Geolo, kiinteistön pitkä elinkaari alkaa maan alta.
GEOLO

EN FASTIGHETS LÅNGA LIVSCYKEL BÖRJAR UNDER MARKEN.

Det bästa under byggtiden och för välmående fastigheter.
Gelo, logo pieni

 

Geolo – renare byggande och välmående fastigheter

Geolo är ett helt nytt sätt att minimera CO2-utsläpp och energiförbrukningen samt optimera produktionsförhållandena under byggtiden. Geolo garanterar välmående byggnader och maximerar dess livscykel – kostnadseffektivt.

Tillsammans med implementering av optimala produktionsförhållanden och vår nya energiledningslösning bildar vi en helhetslösning som starkt revolutionerar byggbranschen.

För mer information om Geolo, vänligen kontakta VD för Raksystems Climate Solutions Oy, Janne Vanhanen, tel +358 41 731 4495 / janne.vanhanen@raksystems.fi, och operativ chef Ville Turunen, tel +358 41 731 6775 / ville.turunen@raksystems.fi.

Utsläppsreducering i realtid med vår tjänst Geolo jämfört med en alternativ energilösning

Geolo reducerat koldioxidutsläpp CO2/KG

De som valt att göra utsläppsreduceringar tillsammans med oss är
Entreprenörerna: Lapti, SRV, YIT och Jatke
Fastighetsinvesterarna: Esbo stad, City of Kuopio/ Facility Services of Kuopio

Partners som har ackumulerat utsläppsbesparingar hos oss: SRV, Esbo stad, Bonava, YIT, Sirius Capital och TAALERI Real Estate

Så här reducerade vi CO2 utsläppen 2023:

Geolo reducerade koldioxidutsläppen under 2023 med 2 043 000 CO2e/kg

De minskade koldioxidutsläppvärdena för 2023 kan jämföras med en bil med genomsnittligt CO2-utsläpp och körsträcka på 2 043 000 km

Med denna körsträcka kan man uppskattningsvis köra 365 varv runt jorden

Geolo, kiinteistön pitkä elinkaari alkaa maan alta.

Geolo – hur funkar det?

I Geolo kombineras en energilösning producerad med koldioxidneutral, förnybar bergvärme under byggtiden samt systemstyrning och administration av produktionsförhållanden utförd av våra experter. Lösningen möjliggör även kylning sommartid för att garantera optimala arbetsförhållanden och torkning av konstruktioner.

Med hjälp av Geolo skapar vi som bäst helt utsläppsfria optimala produktionsförhållanden under byggtiden oberoende av årstid, vilket för sin del möjliggör välmående och långlivade fastigheter. Vi har en övergripande förståelse för byggprojekt och vet vilka förutsättningar som krävs för att nå ett optimalt slutresultat.

Administrationen av förhållanden kan även genomföras som en separat tjänst i de objekt där bergvärme som energikälla inte är möjlig, till exempel i fjärrvärmeobjekt.

Planering av kompletterande utrustning och åtgärder

 • Vi planerar kompletterande utrustning och åtgärder för att skapa optimala förhållanden. Optimal temperatur och luftfuktighet året runt nås med hjälp av Geolo-uppvärmnings- och kylningslösningen som möjliggör en jämn torkning av konstruktioner och garanterar att någon energi inte förbrukas i onödan för att värma upp konstruktioner. Även montering av ytmaterial sker i rätta förhållanden som motsvarar M1-utsläppsklassificeringar.

Leverans och montering på byggarbetsplatsen

 • Vår monteringstjänst som baserar sig på ett totalpris levererar utrustningen i etapper i rätt tid till byggarbetsplatsen. Vältajmade leveranser av utrustning gör det möjligt att börja värma upp konstruktioner och sätta i gång torkningsprocessen direkt efter att byggnadens mantel har tätats med temporära eller permanenta lösningar.
  • Geolo-energistationen kopplas till bergvärmefältet.
  • Kompletterande utrustning monteras på byggarbetsplatsen och kopplas till fjärradministrationssystemet.
  • Våra experter styr förhållandena som planerat genom hela byggtiden och reagerar till eventuella förändringar proaktivt.

Optimering av kompletterande utrustning

 • Vi optimerar mängden utrustning utifrån CO2-utsläpp, energiförbrukning, målförhållanden och tidsmål. På så sätt säkerställer vi rätt mängd utrustning utifrån hur produktionen framskrider och genom rätta förhållanden möjliggör följandet av tidsplanen. Samtidigt spar vi på totalkostnaderna.
  • Vi genomför cirkulering och rengöring av varm luft
  • Mängden utrustning justeras efter behov
  • Servicebesök och inspektioner av utrustningen genomförs vid behov
  • Överföring av fukt i konstruktioner samt styrning av ersättnings- och frånluft sker kontrollerat.

Underhåll av utrustningen och upphörande av användningsbehovet

 • Utrustningen rivs allt eftersom användningsbehovet vid objektet upphör. Vi följer användningsbehovet utifrån hur objektet framskrider och hur den preliminära planen ser ut. Under resans gång säkerställer vi att utrustningen fungerar under hela användningstiden och utför nödvändiga serviceåtgärder.

Rapportering och kvalitetssäkringsmätningar

 • Kvalitetssäkringsmätningarna genomförs enligt vår uppgjorda plan för fuktighetsmätning och senaste gällande anvisningar om god byggpraxis.
 • Rapportering ingår i helheten under hela projektet genom en för objektet utsedd kontaktperson.
 • Vi rapporterar överenskomna och nödvändiga händelser allt eftersom objektet framskrider enligt planerna. I slutrapporten sammanställs hela genomförandet och resultaten, och vi går igenom innehållet med kunden.

Material som laddas ner

GEOLO broschyr(EN)

Geolo, kiinteistön pitkä elinkaari alkaa maan alta.

Byggande under rätta förhållanden

 • Sparar på energi och minskar utsläppen under byggtiden.
 • Säkerställer förutsättningarna för en god inomhusluft gällande konstruktioner.
 • Garanterar en säker och hälsosam fastighet för slutanvändaren.
 • Bidrar till miljöcertifieringar.
 • Hjälper till att hålla tidsplanen.
 • Hjälper till att hålla en hög kvalitet.
 • Minskar antalet reklamationer och behovet av garantireparationer.
 • Skapar bättre förutsägbarhet i byggprocessen och därigenom möjliggör en ökad produktivitet.
 • Specificerar tidsplanen för byggprojektet, vilket möjliggör övergång mellan arbetsskeden i rätt tid.
Lämna offertförfrågan
Geolo, kiinteistön pitkä elinkaari alkaa maan alta.

Växande klimat- och miljökrav inom byggindustrin

Betydelsen av hållbara verksamheter med låga utsläpp inom byggindustrin kommer att betonas i fortsättningen när kundernas kravnivå ökar, vid ansökan om bygglov och i och med att utsläppshandeln intensifieras. Verksamheten styrs även starkt av den maximala temperaturhöjningen på 1,5 grader som ställts för klimatförändringen. Byggindustrin måste minska koldioxidutsläpp från byggprocessen avsevärt under den närmaste tiden. Minskningen av utsläpp från byggarbetsplatser förutsätter ändringar i gamla praxis och utnyttjande av nya innovationer. Geolo är en lösning som revolutionerar byggbranschen.

Geolo, kiinteistön pitkä elinkaari alkaa maan alta.

Inverkan på miljön, byggindustrin och fastighetsägarna

Geolos inverkan på miljön och klimatet är betydande, med tanke på de utsläppsbesparingar som vår servicehelhet möjliggör, minimeringen av energiförbrukningen samt maximeringen av livscykeln för hälsosamma och välmående fastigheter.

Slutresultatet stödjer uppnåendet av hållbarhetsmålen för byggfirmor och fastighetsägare. För slutanvändare innebär detta att de får bo och arbeta i hälsosamma och välmående fastigheter.

Ta kontakt

Vi opererar och utvecklar våra lösningar
tillsammans med ledande aktörer inom branschen.

Rototec är Europas största leverantör av geoenergilösningar och en innovativ nyskapare inom branschen. Rototecs övergripande koncept täcker hela processen från konsultation av energisystemet till planering och montering.

Konsulttitoimisto Enersys Oy är en expert- och planeringsbyrå som erbjuder tjänster kring förnybara energiformer under hela livscykeln. Våra värmepumpssystem baserar sig på hög kompetens inom olika områden av husteknik, inklusive kylteknik.

El-Björn producerar och planerar temporära samt fasta el-, belysnings-, värme- och torkrumsprodukter för byggindustrin och industriunderhåll.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Riksomfattande servicenummer som betjänar vardagar kl. 8–16.