ENERGICERTIFIKAT

VISST ÄR VÄL DITT HUSBOLAGS ENERGICERTIFIKAT UP TO DATE?

Energicertifikatet är till nytta både för styrelsen och för aktieägarna.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Fyll i blanketten för en offertbegäran och vi sänder en offert så snart som möjligt.

Riksomfattande servicenummer som betjänar vardagar kl. 8–16.

Energicertifikatet fungerar som grundinformation då man planerar kommande reparationer

Den information man får från energicertifikatet kan användas som en bra grund för husbolagets reparationsplaner. Energirenoveringar som planeras i god tid möjliggör långt verkande positiva effekter för husbolaget.

 • Energicertifikatet är enligt lag obligatoriskt.
 • Certifikatet är giltigt i 10 år och det måste förnyas innan giltighetstiden för föregående certifikat löper ut.
 • Ett giltigt energicertifikat underlättar husbolagets vardag, eftersom det krävs då en bostad säljs eller hyrs ut.

Ett giltigt energicertifikat är ett av villkoren för att ett husbolag skall kunna beviljas energistöd

Staten beviljar energistöd till husbolag under åren 2020-2022. Man strävar efter att våningshusbolag skall förbättra energieffektiviteten med minst 32 % och radhusbolag med minst 36 % i jämförelse med utgångsläget. Stödet uppgår vanligtvis till ca. 4.000 € per lägenhet så, att det täcker max. 50 % av renoveringsprojektets totalkostnader. I typiska fall uppgår stödbeloppet till 25-35 % av projektets totala kostnader. Ett giltigt energicertifikat är ett av villkoren för att ett husbolag skall kunna beviljas energistöd, eftersom man med hjälp av detta certifikat kan verifiera förändringarna i fastighetens energieffektivitet.

”Energicertifikatet utfärdas alltid av en person med den kvalificering som krävs. Våra beräkningar baserar sig på Miljöministeriets förordningar och instruktioner samt kommunala byggföreskrifter. Vi har en omfattande erfarenhet, då vi redan har utfärdat energicertifikat för mer än 10.000 objekt. Vår omfattande kunskap och erfarenhet garanterar att vi kan lägga fram ekonomiskt lönsamma förbättringsförslag.”

Antti Hatsala, ledande energiexpert.

Energicertifikatets fördelar

Det nuvarande energicertifikatet baserar sig på helomfattande energiberäkningar, där man beaktar de specifika egenskaper byggnadens olika konstruktioner och tekniska system har.

Den största nyttan får husbolaget genom att kombinera energicertifikatet med Raksystems konditionsbedömning. På så sätt får man en heltäckande bild av husbolagets tekniska tillstånd, energieffektivitet och eventuella reparations- eller förbättringsförslag.

Ett omsorgsfullt utarbetat energicertifikat ger husbolaget förslag till åtgärder för att förbättra energieffektiviteten. För en köparkandidat fungerar energicertifikatet som ett verktyg som gör det möjligt att jämföra olika husbolag på basen av energiförbrukningen.

Energicertifikatets omfattning

Energicertifikatet inkluderar ett besök på plats. Efter detta besök utförs alla beräkningar och det färdiga energicertifikatet levereras till kunden enligt överenskommelse. Energicertifikatets beräkningar baserar sig i huvudsak på förordningar och bestämmelser samt vid platsbesöket erhållna arealdata eller de byggnadsritningar och VVSA-planer som ställts till förfogande.

 • Beställaren får en beskrivning av Energicertifikatstjänstens omfattning, förberedelseanvisningar samt ett intervjuformulär.
 • Platsbesöket tar ca. 1-8 timmar, beroende på objektets storlek.
 • Innan platsbesöket intervjuar experten beställaren och tar på så sätt reda på objektets utgångsdata.
 • Efter platsbesöket utförs de beräkningar som berör objektet i fråga. I beräkningarna beaktas Miljöministeriets förordningar och direktiv samt kommunens byggföreskrifter.
 • Det färdiga energicertifikatet överlåts till kunden enligt den tidtabell man kommit överens om.
 • I energicertifikatets pris ingår ett engångsbesök på plats. Detta besök utförs med beaktande av vid besökstillfället rådande förutsättningar.

Energicertifikatet inkluderar följande rapportering

Ur energicertifikatet framgår bl.a. följande uppgifter:

 • Byggnadens grunduppgifter: namn, adress, byggnadsbeteckning, byggnadsår och användningsändamål.
 • E-värde, Energieffektivitetsklass på skalan A-H samt den nivågräns som gäller för nybyggnadsprojekt.
 • Beräkningsgrunder, bl.a. information om husets konstruktioner och ifrågavarande konstruktioners egenskaper samt om uppvärmningssättet.
 • Den verkliga energiförbrukningen. (om ifrågavarande uppgifter finns tillhanda)
 • Mängden inköpt energi med beaktande av ifrågavarande energiforms beräkningskoefficient.
 • Information om den person som sammanställt energicertifikatet (namn och kvalifikation), datum för certifikatets utfärdande samt certifikatets giltighetstid.
 • Förslag till förbättringsåtgärder samt information om vilken beräknad inverkan de föreslagna åtgärderna har på E-värdet.

