Receptet på en bra byggnadsbesiktning

All byggnadsbesiktningsverksamhet i Finland baserar sig på en enda instruktion, nämligen Asuntokaupan Kuntotarkastuksen Yhteinen toimintamalli eller YTM (den gemensamma verksamhetsmodellen för byggnadsbesiktningar i samband med bostadsaffärer). Denna under Miljöministeriets ledning utarbetade modell är enkom avsedd att förenhetliga och precisera utförandet av denna typ av byggnadsbesiktningar. Verksamhetsmodellen i fråga har senast uppdaterats år 2007.

Genom denna gemensamma verksamhetsmodell har alla aktörer inom branschen förbundit sig vid att både besiktningsprocessen och –rapporten följer AKK-besiktningsmodellen KH 90-00394 (AKK = Asuntokaupan Kuntotarkastaja, dvs. besiktningsinspektör i samband med en bostadsaffär). I det nämnda instruktionskortet definieras mycket detaljerat t.ex. syftet med beiktningen, besiktningens innehåll och omfattning, vilka mätningar som bör göras under besiktningen, rapporteringen samt besiktningsinspektörens ansvar.

Man måste alltid ha ägarens tillstånd till att öppna konstruktionerna

Då man talar om de byggnadsbesiktningar som utförs i samband med bostadsaffärer måste man alltid beakta de begränsningar och osäkerhetsfaktorer som förorsakas av, att besiktningarna i huvudsak är baserade på sensoriska och icke-destruktiva undersökningsmetoder. Huset besiktas ytligt, riskkonstruktionerna noggrannare. Riskkonstruktionerna bör öppnas med hjälp av en för väggdosor avsedd hålsåg med en min. diameter på ca. 110 mm, men enbart med ägarens tillstånd.

Utmaningen med den här av miljöministeriet utarbetade gemensamma verksamhetsmodellen är, att man aldrig kan uppnå full säkerhet gällande de slutna konstruktionernas kondition. Full säkerhet kan endast uppnås genom att öppna konstruktionerna, vilket inte inkluderas i en besiktning baserad på denna gemensamma verksamhetsmodell. Mer ingående undersökningar blir i allmänhet aktuella först i samband med fortsatta undersökningar eller expertutlåtanden. Då reserveras det mera tid för att utföra undersökningarna, som också är mer omfattande.

Besiktningen är en statusrapport som enbart gäller vid besiktningstidpunkten

Den byggnadsbesiktning som utförs i samband med en bostadsaffär inkluderar inte heller materialprover eller andra undersökningar som gäller inneluften. Besiktningsinspektören bör dock med hjälp av egna sinnen observera, om det finns mikrobiella eller andra onormala lukter i objektet. Även dessa iakttagelser bör nämnas i rapporten.

Byggnadsbesiktningen är en statusrapport som enbart gäller vid besiktningstidpunkten. Eftersom situationen i byggnaden kan förändras väsentligt bara en kort tid efter besiktningen – t.ex. på grund av ett läckage – bör den som läser besiktningsrapporten även fästa uppmärksamhet vid hur färsk rapporten är.

Beställaren vet alltid precis vad han eller hon får

Raksystems genomför de byggnadsbesiktningar som utförs i samband med bostadsaffärer i enlighet med den gemensamma verksamhetsmodellen RS3 – inte tillämpat eller delvis, utan i sin helhet.

Varje beställare erhåller tillsammans med orderbekräftelsen ett orderavtal, en beskrivning av tjänsten, anvisningar gällande förberedelserna, ett förhandsintervjuformulär samt blanketten Instruktioner för beställaren KH 90-00393.

Tjänstebeskrivningen och tjänstens innehåll bygger hos Raksystems i sin helhet på den gemensamma verksamhetsmodellen för byggnadsbesiktningar som utförs i samband med bostadsaffärer. Tjänstens innehåll finns även beskriven i dokument som finns på våra webbsidor – på detta sätt kan en kund som överväger att låta utföra en byggnadsbesiktning redan i förväg bekanta sig med innehållet i Raksystems tjänster. Kunden har således redan i förväg haft möjlighet att bekanta sig med innehållet i den tjänst han eller hon beställer.

Hög kvalitet – mer än 99 % av besiktningarna är helt klanderfria

Raksystems ägnar också särskild uppmärksamhet vid intern kvalitetssäkring. Varje besiktningsinspektör råkar årligen ut för stickprovskontroller – hans eller hennes byggnadsbesiktningsrapporter granskas och kommenteras.

Kvaliteten på Raksystems byggnadsbesiktningar bevisas även av det faktum, att över 99 % av alla byggnadsbesiktningsrapporter är klanderfria. Egentliga fel har man kunnat finna i endast 0,3 % av de besiktningar som utförts, vilket enligt min kännedom torde höra till de absolut lägsta andelarna reklamationer. Hos Raksystems registreras och behandlas vart enda klagomål – och kunden får alltid ett svar. Detta är en del av vår fortgående kvalitetsprocess – vi gör vårt bästa för att ta lärdom av våra misstag, då sådana händer.

Alla Raksystems byggnadsbesiktningar och -undersökningar, planer samt övervaknings- och byggherretjänster utförs i enlighet med vårt Eurofin certifierade ISO 9001-kvalitetssystem. I bästa fall har en Raksystems-besitningsinpektör redan utfört tusentals byggnadsbesiktningar och har många års erfarenhet samt är utbildad byggnadsingenjör eller byggmästare. Opartiskhet är hos oss ett centralt värde.

Objektivitet och opartiskhet är centrala utgångspunkter och värderingar i Raksystems verksamhet

Människor inom byggbranschen – liksom inom så många andra branscher – kan ofta ha intressekopplingar i olika riktningar. De experter som hos Raksystems utför byggnadsbesiktningarna väljs dock alltid ut så, att de inte är jäviga. Om en inspektör i något enskilt fall kan tänkas vara jävig, är han eller hon skyldig att i förväg meddela om detta. Uppgiften att inspektera ifrågavarande objekt kan då flyttas över på någon annan. I detta fall följer vi mycket liknande spelregler som domstolarna.

Raksystems har under sin verksamhetstid genomfört över 150 000 byggnadsbesiktningar och –undersökningar samt planerat och övervakat tusentals grundrenoveringsprojekt. Oberoende och objektivitet är det absolut centrala utgångsläget i all vår verksamhet.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp