Välmånde fastigheter och människor och en välmånde miljö.
Beräkning av en byggnads koldioxidavtryck

Låt oss tillsammans beräkna ditt byggprojekts koldioxidavtryck – för en bättre morgondag.

Våra erfarna koldioxidavtrycksexperter hjälper dig att uppnå dina målsättningar.

Det har under de senaste åren blivit allt vanligare att i förväg beräkna ett byggprojekts koldioxidavtryck fördelat över projektets hela livstid

Att dessa beräkningar har blivit allt vanligare beror bl.a. på ökat intresse inom byggbranschen och på miljöministeriets mål inför den närmaste framtiden: att ta hänsyn till koldioxidavtrycket i myndigheternas vägledning för byggprojekt. Flera av de ledande aktörerna inom branschen utför redan nu dessa beräkningar och styr sin verksamhet på basen av koldioxidavtrycksberäkningarnas resultat.

Att beräkna byggnadens koldioxidavtryck redan i planeringsskedet ger en realistisk bild av byggnadens miljöpåverkan och ger en möjlighet att påverka det totala koldioxidavtryck byggnaden under hela sin livstid förorsakar. Att minska koldioxidavtrycket under byggfasen är det snabbaste sättet att inverka på växthusgasutsläppen: under byggfasen är besparingens inverkan omedelbar och miljöpåverkan under byggfasen motsvarar de facto flera decenniers utsläpp i drift.

Vilken nytta har jag av att beräkna koldioxidavtrycket?

Resultaten av våra koldioxidavtrycksberäkningar läggs fram i form av detaljerade och konkreta rapporter, som kan utnyttjas vid styrningen och kontrollen av byggprojektet.

Du har bl.a. nytta av beräkningsresultatens olika tolkningar, jämförelser av livscykelutsläpp samt analyser gällande olika nivåer av byggnadsmaterial. Vi presenterar beräkningsresultaten separat för varje del av byggnaden – detta gör det lättare att granska de viktigaste delarna av byggnaden på ett sådant sätt, att det blir lättare att välja de mest fördelaktiga lösningarna. Vår rapporteringsmodell gör det möjligt att skräddarsy rapportens stil helt enligt dina egna önskmål och behov.

På vad baserar sig koldioxidavtrycks-beräkningarna?

Koldioxidavtrycken beräknas med hjälp av ett speciellt beräkningsverktyg, som har utvecklats enkom för att beräkna de koldioxidavtryck olika byggprojekt förorsakar. Beräkningarna utförs på basen av europeiska standarder (i första hand EN 15978: Assessment of environmental performance of buildings – Calculation method) samt olika finländska beräkningsdirektiv.

De finländska beräkningsförfaranden och –direktiv vi har följt är FiGBC:s Byggnaders livscykelmätare (Rakennusten elinkaarimittarit – REM). Fr.o.m. år 2019 har beräkningsgrunderna och rapporteringen kompletterats så, att vi nu även beaktar miljöministeriets metod att bedöma nivån på byggnaders koldioxidutsläpp (Miljöministeriets publikationer 2019:22). Man väntar sig att byggbestämmelserna under 2020-talet kommer att uppdateras så, att användandet av denna beräkningsmetod kommer att bli obligatoriskt. Beräkningsresultaten presenteras skilt för sig baserat på båda beräkningsmetoderna – på detta sätt konkretiseras skillnaderna mellan dessa metoder.

Beräkningarna baserar sig på en omfattande databas över de i Finland använda byggprodukterna. Denna databas inkluderar den bästa tillgängliga informationen och motsvarar på så sätt mycket väl de byggprodukter som används i Finland. Databasens beräkningsgrunder består i huvudsak av inhemska miljöutlåtanden (EPD) samt miljöutlåtanden gällande själva byggprodukterna, kompletterade med uppgifter om europeiska produkter.

Metoden för att införskaffa de utgångsvärden som används i vårt beräkningsförfarande är mycket flexibel (man använder sig typiskt av en IFC-modell, en specificerad byggnadsdelsbedömning eller av de kvantitetsberäkningar byggherren har gjort). På detta sätt uppnår man ett pålitligt och jämförbart beräkningsresultat redan i projektets utkastskede. Resultaten av de beräkningar som gäller byggnadsfasen presenteras separat för varje enskild byggnadsdel – på detta sätt är det lättare att upptäcka sätt att påverka.

Förutom att utföra koldioxidavtrycksberäkningar för lösningar som står i beråd att bli förverkligade, har vi även deltagit i utarbetandet av konkurrensvillkoren för och kvalitetsbedömningen av otaliga projekt. Genom att i lämplig grad inkludera koldioxidavtrycket i reglerna för t.ex. en arkitekturtävling eller en ”planera och bygg”-tävling, kan man kombinera kraven på låga koldioxidutsläpp med andra kriterier för kvalitetsbedömning.  På detta sätt kan man redan i förväg inverka på ett byggprojekts koldioxidavtryck så, att resultatet blir det önskade.

Tilläggsuppgifter:

Vi förverkligar denna tjänst med hjälp av Raksystems GBP:s experter. Green Building Partners Oy är en del av Raksystems Group sedan år 2020.

Mera information om denna tjänst får du genom att kontakta miljöklassificeringsdirektör Timo Rintala på tel. nr. 044 7637 764 eller expert Juhani Huuhtanen på tel. nr. 041 434 1284.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Vi betjänar på det riksomfattande servicenumret vardagar kl. 8–16.