Fuktgranskning

Konditionen på bostadens våtutrymmen kan klargöras med hjälp av en fuktgranskning.

En fuktgranskning utförs för att t.ex. i samband med en bostadsaffär klargöra fuktighetssituationen i ett utrymme eller en konstruktion.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Fyll i blanketten för en offertbegäran och vi sänder en offert så snart som möjligt.

Riksomfattande servicenummer som betjänar vardagar kl. 8–16.

Att låta utföra en fuktgranskning i samband med en bostadsaffär innebär ökad säkerhet och klargör ett eventuellt renoveringsbehov

I samband med försäljningen av en våningshuslägenhet rekommenderas det alltid att man låter utföra en fuktgranskning av bostadens tvättutrymmen. Att reparera en skada eller brist som upptäcks i tid kan innebära betydande inbesparingar både för hemmets nuvarande och kommande invånare.

 • En fuktgranskning utförs för att klargöra fuktighetssituationen i ett bestämt utrymme eller i en bestämd konstruktion – granskning utförs genom ett enda besök.
 • Med hjälp av denna tjänst klargör man fuktighetssituationen i det utrymme eller den konstruktion man undersöker. Man får information om en möjlig risk för fuktskador och ett eventuellt reparationsbehov eller ett behov av mer ingående undersökningar.
 • En skriftlig rapport överlämnas till kunden efter tjänstens utförande. Ur denna rapport framgår betydelsen av de upptäckta bristerna samt rekommendationer om hur dessa bör åtgärdas.
 • Med hjälp av denna tjänst kan du påskynda bostadsförsäljningen och minska risken för att affären leder till en framtida tvist.

En fuktgranskning lämpar sig synnerligen väl för en affär som gäller en våningshuslägenhet

Det lönar sig att utföra en fuktgranskning av våtutrymmena i en våningshuslägenhet senast då lägenheten säljs eller då man misstänker en eventuell skada i våtutrymmena. Genom att utföra en granskning av våtutrymmena kan man klargöra fuktsituationen i den konstruktion eller de utrymmen som undersöks, eventuella risker för fuktskador samt behovet av reparationer eller vidare undersökningar. Denna undersökning gör det lättare att nå fram till en bostadsaffär: med hjälp av fuktkartläggningsrapporten kan du informera köparen om i vilket skick de undersökta utrymmena är och på detta sätt minska risken för att affären leder till en tvistsituation.

Hur utförs en fuktgranskning?

 • Innan granskningen utförs gör man alltid upp ett skriftligt avtal med ett för varje enskilt fall specificerat innehåll. I detta avtal definieras, rum för rum, eventuella avgränsningar samt vilka utrymmen som skall kartläggas.
 • Vid denna fuktgranskning undersöks fuktsituationen i ett enskilt utrymme eller i en enskild konstruktion.
 • Granskningen tar beroende på objektet ca. ½ – 2 timmar per konstruktionsdel/utrymme.
 • Granskningen utförs genom att med hjälp av en fuktmätare noggrannt undersöka alla de ytor som normalt utsätts för fukt. Det är här fråga om tät provtagning, d.v.s. avståndet mellan mätpunkterna är 0,2 – 0,5 mm.
 • Då det gäller övriga ytor används vid fuktgranskningen en fuktmätare endast i de fall, då man vid en ytlig visuell inspektion kan notera faktorer som tyder på fukt.
 • Med beställarens tillstånd kan man även borra inspektionshål i konstruktionerna. Det kan då antingen vara fråga om små borrhål (ca. 6 mm) som borras för att kunna sticka in fuktmätarens sensor bakom väggskivor eller träväggar, eller större hål som möjliggör en visuell inspektion av de inre konstruktionerna (hålet borras i detta fall med hjälp av en hålsåg, en s.k. dossåg på 115 mm).
 • En fuktgranskning av standardomfattning inkluderar max. två hål, samt 1 hål / utrymme med tilläggspris.