Hur förbereder du dig för energicertifikatsprocessen?

 • Bekanta dig med förberedelseanvisningarna och se till att den expert som sammanställer certifikatet får de begärda dokumenten till sitt förfogande.
 • Dokumenten som behövs är:
  • Skalenliga huvudritningar. (planritning, genomskärningsritning och fasadritningar)
  • Ritningar och arbetsbeskrivningar som berör värme-, vatten- och avlopps-, ventilations- samt elinstallationer. (grunduppgifter)
  • Konstruktionsritningar, konstruktionsförteckning och / eller byggarbetsbeskrivning. (om dessa finns tillgängliga)
  • Serviceböcker och andra dokument som gäller ventilationsmaskineriet och luftvärmepumparna. (om dessa finns tillgängliga)
  • Uppgifter om byggnadens energiförbrukning under ett helt kalenderår (elektricitet, vatten, eventuella bränslen – ved, olja eller pellets). (om dessa uppgifter finns tillgängliga)

Det är därtill bra att leta fram följande information:

 • Serviceböcker och motsvarande dokument.
 • Information om reparationsarbeten som utförts i fastighetens utrymmen samt den dokumentation som gäller dessa reparationer. (disponentintyg)
 • Rapporter om fukt- och konditionsbedömningar eller andra motsvarande undersökningar som tidigare utförts i fastighetens utrymmen.

Så här kan du underlätta expertens arbete

 • Vi rekommenderar att du kontrollerar de stegar, takbroar etc. som leder upp till vattentaket. Se till att dessa finns och att de är säkra så, att det är möjligt att inspektera vattentaket.
 • Vi rekommenderar att du i förväg ser till att de luckor som leder till vindsutrymmet går att öppna och att man på ett säkert sätt kan komma åt vindsutrymmet.
 • Om det finns ett kryputrymme under bottenbjälklaget rekommenderar vi att du ser till att det är fri passage till detta utrymme så, att alla åtkomliga delar av kryputrymmet kan inspekteras.
 • Vindsutrymmet bör vara utrustat med takbroar eller någon annan typ av säkra passager, som gör det möjligt att inspektera vindsutrymmet i sin helhet.

Andra detaljer som bör beaktas

 • Kunden bör försäkra sig om att han/hon har befogenhet att beställa inspektionen i fråga och att inspektionen går att genomföra. I ett objekt av bolagstyp måste beställaren få tillstånd att inspektera objektet och eventuellt även informera husbolaget om inspektionsbesöket. I ett parhus måste man ha tillstånd att inspektera båda lägenheterna.
 • Vi litar på att de utgångsdata vi har fått av kunden är helt korrekta, vi gör ingen separat kontroll av dessa data.
 • De värden på mängden inköpt energi man i energicertifikatsberäkningarna har kommit fram till kan avsevärt skilja sig från byggnadens faktiska förbrukningsvärden. Skillnaden beror i huvudsak på användarnas förbrukningsvanor och de för olika energiformer specifika koefficienterna man använder i beräkningarna. Syftet med detta lagenliga energicertifikat är att alla energicertifikat skall vara jämförbara, då de alla beräknas på samma sätt.
 • De rekommenderade reparationerna baseras på Raksystems egna databaser och de erfarenheter certifikatets utfärdare har av motsvarande saneringar eller reparationsåtgärder. Reparations- och grundförbättringskostnaderna kan avsevärt förändras genom att konkurrensutsätta olika entreprenörer. Det lönar sig också att använda planer uppgjorda av sakkunniga konstruktions- och VVSE-planerare som grund för den anbudsförfrågan man sänder till de olika aktörerna.

Rekommenderade tilläggstjänster

 • Kartläggning av möjligheterna till energibesparingar (mätning av U-värdet och inlämning av ansökan om bidrag från Finansierings- och och utvecklingscentralen för boendet ARA),
 • Lufttäthetsmätning,
 • Värmefotografering,
 • Husbolagets energi-inspektion,
 • Fastighetsbesiktning vid bostadsaffär eller
 • Konditionsbedömning

Med hjälp av dessa tilläggstjänster får man viktig information som stöd för Energicertifikatet. Vi rekommenderar varmt att man kombinerar dessa tjänster.

Material som laddas ner

Energicertifikat tjänstebeskriving

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Vi betjänar på det riksomfattande servicenumret vardagar kl. 8–16.