Undersökning av inomhusluften är en lång resa. Vi gör den tillsammans.
Undersökning av inomhusluften

Undersökning av inomhusluften är en lång resa. Vi gör den tillsammans.

För experter på inomhusluft är undersökningsprocesser vardag.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Fyll i blanketten för en offertbegäran och vi sänder en offert så snart som möjligt.

Riksomfattande servicenummer som betjänar vardagar kl. 8–16.

Misstänker du kvaliteten på inomhusluften i ditt hem?

Med övergripande granskning av problem med inomhusluften säkerställs en kvalitativ undersökningsmetod och besiktning.

 • Som undersöknings- och mätmetoder för undersökningen om inomhusluften används metoder i enlighet med förordningen
 • om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för utomstående sakkunniga (545/2015) och dess tillämpningsanvisningar.  
 • Resultaten från undersökningen om inomhusluften tolkas i enlighet med förordningen
 • om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för utomstående sakkunniga (545/2015) och dess tillämpningsanvisningar.
 • I Raksystems expertteam ingår experter i många branscher.

”Först måste man veta vad som orsakar symptomen. Sedan ska man utreda var det som orsakar symptom finns. Slutligen ska man utreda problemets omfattning.”

Elina Saukko, ledande inomhusluftsexpert, BI YAMK, expert på byggnadshälsa, expert på inomhusluft (SISA, VTT)

Ha inte bråttom då inomhusluften ska undersökas

Ofta startas ett undersökningsprojekt som gäller inomhusluften till följd av observationer bland de som vistas i byggnaden. Hälsosymptom, lukter eller förändringar på konstruktionernas yta leder till behov a en utredning, som genomförs så effektivt som möjligt enligt allas intressen – både ekonomiska som tidsmässiga. Flera olika orenhetsfaktorer i inomhusluften leder till samma slags hälsoproblem, så utifrån dessa är det inte möjligt att hitta den exakta orsaken till symptomen.

Ibland vill man genomföra undersökningen snabbt men det är inte alltid möjligt. Ibland finns det flera risker i objektet, och att utreda alla på djupet är inte ekonomiskt lönsamt, varför undersökningarna ska göras stegvis. Utredningen stegvis börjar vanligen med orsaken till problemet. Därefter går man vidare och utesluter andra orsaker/källor.

Problem med inomhusluften upptäcks ofta genom hälsoproblem

Problem med inomhusluften är ofta komplicerade och uppstår i samverkan av flera faktorer. Behovet av en undersökning av inomhusluften väcks oftast efter hälsorelaterade symptom.

Vad innehåller en undersökning av inomhusluften?

En undersökning av inomhusluften innehåller provtagning och mätningar av luften och/eller konstruktioner. En bra undersökningsplan innehåller en omfattande utredning av behovet av inomhuslufts- och konstruktionsundersökningar och fördelarna och nackdelarna har motiveras sakkunnigt.

Som undersöknings- och mätmetoder för undersökningen om inomhusluften används metoder i enlighet med förordningen om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för utomstående sakkunniga (545/2015) och dess tillämpningsanvisningar.  Resultaten från undersökningen om inomhusluften tolkas i enlighet med förordningen om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för utomstående sakkunniga (545/2015) och dess tillämpningsanvisningar.

Tolkning av resultaten från en undersökning av inomhusluften

Som undersöknings- och mätmetoder för undersökningen om inomhusluften används metoder i enlighet med förordningen om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för utomstående sakkunniga (545/2015) och dess tillämpningsanvisningar.  Resultaten från undersökningen om inomhusluften tolkas i enlighet med förordningen om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för utomstående sakkunniga (545/2015) och dess tillämpningsanvisningar.

 • En undersökning av inomhusluften kan innehålla bland annat:
 • mikrobundersökningar från inomhusluften eller materialen,
 • kemiska undersökningar från inomhusluften eller materialen,
 • öppnande av konstruktioner och provtagning inuti konstruktioner,
 • fuktmätning i konstruktioner,
 • fiber- och dammprovtagningar,
 • mätning av förhållande i inomhusluften (bl.a. temperatur, relativ
 • fuktighet, koldioxid) och mätning av tryckskillnader
 • luftläckage i konstruktionerna utreds med ett spårämnesprov.
 • Utredning av funktionaliteten i ventilationen.

Innehåll i undersökning av inomhusluft

 • Besöket för behovskartläggningen eller ett annat förfarandesätt enligt överenskommelse, med vilken man kan kartlägga utgångsinformationen och uppgöra en plan för undersökning av inomhusluften.
 • Beställaren har ansvaret för förberedelser, eventuella dokument och användningsbegränsningar i lokalerna presenteras i anvisningen för förberedelse (se bilaga).
 • I en undersökning av inomhusluften väljs de lokaler som ska undersökas utifrån utgångsinformationen och de observationer som gjorts i objektet.
 • Över undersökningen av inomhusluften uppgörs en skriftlig rapport, med de gjorda undersökningarna, undersökningsresultaten och åtgärdsförslagen.
 • Undersökningen av inomhusluften ska beställas minst två veckor före den önskade provtagningstidpunkten.
 • Rapporten över undersökningen av inomhusluften är inte en förklaring om åtgärderna eller en åtgärdsplan, och innehåller inte en uppskattning om kostnaderna för renovering.

Osäkerhetsfaktorer i undersökning av inomhusluften

Enbart mätningar av inomhusluften är vanligen inte en tillräcklig metod för att utreda problem med inomhusluften. Problemet är att lokalisering av en eventuell skada och orsaken till den utifrån resultaten från inomhusluftsproven är svårt. Dessutom är mätningen av inomhusluften utsatt för funktioner inomhus samt för förändringar i förhållandena inomhus och utomhus. Halterna i luften varierar kraftigt beroende på tid och plats.

Således innehåller en utredning av problem med inomhusluften vanligen undersökning av skicket och funktionaliteten i konstruktioner och utrustning (bl.a. ventilation). Provtagning kan dock ge mera information om behovet av att undersöka konstruktioner oh VVS-tekniken samt eventuella skadors konsekvenser för kvaliteten på inomhusluften.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Vi betjänar på det riksomfattande servicenumret vardagar kl. 8–16.