RTS -certifikatet fungerar som en finländsk ansvarsgaranti

RTS är ett finskt miljöcertifieringssystem, som på bästa sätt tar hänsyn till fastigheternas inhemska särdrag då det gäller ansvar och hållbart byggande. Certifieringen togs i bruk år 2016, vilket innebär att den fortfarande är mycket ny, men systemet växer hela tiden i popularitet.

Samma certifikat täcker fastighetens hela livscykel

RTS -certifikatet har utvecklats av Rakennustieto Oy. De vid certifieringsprocessen beaktade kriterierna lämpar sig för att använda de bästa nationella metoderna och tillvägagångssätten på ett sätt, som motsvarar en finsk synvinkel. Certifieringssystemet har utvecklats speciellt med tanke på icke-kommersiella objekt och det lämpar sig bra för t.ex. kommuner. RTS -klassificeringen är ett bra val även i de fall då ingen global marknad är involverad i fastighetens projekterings- eller underhållsfas – m.a.o. då ingen utländsk fastighetsinvesterare med sina krav deltar i projektet.

Detta certifieringssystem har huvudsakligen använts för att styra projekt som befinner sig i projekteringsfasen. Vid en RTS -certifiering beviljas certifikatet direkt då byggnaden tas i bruk, men verktyget inkluderar även en frivillig kompletterande certifiering för att verifiera själva driftsfasen. Vid denna tilläggscertifiering kontrolleras ytterligare att alla krav även uppfylls under drift. Projekten miljöklassificeras genom att använda sig av en stjärnskala, som sträcker sig från en till fem stjärnor. För att en fastighet skall nå upp till den femte stjärnan, måste man även under garantiperioden verifiera att alla krav blir uppfyllda. En femstjärnig certifiering måste alltså verifieras både i projekteringsfasen och då fastigheten är i bruk. RTS -certifieringen har år 2019 kompletterats med ett verktyg avsett för att utvärdera en fastighets bruksfas. Användningen av detta verktyg har dock tills vidare varit obetydlig.

Enkla och skräddarsydda utvärderingskriterier

Tyngdpunkten inom detta miljöcertifieringssystem ligger på att hantera inomhusluften, energieffektiviteten och de fukttekniska riskerna. Till skillnad från de andra certifieringssystemen lägger man i Finland särskild vikt vid fastighetens fukthantering och underhåll. Vid de högre certifieringsnivåerna är därtill kraven på energieffektivitet höga. Systemet har, t.ex. med tanke på klassificeringen av inomhusluften och energieffektiviteten, skräddarsytts enligt de finska planeringsdirektiven. Verktyget inkluderar egna separata värderingskriterier för affärs- och servicefastigheter samt för bostadsfastigheter.

RTS -miljöcertifieringssystemet är enkelt till sin uppbyggnad, men en del av kriterierna är bundna vid de olika stadierna i planeringsfasen. Detta betyder i praktiken, att den konsult som har ansvaret över certifieringsprocessen bör komma med i projektet redan vid början av projekteringsfasen. På detta sätt kan man försäkra sig om att alla faser i certifieringen blir beaktade och att inga kriterier i onödan blir ouppfyllda.

Certifikatet är utformat specifikt enligt de finländska kraven

Med hjälp av RTS -klassificeringen kan man försäkra sig om att kraven på hållbar utveckling blir beaktade i projekten, samtidigt som man koncentrerar sig på nationellt viktiga aspekter. I detta nya certifieringssystem (utvecklat specifikt enligt de finländska kraven) beaktas nationella förhållanden, goda vedertagna metoder samt de krav och utmaningar klimatet ställer. Certifieringen kommer med all sannolikhet också att ha en positiv inverkan på byggnadsbeståndet i Finland: certifieringskraven styr nämligen planeringen och kraven mot ett bättre resultat än den nivå, som krävs i de finska byggbestämmelserna.

För tilfället finns det en certifierad byggnad i Finland och 120 registrerade pågående certifieringsprocesser. Raksystems GBP har deltagit i utvecklingen av detta certifieringssystem och i styrgruppen.

RTS-certifieringen i korthet

  • ett finskt certifieringssystem
  • tagits i bruk år 2016
  • utvecklat av Rakennustieto Oy
  • lämpar sig speciellt bra för icke-kommersiella objekt och kommuner
  • beaktar nationella särdrag inom byggverksamhet och fastighetsunderhåll

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp