KARTLÄGGNING AV HUR MÅNGA LADDNINGSPUNKTER FÖR ELBILAR DET BEHÖVS I HUSBOLAGET

UTREDNING AV HUR MÅNGA LADDNINGSPUNKTER DET ÄR MÖJLIGT ATT BYGGA

Med hjälp av denna kartläggning utreds det hur många laddningspunkter för elbilar husbolaget kan bygga utan att göra några som helst förändringar i fastighetens eller parkeringsplatsens nuvarande elinstallationer.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Fyll i blanketten för en offertbegäran och vi sänder en offert så snart som möjligt.

Riksomfattande servicenummer som betjänar vardagar kl. 8–16.

Se till att undersöka husbolagets elinstallationer i god tid

Innan man kan börja bygga laddningspunkter för elbilar måste man undersöka husbolagets nuvarande elinstallationer.

Då man kartlägger hur många laddningspunkter för elbilar det behövs, undersöker man bland annat:

  • vilken kapacitet husbolagets nuvarande elinstallationer har och
  • vilken fastighetens elanslutnings max. effekt är.

Man kan utreda hur många laddningspunkter för elbilar det behövs både i stora och i små fastigheter.

Med hjälp av denna behovskartläggning får man de utgångsvärden som behövs för att kunna planera ändringarna i elinstallationerna

Då elbilarna blir allt vanligare ökar också trycket på husbolagets elinstallationer. Invånarna förutsätter då att husbolaget planerar ett tillräckligt omfattande och väl fungerande laddningsnätverk, där det ingår tillräckligt många laddningspunkter. Då antalet elbilar stiger behövs allt flera laddningspunkter och allt bättre elinstallationer, men man antar att den här trenden även fungerar vice versa.

Enligt Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA kan man bl.a. i husbolag och på arbetsplatser notera ett stort tryck på finansieringen av de ändringsarbeten som behövs. En eventuell satsning på att bygga laddningspunkter för elbilar har stor inverkan i synnerhet på de krav som ställs på fastighetens elinstallationer.

Behovskartläggningen täcker i synnerhet ett husbolags behov

Med hjälp av denna behovskartläggning får du reda på vilken kapacitet husbolagets nuvarande huvudelcentral har och för hur många laddningspunkter den nuvarande kapaciteten räcker. Husbolaget kan sedan på basen av den information man genom denna kartläggning har fått börja jobba för att skaffa laddningspunkter för elbilar.

Behovet av laddningspunkter för elbilar kan utredas i vånings- och i radhusbolag, i andra stora fastigheter samt naturligtvis även i enfamiljshus, i fristående hus och i parhusbolag.

Varför kartlägger man behovet av laddningspunkter för elbilar?

För att det skall vara möjligt att övergå till elbilar måste husbolagen planera tillräckligt omfattande och väl fungerande laddningsnät med tillräckligt många laddningspunkter. En eventuell investering i att bygga den infrastruktur som behövs för att kunna ladda elbilar inverkar i synnerhet på de krav som ställs på fastighetens elinstallationer. Innan man börjar bygga laddningspunkter för elbilar måste man undersöka fastighetens nuvarande elanslutning och -installationer.

Vad inkluderar en kartläggning av behovet för laddningspunkter för elbilar

I samband med denna behovskartläggning undersöker man för hur många och för vilken typ av laddningspunkter de nuvarande elinstallationerna lämpar sig.

Ovan nämnda undersökning utförs genom att kontrollera storleken på fastighetens elanslutning och genom att kartlägga säkringarna, anslutningskabeln samt de nuvarande elcentralerna och parkeringsplatsens elinstallationer.

I samband med behovskartläggningen gör man en bedömning av hur väl husbolagets nuvarande elinstallationer lämpar sig för att ladda elbilar. Bedömningen baserar sig på de observationer man har gjort då man inspekterat objektet samt på de tekniska dokument som finns till handa.

Rapporteringen efter att kartläggningen av behovet för laddningspunkter för elbilar har slutförts

Behovskartläggningens beställare får en skriftlig rapport, där undersökningens resultatet presenteras. Rapporten levereras till beställaren i PDF-format. Kartläggningen av behovet för laddningspunkter för elbilar kräver inga som helst förberedelser för beställarens del.

Rapporten kan som sådan fogas som bilaga till en ARA-finansieringsansökan.