Ansvarsprinciper på Raksystems
Våra ansvarsprinciper

Ansvarsfull organisation för fastigheter och människor.

Ansvar tar sig uttryck i vårt företags vardag och i våra framtidsplaner.

Vi på Raksystems planerar hållbara byggnader där det är bra att leva och arbeta för våra kunder. Vi är specialiserade på byggnadsundersökningar, inspektioner och grönt byggande. Med hjälp av våra besiktningskonsulter och projektledare kan nybyggnads- och renoveringsprojekt genomföras på ett lyckat sätt. Vi säkerställer också ett tryggt och hälsosamt boende samt bostadsbyten genom våra olika konsumenttjänster. Vår uppgift är att hjälpa fastighetsägarna att sköta om sina byggnader genom hela byggnadens livscykel. Det finns mycket att göra, eftersom renoveringsbehovet hela tiden ökar på grund av dålig fastighetsförvaltning. 

 
Välmående fastigheter  

Miljöåtgärder riktade till bebyggd miljö har en stor betydelse för bekämpningen av den eskalerande klimatförändringen. Arbetet kräver kraftiga åtgärder, eftersom den bebyggda miljön för närvarande producerar ca 30 procent av våra koldioxidutsläpp och har den största effekten på klimatförändringen. Vi på Raksystems arbetar från byggnaders planeringsskede ända till användningsskede och kan med vår kompetens påverka den bebyggda miljöns hållbarhet.  

Genom smart stadsplanering och högklassig arkitekt-, konstruktions-, VVS- och elplanering samt olika simuleringar av planeringsskedet och miljöcertifieringar kan vi maximera nyttan med vår planering för både fastigheten och miljön. I byggskedet främjar våra specialisters förmåga att ha kontroll över projektets tidsschema, budget, korrekt genomförande samt förebyggande av fuktskador i det hållbara byggandet.  

 
En god inomhusmiljö består av flera faktorer 

Inomhusmiljön är viktig för välmående av de personer som vistas i byggnaden. Inomhusmiljön påverkas bl.a. av byggnadens inomhusluft, det estetiska, belysningen, ljudmiljön samt lagom temperatur. Vi kan indirekt påverka dessa alla genom att simulera inomhusförhållanden av byggnader i planeringsskede samt undersöka ventilationen och konstruktionerna i byggnader som redan används. Våra specialister kan rådge fastighetsägarna att göra hållbara och miljövänliga konstruktions-, maskin- och materialval som under byggnadens hela livscykel bidrar till minskad miljöbelastning.  

En välmående fastighet påverkar människors och miljöns välmående 

Fastställande av fastighetens välmående är viktigt för oss, eftersom vi har satt det som ett av våra viktigaste syfte. Välmående fastigheter är planerade för att hålla, vara funktionella, anpassningsbara och skapa en trivsam, trygg och hälsosam miljö för brukarna.  

En välmående byggnad främjar brukarnas och fastighetsägarnas välmående ur miljöperspektivet men också ur ett ekonomiskt perspektiv. Med hjälp av våra tjänster minskar vi fastigheters miljöpåverkan och uppmuntrar våra kunder till bättre val. Därför utgör välmåendet  av människor och en välmående miljö två av våra andra huvudsyften. 

Välmående människor

Våra värderingar återspeglar de ideal som vi alla försöker följa i vår vardag. Detta gäller vår verksamhet både mot kunden och i relation till varandra. Vi kommer att fortsätta att vara framgångsrika när vi fokuserar på kärnan i vår verksamhet utifrån våra överenskomna värderingar mot målet att bli Bäst i Norden – varje dag.

Engagemang 

Vi är motiverade, passionerade och energiska i det vi gör. Vi förbinder oss vid vårt arbete och är effektiva, men ser också till att vi mår bra i det vi gör. 

Bästa service 

Vi vill ge våra kunder bästa möjliga service opartiskt utan att kompromissa på kvaliteten. Nöjda kunder motiverar oss att göra vårt bästa och vi ser till att vår kompetens hålls uppdaterad. 

