Miljöcertifiering av byggprojekt

Genomför byggprojektet med minimerade miljökonsekvenser – kom ihåg miljöcertifieringarna.

Genom att miljöklassificera ett byggprojekt gör man det möjligt för investerare, fastighetsutvecklare och -användare att vägleda och övervaka projektet så, att man beaktar all miljöaspekter på ett helomfattande sätt. Låt oss tillsammans förverkliga en hållbar fastighet.

Miljöcertifikatet fungerar som en kvalitetsstämpel gällande byggprojektets miljöeffektivitet, bestyrkt av en utomstående part.

Miljöcertifieringen gör det lättare för de olika intressenterna att tillsammans diskutera projektets utveckling. En miljöcertifiering både ökar värdet på en byggnad och underlättar en eventuell försäljning av denna.

Vi stöder dig vid valet av det mest lämpliga certifikatet och den önskade kvalitetsnivån. Vi hjälper dig även att utveckla de lösningar som är effektivast, förmånligast och bäst med tanke på ditt byggprojekts kvalitetsnivå. Vår certifieringsprocess inleds med en omfattande förstudie som hjälper oss att specificera objektets målsättning och potentiella miljöcertifieringsnivå. Våra experter finns där för dig genom hela planerings- och byggskedet: de stöder dig och styr processen så, att alla krav och kriterier blir uppfyllda.

Raksystems GBP har ansvarat för de flesta miljöcertifieringar som har gjorts i Finland. Alla ifrågavarande fastigheter har – inom ramen för den överenskomna tidtabellen – nått upp till eller överskridit den önskade certifieringsnivån. Green Building Partners Oy har varit en del av Raksystems Group sedan år 2020.

Vill du ha mera information om denna tjänst? Kontakta då direktör Timo Rintala på tel. nr. +358 44 7637 764.

LEED-miljöcertifiering

LEED-miljöcertifieringssystemet har utvecklats och underhålls av U.S. Green Building Council (USGBC). Detta certifieringssystem är avsett för att bedöma byggnaders konstruktionsplaner, byggarbete, användning och underhåll. Detta är i internationell mening det mest utbredda miljöklassificeringssystemet: totalt mer än 110 000 projekt i över 160 länder.

LEED-certifieringssystemet bedömer de granskade utrymmenas, byggnadernas och områdenas miljöegenskaper. Certifikatet verifierar att byggnaden har planerats och byggts i enlighet med strikta miljömålsättningar. Med hjälp av certifieringen får man ett verktyg till hållbart underhåll och inbesparingar i energiförbrukningen.

Utdrag ur våra referenser gällande LEED-miljöcertifieringar: Köpcentret REDI i Helsingfors, Köpcentret Tripla i Helsingfors, Köpcentret DIXI i Vanda, Mattby metrocenter i Esbo, Köpcentret Sello i Esbo (ett av de första LEED Platina-köpcentren i världen), Köpcentret Ainoa i Esbo, multifunktionsbyggnaden Kastelli i Uleåborg (första LEED for Schools i Europa). Av alla de LEED-certifieringar av byggprojekt som har genomförts i Finland har vi utfört ca. 75 %.

BREEAM-miljöcertifiering

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) är den mest populära miljöcertifieringen i Europa. Den har tagits i nationellt bruk i flera länder (Sverige, Norge, Holland och Spanien) och gör det också möjligt att utnyttja de bästa nationella metoderna vid en kvalitetsverifiering.

BREEAM-miljöcertifikatet ger en klar och systematisk modell för att sätta upp miljömål, styra såväl arbetet med planering- och design som själva byggnadsskedet samt verifiera slutresultatet. Förutom som ett verktyg vid styrningen av projekteringsfasen fungerar certifikatet även som ett utmärkt verktyg för hållbart underhåll och inbesparingar i energikostnaderna.

Våra referenser gällande BREEAM-miljöcertfifieringar är bl.a. grundrenoveringen av fastigheten Keilaranta 4 i Esbo, grundrenoveringen av fastigheten Arkadiegatan 4-6 i Helsingfors samt LAB-yrkeshögskolans campus i Lahtis.

WELL-certifiering

WELL-certifieringens kärna ligger i fastighetsanvändarnas hälsa och välbefinnande. Genom att satsa på användarnas välbefinnande och trivsel kan man även bättra på ett företags attraktivitet och produktivitet.

I samband med ett nybyggnadsprojekt inkluderar vår tjänst en WELL-förstudie samt certifieringsvägledning genom såväl planeringsskedet som själva byggfasen. Raksystems har ett flertal WELL AP-kvalificerade anställda och till våra referenser hör även de första slutförda WELL-projekten i Finland: Kontorskomplexet Säterinportti i Esbo samt hyresutrymmena i Kutomo Business Park i Helsingfors.

Som den första GBCI-auktoriserade operatören i Finland har vi nu utökat vårt tjänsteutbud till att även omfatta WELL Performance Testing-revisioner. En WELL Performance Testing-revision inkluderar en helomfattande certifiering av fastighetens inomhusförhållanden. Denna certifiering inkluderar bl.a. mätning av luftkvaliteten, värmeförhållandena, vattenkvaliteten, belysningen och rummens akustik. Revisionen inkluderar dessutom även laboratorietester av både luft- och vattenkvaliteten. Med hjälp av de nämnda laboratorietesterna och alla på plats utförda mätningar säkerställer vi att kraven i WELL-kriterierna blir uppfyllda. Genom dessa revisioner kan vi nu stå till tjänst med hela WELL-certifieringsprocessen – från förundersökningen och projektledningen ända till den egentliga certifieringen.

RTS-miljöcertifiering

RTS är ett av Rakennustieto Oy utvecklat miljöcertifikat, vars kriterier baserar sig på att använda sig av de bästa nationella metoderna. Med hjälp av RTS-miljöklassificeringen kan man säkerställa att principerna för hållbar utveckling beaktas i projektet, med fokus på de nationellt sett viktigaste aspekterna. Detta verktygs viktigaste betydelse ligger i hanteringen av de risker som hänger ihop med inomhusklimatet, energieffektiviteten och de fukttekniska lösningarna. RTS-verktyget lämpar sig för användning i samband med nya byggnader, grundrenoveringar och sådana delrenoveringar, där hustekniken genomgår stora förändringar.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Vi betjänar på det riksomfattande servicenumret vardagar kl. 8–16.