Hur undersöks olika utrymmen och konstruktioner?

 • I köket kartläggs golven framför kylskåp och frys, väggytorna nära vattenkranarna samt skåpet under diskbänken med hjälp av en fuktmätare och tät provtagning (avståndet mellan mätpunkterna är bara 0,2 – 0,5 mm). Därtill inspekteras alla synliga delar av vatten- och avloppsanordningarna visuellt.
 • I samband med fuktgranskningen bedömer inspektören även om det i kartläggningsobjektet finns risk för andra fel och brister än de, som kommit fram vid en ytligt utförd inspektion. Om misstanken om en dylik risk är väl begrundad och man inte kommer åt att undersöka den tvivelaktiga konstruktionen med hjälp av icke-destruktiva undersökningsmetoder, rekommenderar inspektören tilläggsundersökningar. Man gör alltid upp ett separat avtal gällande de tilläggsundersökningar som skall göras.
 • Värme-, vatten-, ventilations- och eltekniska installationer bedöms av en byggnadsteknisk expert endast i de fall, då dessa har en väsentlig betydelse för fuktgranskningen. Även i dessa fall är det då endast fråga om en ytlig utvärdering baserad på sensoriska intryck.

Vilka typer av mätningar ingår inte i en fuktgranskning?

 • Inspektion av kallskåp ingår inte i tjänsten.
 • Fuktmätning av tegel-, betong-, blockväggar eller motsvarande stenkonstruktioner genom borrhål ingår inte i fuktkartläggningens omfattning. Denna typ av fuktighetsmätning kan ändå utföras som ett separat tilläggsarbete (se kontrakt gällande fuktgranskning). Om ifrågavarande fuktmätning beställs, levereras instruktionskortet RT 14-10984 gällande mätning av relativa fuktigheten i betongkonstruktioner till kunden.

Vad kan man inte klargöra med hjälp av en fuktgranskning?

 • Man kan inte med hjälp av en fuktgranskning finna eventuella latenta fuktskador, om konstruktionerna har hunnit torka upp efter att de skadades.
 • Fuktmätningar som görs inuti konstruktionerna utesluter inte helt möjligheten att det finns fukt. Man kan nämligen inte alltid utan att öppna hela konstruktionen med säkerhet känna till fuktmätarens sensors placering inuti konstruktionen eller hur konstruktionen i sin helhet är utformad.
 • Vid en ytlig inspektion kan man i allmänhet inte bedöma om det finns någon fukt- eller vattenisolering i våtutrymmena. Man kan inte heller bedöma i vilket skick en fukt- eller vattenisolering är.
 • Man kan inte använda sig av en fuktmätare då man utför en fuktgranskning av ett badrum, där väggarnas material är stålplåt.

Hur skall man förbereda sig inför en fuktgranskning?

 • Se till att du själv står till inspektörens förfogande då kartläggningen påbörjas. Granskningen börjar – i mån av möjlighet – med att intervjua beställaren, invånaren eller ägaren. Den information som efterfrågas i denna intervju är bl.a. reparationshistoriken för de utrymmen granskningen gäller, information gällande våtutrymmenas användningsvanor och senaste användning samt brister eller skador man eventuellt har observerat eller har misstankar om.
 • Försäkra dig om att man har säker och obegränsad tillgång till alla utrymmen som skall inspekteras. Beställaren bör ordna tillstånd och tillgång till objektet så, att fuktgranskningen kan utföras i sin helhet vid ett enda besök. Man bör avlägsna eventuella hinder längs rutterna till de utrymmen som skall kartläggas. Hinder som förhindrar granskningen kan t.ex. vara mängder av lagrade saker. Om det finns hinder i något av de utrymmen som skall kartläggas eller om man inte kan komma åt något utrymme, utförs inte granskningen då det gäller dessa utrymmen.
 • Kunden är skyldig att se till att objektet är i sådant skick att inspektören tryggt kan genomföra sitt uppdrag. Om det i inspektionsobjektet finns egenskaper, fel eller brister som kan utgöra en fara för inspektören, kommer inte inspektionen att utföras i dessa utrymmen.

I vilken grad kan man använda våtutrymmena innan inspektionen?

Vi ber granskningens beställare att, i mån av möjlighet, följa nedan nämnda rekommendationer och instruktioner.

 • Alla ytor i duschrum och bastu måste hållas torra i ett dygn innan granskningen – de får under denna tid inte överhuvudtaget komma i kontakt med vatten. Denna rekommendation gäller även punkter avsedda för gyttjetvätt samt andra golv- och väggytor som eventuellt kan bli våta. WC-stolar, tvättmaskiner och handfat får användas normalt.
 • Golvbrunnarna i de utrymmen som skall kartläggas rengörs från eventuellt skräp.
 • Duschkaret eller badkarets frontskiva avlägsnas så, att man kommer åt att inspektera ytorna under dessa.
 • De utrymmen som skall kartläggas får inte ventileras effektivt innan eller under granskningen. Normal ventilation bör hållas på.
 • Dörrarna till de rum som skall kartläggas bör hållas stängda inför granskningen.
 • Flytta bort möblerna som eventuellt finns i de utrymmen som skall kartläggas och som kan hindra granskningen (stora möbler och saker, skåp, etc.). Detta gäller möbler som är placerade på följande ställen:
  • invid lägenhetens ytterväggar,
  • invid de ytterväggar som gränsar mot mark och de delar av golven, som gränsar mot dessa väggar,
  • invid de mellanväggar som gränsar mot lägenhetens våtutrymmen och de delar av golven, som gränsar mot dessa väggar
  • samt – från vägg- och golvytorna i våtutrymmena.

Nödvändiga dokument

 • Granskningens beställare bör se till att inspektören under inspektionens gång har tillgång till alla nödvändiga dokument.
  • De viktigaste dokumenten är, beroende på inspektionsobjektet och de utrymmen/konstruktionsdelar som skall kartläggas:
   • Konstruktionsritningar samt beskrivningar av byggsätt.
   • Ritningar gällande värme-, vatten- och avlopp.
   • Planlösningar.
   • Information om reparationsarbeten som eventuellt har utförts i de berörda utrymmena samt eventuella dokument gällande dessa.
   • Rapporter från fukt- eller konditionsinspektioner som har gjorts tidigare i de nu berörda utrymmena. Detsamma gäller även andra liknande utredningar.

Vad innehåller en fuktgranskningsrapport?

 • Fuktgranskningen inkluderar en skriftlig rapport, där alla noterade skador, risker, brister och reparationsbehov av betydelse anges. Rapporten inkluderar även förslag till åtgärder för att få noggrannare information om de konstaterade bristerna eller för att direkt åtgärda dessa.
 • Rapporten kompletteras med fotografier som tagits av objektet, om dessa kan ge tilläggsinformation om iakttagelserna.
 • Fuktgranskningsrapporten är inte en arbetsbeskrivning gällande kommande reparationsarbeten, inte heller eller reparationsplan och den inkluderar inte en uppskattning på reparationskostnaderna.

Ytterligare faktorer som bör beaktas

 • En ytlig och visuell inspektion som i huvudsak baserar sig på icke-destruktiva metoder leder inte till en fullständig säkerhet om att objektet är felfritt.
 • Dolda skador inne i konstruktionerna kan inte upptäckas, om det inte finns några som helst ytliga tecken på dessa. Här hänvisas till tecken som vid inspektionstillfället kan uppfattas med hjälp av en fuktighetsmätare, träfuktighetsmätare, relativ fuktighetsmätare, som är synliga vid en visuell granskning eller som kan uppfattas på något annat sätt.
 • Vid tveksamma fall bör alltid noggrannare undersökningar eller konditionsgranskningar utföras.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Vi betjänar på det riksomfattande servicenumret vardagar kl. 8–16.