Vilka bidrag för ett bostadsaktiebolags renoveringsprojekt beviljas under år 2021?

Det lönar sig att renovera bostadsaktiebolagets fastigheter, men det innebär ändå stora kostnader. Lyckligtvis stöder staten och städerna husbolagen i många projekt som berör fastighetsrenoveringar och grundförbättringar av boendet. Stöd beviljas t.ex. för att förbättra fastighetens inneluft och energieffektivitet samt för att bygga hissar och laddningsstationer för elbilar. Vi gjorde ett sammandrag på de viktigaste uppgifterna om de sju bidrag ett husbolag kan beviljas.

Energi- och inomhusluftbidrag

Stöd för ett bostadsaktiebolags energi- och inomhusluftsaneringar har beviljats sedan år 2020. Bakom dessa bidrag står Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet eller ARA, som också beviljar största delen av bidragen. Syftet med de nya bidragen är att upprätthålla kvaliteten på byggnadsbeståndet samt främja systematiskt fastighetsunderhåll.

Energibidraget beviljas för planering och genomförande av ett saneringsprojekt som förbättrar fastighetens energieffektivitet. Husbolaget kan få stöd för upp till 50 % av saneringsarbetets kostnader så, att det maximala stödet är 6000 € per bostad. Då man ansöker om detta bidrag bör man presentera en plan och en kostnadsberäkning för de åtgärder som behövs för att förbättra fastighetens energieffektivitet. Dessa dokument bör vara undertecknade av ett byggproffs. Att fastighetens energieffektivitet förbättras måste bevisas med hjälp av E-koefficientberäkningar.

Inomhusluftbidrag beviljas för kostnader orsakade av konditionsundersökningar och/eller planering av renoveringsprojekt som berör fastigheter med fukt- och mikrobskador samt problem med inneluften. Själva saneringskostnaderna täcks inte av detta bidrag. Bidragets belopp är högst hälften av de faktiska planeringskostnaderna. Då man lämnar in en ansökan om stöd för att planera en grundrenovering av denna typ bör man även bifoga den konditionsinspektionsrapport där inneluftproblemen, fukt- eller mikrobskadorna har konstaterats. Både den person som utfört konditionsinspektionen och den person som planerat grundförbättringarna måste bevisa sina kvalifikationer då man ansöker om detta bidrag.

Genom en kartläggning av energibesparingspotentialen får du den professionella hjälp som behövs för ansökningsprocessen. I denna kartläggning ingår beräkning av E-koefficient och -intyg. Med hjälp av en teknisk konditionsinspektion som berör fuktproblem- och problem med inneluften kan våra kvalificerade inneluftexperter reda ut husbolagets inneluftproblem.

Bidrag till byggande av laddningsinfrastruktur för elbilar

I många husbolag planerar man just nu att bygga laddningspunkter för elbilar. ARA beviljar bidrag för att förverkliga dessa laddningspunkter. Man har budgeterat 5,5 miljoner euro för att stödja byggandet av laddningsinfrastruktur under år 2021.

Man kan ansöka om bidrag för de ändringar av fastighetens elsystem som behövs för att göra det möjligt att ladda husbolagets invånares elbilar. Bolaget måste bygga laddningsstationer för minst fem bilar. Man kan få bidrag för max. 35 % av de verkliga kostnaderna och det totala bidraget begränsas till 90 000 €.

En kartläggning av behovet för laddningsstationer för elbilar ger bra utgångsinformation då man skall börja planera om elsystemet. I samband med denna kartläggning undersöker man t.ex. hur många laddningspunkter man kan installera på fastigheten utan att göra ändringar i det nuvarande elsystemet eller med enbart mindre ändringar av elsystemet på parkeringsområdet.

Bidrag avsedda för skyddade och betydelsefulla objekt

Gamla våningshus kan ibland bli beviljade stöd från Museiverket eller Närings-, trafik- och miljöcentralen NTM. Museiverket beviljar bidrag för restaurering av byggnader samt kulturmiljöer och NTM-centralen för bibehållande av byggnadsarvet.

Man kan ansöka om stöd för reparationsåtgärder som främjar bevarandet av byggnaden eller området. De fastigheter som omfattas av detta bidrag är i allmänhet skyddade eller på annat sätt betydelsefulla byggnader. De kan också vara en del av ett värdefullt landskapsområde.

Man kan få restaureringsbidrag för upp till 40 % av reparationskostnaderna, då dessa är max. 8000 euro. Om detta max. belopp överskrids, ersätts 25 % av kostnaderna. Bidraget kan beviljas upp till ett max. belopp på 35 000. Beloppet av bidraget för bibehållande av byggnadsarvet övervägs alltid från fall till fall, men begränsas ändå till 50 % av totalkostnaderna för de åtgärder det gäller. Ansökningstiden för båda bidragen slutar i oktober-november.

En erfaren projektledare kan bedöma om husbolaget har rätt till dessa bidrag.

Bidrag för installation av hiss samt förbättring av handikappvänlighet

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA stöder även husbolag i att undanröja hinder för rörligheten. Syftet med bidraget för förbättring av handikappvänligheten är att ge funktionshindrade personer obehindrad tillgång till byggnaden och dess utrymmen. Bidrag kan beviljas t.ex. för att bredda ytterdörrar och bygga ledstänger. Bidraget kan täcka max. 45 % av de godkända reparationskostnaderna.

Hissbidraget kan beviljas ett husbolag, som inte redan har hiss. Bidragsbeloppet kan vara max. 45 % av de totala kostnaderna för att bygga hissen eller hissarna. Även många kommuner beviljar stöd för eftermontering av hiss.

Våra professionella renoveringsplanerare hjälper till med eftermontering av hissar, om det så gäller arkitektonisk-, konstruktions- eller VVSE-planering.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp