Säterinporttis kontorscampus har beviljats Finlands första WELL-certifikat

Säterinporttis kontorscampus i Esbo-stadsdelen Alberga nådde i slutet av år 2019 upp till en WELL-klassificering av guldklass. Projektet som konsulterades av Green Building Partners, ett konsultbolag som Raksystems köpte upp i början av året, är den första WELL-klassificeringen av guldklass i Finland – och samtidigt även Finlands första fastighetsspecifika WELL Core & Shell -certifiering.

Kärnan i WELL-certifieringen ligger i fastighetsanvändarnas hälsa och välbefinnande. Genom att investera i användarnas välbefinnande och trivsel kan man även förbättra ett bolags attraktivitet och produktivitet.  Den av International Well Building Institute adminstrerade WELL-standarden är en år 2014 utvecklad fastighetsklassificering, som baserar sig på branschledande medicinsk forskning. Syftet med denna klassificering är att skapa utrymmen som på ett utforskat sätt främjar människors hälsa och välbefinnande. Att nå upp till detta certifikat är något enastående, eftersom endast ett fåtal fastigheter i hela Norden hittills har beviljats certifikatet.

Green Building Partners fungerade som fastighetsägarens stöd under hela certifieringsprocessen

Green Building Partners uppgift är att stödja kunden vid valet av det lämpligaste certifikatet och den lämpligaste kvalitetsnivån. Till bolagets uppgifter hör även att utveckla de effektivaste, förmånligaste och bästa lösningarna med tanke på projektets kvalitet. En certifieringsprocess börjar alltid med en omfattande förhandsutredning. På basen av denna förhandsutredning identifieras sedan objektets målsättning och potentiella miljöklassificeringsnivå. Experter som är väl insatta i de krav certifikatet ställer stöder och vägleder er sedan genom hela planerings- och byggprojektet så, att alla kriterier blir uppfyllda.

”Det kändes fint att få vara med och förverkliga ett av Finlands första WELL-certifieringsprojekt i en fastighet, där man har lyft upp människornas välbefinnande till högsta prioritet. Som experter på WELL-certifiering kunde vi på basen av våra egna erfarenheter och vårt eget kunnande styra projektteamet i rätt riktning. Vi bar helhetsansvaret för genomförandet av detta projekt: till våra uppgifter hörde allt från vägledning till insamling av bevismaterial samt uppgörande av dokumentation så, att kunden skulle uppleva hela certifieringsprocessen så lätt och bekymmersfri som möjligt,” berättar Jennifer Pitkänen-Lundsten och Konsta Tuokko, Green Building Partners-experterna som jobbat med detta projekt.

Kontorscampusets certifiering omfattar byggnaderna B och C. Dessa byggnader rymmer de flesta av fastighetens gemensamma utrymmen, som t.ex. restauranger, en konditionssal samt ett speciellt trivselområde. Eftersom alla byggnader på Säterinporttis kontorscampus har byggts enligt samma kvalitetskrav, återspeglar certifieringen i praktiken den höga kvalitetsnivån på hela detta campus.

Lösningar som ökar användarnas välbefinnande

Då Säterinporttis hela kontorsanläggning förnyades, lyftes användarnas välbefinnande som målsättning för alla förändringar. Ett certifikat i guldnivå är ett konkret bevis på de investeringar man har gjort i att fastighetens användare skall trivas och må bra. Investeringar har gjorts i alla delområden som ingår i WELL-certifieringen: luft, vatten, näring, ljus, rörelse, trivsel och välmående. Man måste nämligen satsa på vart och ett av dessa sju delområden för att en fastighet skall kunna beviljas ett certifikat. Poängsättningen är inom alla dessa kategorier baserad på vetenskaplig forskning. Därtill gör man i samband med den revision som utförs på plats vissa bekräftande mätningar, som berör t.ex. luftkvaliteten och akustiken.

I Säterinportti har man satsat på människors välbefinnande och hälsa genom en mängd olika byggtekniska lösningar samt genom att öka trivseln i de olika utrymmena. Då det gäller de byggtekniska lösningarna har man koncentrerat sig på t.ex. inneluft av hög kvalitet, tillräcklig och väl fungerande ventilation samt ändamålsenlig belysning och tillräckligt med dagsljus. I interiörerna har man använt mycket naturmaterial, mönster och figurer med naturen som tema samt grönväxter.

Fastighetens utrymmen uppmuntrar till ett hälsosamt levnadssätt

Man strävar till att aktivera fastighetens användare t.ex. genom att uppmuntra dem till att använda trapporna samt genom att erbjuda möjligheter till gruppträning och personlig coaching. Ägaren till fastigheten – det svenska fastighetsföretaget Nordika – har dessutom låtit bygga ett högkvalitativt gym och ett särskilt trivselområde, där man kan vila eller jobba på ett mera avslappnat sätt. Dessa utrymmen kan fritt användas av personalen i de företag som är inhyrda i fastigheten.

I detta kontorscampus finns även flyttbara arbetsstationer, en massör och ett utrymme avsett för konditionsträning i grupp. I fastigheten fungerar också ett café och en lunchrestaurang, där man säljer hälsosam och närproducerad mat samt uppmuntrar till hälsosamma matvanor.

Konceptet har förverkligats i samarbete med Nordika Fastigheters lokala samarbetspartner, det finska företaget Trevian Asset Management.

”Samarbetet med Green Building Partners fungerade strålande! Experterna såg till att vi lätt nådde upp till kraven i vart och ett av WELL-certifikatets sju delområden. Projektet framskred enkelt och bekymmersfritt i deras kommando. Experternas aktiva och sakkunniga arbetssätt var direkt beundransvärt och vi behövde överhuvudtaget inte bekymra oss om eller fundera på någonting som hade med certifikatet att göra, de skötte precis allt. Det var ett sant nöje att samarbeta med dem. Förhoppningsvis kommer vi i framtiden att stöta på varann i något motsvarande projekt så, att vi igen tillsammans kan göra världen till en litet bättre plats än tidigare.”

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp