FUKTHANTERINGSKOORDINATOR

FUKTHANTERINGSKOORDINATORN SÄKERSTÄLLER ATT FUKTHANTERINGEN VERKSTÄLLS ENLIGT PLANERNA I HUSBOLAGETS BYGGPROJEKT

Med hjälp av en fuktthanteringskoordinator kan man minska risken för fuktskador genom byggnadens hela livstid.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Fyll i blanketten för en offertbegäran och vi sänder en offert så snart som möjligt.

Riksomfattande servicenummer som betjänar vardagar kl. 8–16.

En fukthanteringskoordinator för ditt projekt

Våra experter har en vid erfarenhet av att fungera som fukthanteringskoordinatorer i projekt av olika omfattning. Vi kan erbjuda fukthanteringskoordineringstjänster för t.ex. följande typer av byggnader:

 • bostadshus,
 • kontorsfastigheter,
 • affärsfastigheter,
 • fastigheter avsedda för vårdbranschen samt och
 • fastigheter avsedda för utbildning.

Våra fukthanteringskoordinatorer behärskar både Torrkedjan10-verksamhetsmodellen och övriga alternativa fukthanteringsmodeller

 • Fukthanteringskoordinatorns uppgift är säkerställa fukthanteringen i byggprojektets alla faser.
 • Det är skäl att utnämna en fukthanteringskoordinator genast då projektet sätts igång. I samband med nybyggnadsprojekt har det sedan år 2018 varit obligatoriskt att utnämna en fukthanteringskoordinator innan byggnadslovet kan beviljas.

Fukthanteringskoordinatorns uppgifter

Våra fukthanteringskoordinatorer:

 • utför fukthanteringsutredningar,
 • gör upp fukthanteringsinstruktioner som bilagor till de anbudsdokument som används då byggentreprenaden konkurrensutsätts,
 • kontrollerar och godkänner entreprenörens fukthanteringsplan,
 • övervakar på byggarbetsplatsen med hjälp av olika övervaknings- och mätåtgärder att fukthanteringen verkställs enligt planerna, samt
 • utbildar arbetskraften och försäkrar sig på så vis om att fukthanteringen på ifrågavarande byggarbetsplats för personalens del verkställs på ett sätt, som motsvarar hög kvalitet.

Om fukthanteringskoordinatorns arbete utförs i enlighet med den den allmänna Torrkedjan10-verksamhetsmodellen, bestäms koordinatorns uppgifter enligt denna arbetsmodell.

Torrkedjan10-verksamhetsmodellen täcker hela byggprocessen från planeringsfas till byggfas, utan att glömma den fas då fastigheten överlämnas till beställaren och tas i bruk. Fukthanteringskoordinatorn har en mycket central roll i Torrkedjan10-verksamhetsmodellen.

Fukthanteringskoordinatorn är en opartisk expert på fukthantering

Fukthanteringskoordinatorn är en av beställaren utnämnd utomstående expert som fungerar helt oberoende av konstruktörer och entreprenörer. Med hjälp av en fungerande fukthanteringsprocess blir byggarbetets kvalitet bättre, konstruktionerna torrare och mera hälsosamma samt slutresultatet av högre kvalitet.

Fukthanteringskoordinatorn övervakar och inspekterar hur fukthanteringen genomförs samt förutser under byggfasen eventuella risker på byggarbetsplatsen. Med hjälp av fukthanteringskoordinatorns vägledning kan man ta i eventuella risker redan innan det hinner uppstå skador eller ske olyckor. Tack vare den högkvalitativa dokumentationen går det bra att hela tiden följa med verksamheten.

Våra fukthanteringskoordinatorer behärskar genom hela byggfasen de potentiella riskerna samt fukthanteringens processer. Fukthanteringskoordinatorn fungerar i samarbete med konstruktörerna, beställaren, byggherren och entreprenören.

Fukthanteringskoordinatorn utnämns redan då projektet ännu bara är i planeringsstadiet

Fukthanteringskoordinatorn bör utnämnas redan i början av projektet, eftersom man i praktiken redan i detta skede avgör vilka krav som ställs på fukthanteringen. Att i förväg kunna identifiera potentiellt farliga konstruktionslösningar är mycket viktigt då man kartlägger riskerna för fuktskador. På detta sätt är det möjligt att ta i problemen då de ännu ligger på konstruktörernas arbetsbord.

Miljöministeriets förordning om byggnaders fukttekniska funktion (782/2017) trädde i kraft 1.1.2018. Enligt denna förordning måste man utnämna en person som ansvarar för övervakningen av fukthanteringen redan i det skede man ansöker om byggnadslov.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Vi betjänar på det riksomfattande servicenumret vardagar kl. 8–16.