i husbolaget?

För att underlätta genomförandet av energirenoveringar i husbolag, har vi i Raksystems inrättat en arbetsgrupp som är specialiserad på detta segment. Arbetsgruppen består av arkitekter, vvsa- och konstruktionsplanerare, energiexperter samt projektledare och övervakare. Vi skall inte heller glömma experterna på ekologisk byggverksamhet. Våra kundrelationsansvariga chefer driver tillsammans med er projektet framåt från början till slut. Arbetsgruppens uppgift är att göra alla nödvändiga beräkningar och planer för er del så, att energirenoveringsprojektet lyckas.

Då du beställer ett komplett Raksystems-energitjänstpaket förkortar du den tid som behövs för att genomföra projektet med flera månader. Du sparar även tusentals euro i sammanlagda planeringskostnader, eftersom utgångsdata kvarstår och överförs från expert till expert utan avbrott och med högsta kvalitetsnivå. Hela arbetsgruppen deltar då vi redan i början planerar och kartlägger objekten. Du besparas besväret med att konkurrensutsätta varje planeringsfas skilt för sig och att förmedla alla uppgifter mellan de olika planeringsinstanserna.

Det enda ni inom husbolaget behöver göra är att fatta ett beslut om att sätta igång med energirenoveringarna.

Vilka är de vanligaste reparationsåtgärderna vid en energisanering?

Då man skrider till åtgärder lönar det sig alltid att vara systematisk så, att de investeringar man gör riktas rätt med tanke på husbolagets värde. Åtgärder som görs med avsikten att inverka på husbolagets energiförbrukning är i huvudsak de enda förbättrings- och reparationsåtgärderna som inom en viss tid betalar in sig. Effekten av dessa åtgärder syns som besparingar i husbolagets utgifter för inköp av energi.

Saneringsåtgärder som ur ett husbolags synvinkel betalar in sig inom en vettig tid är i princip att installera en jordvärmepump om byggnaderna nu värms med oljeeldning eller elpanna, att ersätta originalfönstren som har dubbla glas och bågar med moderna MSE- eller MSE2-fönster samt i bostadsvåningshus även att installera ett frånluftsvärmepumpsystem. En periodisk grundjustering av värmesystemet, balansering av ventilationen, installation av konstantflödesmunstycken i tappvattensystemet samt installation av tryckreduceringsventiler är andra åtgärder som på lång sikt gynnar husbolagets aktieägare.

Ekonomiskt stöd för energireparationer

Bäst av allt är att staten stöder husbolag som förbättrar energieffektiviteten under åren 2020-2022, eller så långt anslagen räcker. För dessa bidrag har budgeterats totalt 100 miljoner euro och bidraget kan täcka upp till hälften av projektkostnaderna. På normal nivå är stödet 4.000 €/bostadslägenhet, som mest kan det vara t.o.m 6 000 €/bostadslägenhet.

Detta bidrag beviljas för reparationsobjekt som inte har beviljats andra bidrag samt objekt, där man låter professionella experter utföra planerings- och reparationsarbetet. Förutsättningen för detta energibidrag är att E-koefficienten förbättras i jämförelse med den ursprungliga nivån då fastigheten byggdes. Detta betyder alltså att även alla tidigare grundförbättringar räknas till godo (t.ex. installation av fjärrvärme och förbättring av byggnadens isolering). Man kan ansöka om stöd för både planerings- och reparationsarbetet. Raksystems energiarbetsgrupp gör på husbolagets vägnar upp alla nödvändiga beräkningar och planer.

Då de inledande beräkningar utförs får ditt husbolag hjälp av alla våra kompetenta energicertifikatutfärdare (48 energiexperter), i planeringsskedet av alla våra arkitekter/konstruktionsplanerare/vvsa-planerare (totalt 65 st) samt efter detta av alla experter från vår projektlednings- och övervakningsavdelning (totalt 29 st). Ni får dessutom genom hela projektet hjälp av alla våra experter på ekologisk byggverksamhet (totalt 27 st).

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp