Projektledning

PROJEKTLEDAREN SÄKRAR HUSBOLAGETS INTRESSEN

Inte ens den skickligaste och erfarnaste disponenten hinner med allt. En sakkunnig projektledare tar ditt projekt i mål tillsammans med dig.

Lämna offertförfrågan

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Fyll i blanketten för en offertbegäran och vi sänder en offert så snart som möjligt.

Riksomfattande servicenummer som betjänar vardagar kl. 8–16.

Projektledaren hjälper husbolaget att ta de rätta besluten

En utomstående projektledare för bygget eller renoveringen stärker och stöder styrelsens och aktieägarnas beslut. Samtidigt frigörs tid för husbolagets disponent till det huvudsakliga arbetet. Projektledaren håller byggprojektets tidtabell och sparar pengar för husbolaget.

  • Projektledaren arbetar målmedvetet med projektet.
  • Med projektledaren kan husbolaget ta de bästa möjliga besluten och välja rätt utförare för byggprojektet.
  • Raksystems experter tillhandahåller övergripande projektledning för byggen och ombyggen.
Raksystems projektledningstjänst passar såväl bostads-, affärs- som kontorsbyggande, utan att glömma nybyggen och saneringsobjekt.

De rätta besluten för byggprojektet ger den bästa möjliga livslängdskostnaden

Raksystems projektledningstjänst passar såväl bostads-, affärs- som kontorsbyggande, utan att glömma nybyggen och saneringsobjekt. Vi genomför projektledning på ett sätt som passar kunden. I vårt breda tjänstesortiment finns både planeringsstyrning, genomförande, inköp, kostnads- och tidtabellsföljning, arbetarskydd, rapportering samt produkter för garantitiden.

Vi fungerar som den huvudutförare som krävs enligt lagen och ansvarar för arbetarskyddet vid objektet.

”Med Raksystems löper allt planenligt. Projektledaren är samtidigt både vass och flexibel, och därför startade detta stora projekt i tid.”

Lasse Lilja, styrelseledamot i As Oy Soukanpirtti

Vilka tjänster tillhandahåller vi för projektledning?

Vi vårt tjänsteutbud ingår:

  • Planeringsstyrning
  • Genomförande
  • Inköp
  • Uppföljning av kostnader och tidtabeller
  • Arbetssäkerhet
  • Rapportering
  • Garantitid

Fördelar med projektledningstjänsten?

Projektledningstjänsten genomförs så att vi leder ett byggprojekt och ansvarar för ledningen på byggarbetsplatsen enligt överenskommelse med kunden. Byggarbetet genomförs som inköp i kundens namn och vi rapporterar om projektet.

Projektledningstjänsten ger beställaren möjlighet att kontrollera beslut som gäller planering och genomförande medan projektet genomförs. Med projektledningstjänster kan projekt genomföras effektivt och ekonomiskt med beaktande av kundens behov.

Det lämpligaste genomförandesättet och avtalsmallen överenskoms alltid med kunden. Som kund tar du besluten i ditt projekt – vi verkställer dem.

Arbetarskydds- och fukthanteringskoordinator till din hjälp

Lagen förutsätter att beställaren av ett bygg- och renoveringsprojekt ska för projektet ställa en oberoende extern expert som arbetarskyddskoordinator.

Arbetarskyddskoordinatorn ansvarar under hela projektet för arbetarskyddsfrågor och jobbar för tryggt arbete på byggarbetsplatsen. Hen reserverar budgetmedel och tid för de undersökningar och undersökningar som behövs.

Utöver arbetarskyddskoordinatorn ska fukthanteringskoordinatorn vara oberoende av planerarna och entreprenörerna och se till genomförandet av Kuivaketju10 under hela projektet. Kuivaketju10 är en mall, där risken för fuktskador minskas under hela byggprocessen och under hela byggnadens livslängd.

Vi tillhandahåller för ditt projekt arbetarskydds- samt fukthanteringskoordinator efter behov.

Undvik byggarbetets risker med övervakning

En professionell övervakningen är en viktig del av riskhanteringen i byggande. Övervakarens uppgift är att ingripa i eventuella brister och försummelser i tid för att arbetets kvalitet ska hålla en berömlig nivå och det inte uppstår allvarliga fel som kan orsaka beställaren stora kostnader om flera år. För projektet ska avlönas experter i olika branscher för att utföra övervakning i olika skeden av projektet.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Vi betjänar på det riksomfattande servicenumret vardagar kl. 8–16.