Välmående medarbetare 

Ömsesidig uppskattning och respekt är hörnstenen i vår verksamhet. Vi hjälper varandra och samarbetar för att nå framgång. Vår gemensamma uppgift är att se till att arbetet och fritiden är i balans och att vi mår bra.   

En välmående personal ligger oss varmt om hjärtat  

Vi tar hand om varandra. Det är inte någon slump att ett av våra värden är en välmående personal, eftersom det vi arbetar med utgår från specialistarbete. För oss är det extra viktigt att våra medarbetare mår bra när de är på jobbet, upplever sin arbetsmiljö trygg och jämlik och på så sätt kan betjäna våra kunder på bästa möjliga sätt.  

Vi förbättrar vår personals motivation och trivsel i arbetet bland annat genom att ge dem möjligheter att planera sin arbetstid efter den egna livssituationen samt uppmuntrar dem att upprätthålla och utveckla sin yrkeskompetens. Vi har satsat på personalhälsa och arbetsförmågaförsäkring, eftersom en välmående personal bättre klarar av att ta hand om våra kunder så de också ska må bra. Vi har ett socialt ansvar för de intressentgrupper som finns runt omkring oss och för deras välmående. 

Vi respekterar människorna runt omkring oss och skapar en trygg och positiv arbetsatmosfär. I vår verksamhet följer vi etiska principer, gällande regler samt Raksystems värden där vi tänker på kundnöjdheten och miljöeffekterna. Vi på Raksystems arbetar för jämlika löner samt en likvärdig och trygg arbetsmiljö både med vår personal och våra kunder. I vårt företag stödjer vi mångfald och en positiv arbetsmiljö och accepterar inte diskriminering, oetisk verksamhet, trakasserier eller osakligt bemötande. En välmående personal ligger oss varmt om hjärtat.  

Vi följer god förvaltningspraxis 

I vår verksamhet följer vi gällande lagar och bolagsordningen samt beaktar våra ägares förväntningar vid beslut. Ledningen och kontrollen fördelas mellan aktieägarna, styrelsen och den operativa ledningen.  

Aktieägarna utövar sin beslutanderätt vid bolagsstämman. 

Styrelsen ansvarar för den strategiska ledningen samt ser till att vår verksamhet organiseras och förvaltas ändamålsenligt. Dessutom ansvarar styrelsen för de värden som följs i vår verksamhet samt godkänner våra strategiska mål. 

Den verkställande direktören ansvarar för vår operativa verksamhet samt sköter den löpande förvaltningen enligt de instruktioner och bestämmelser som styrelsen ger. Ledningsgruppen hjälper den verkställande direktören att förbereda och fatta beslut samt tillsammans med vår verkställande direktör ser till att våra värden följs i vårt dagliga arbete och kunderna är nöjda.   

Syftet med internrevision och riskhanteringen är att säkerställa att vår verksamhet är effektiv och lönsam, informationen pålitlig och att alla regler och principer följs i vår verksamhet. Genom riskhanteringen säkerställer vi att de risker som är kopplade till vår affärsverksamhet identifieras och att de bedöms och följs upp. 

Revisionen spelar en viktig roll som ett kontrollorgan utsett av våra aktieägare. Genom revisionen får våra aktieägare ett oberoende utlåtande om vårt bokslut och verksamhetsberättelse samt bokföring och förvaltning.  

Oberoende expertis 

Objektivitet och pålitlighet utgör hörnstenar i vår verksamhet.  Vi är omutliga och accepterar inte korruption.  

Vi vill ge våra kunder högklassig service genom att satsa på så väl intern som extern kvalitetssäkring. Vi följer och mäter kvaliteten av vår verksamhet och förbinder oss att utveckla verksamheten kontinuerligt. Vi skapar förutsättningar för och engagerar hela vår personal och våra samarbetspartners för att förbättra vår prestation i hela värdekedjan från leverantör till kund. 

Vi identifierar och följer aktivt de krav som gäller våra tjänster, såsom lagstiftningen, regionala myndighetsrekommendationer, tjänstespecifika instruktioner (t.ex. KH-kartotek) och kraven från intressentgrupper. Genom kvalitetssäkringsåtgärder säkerställer vi att våra tjänster är kravenliga och utvecklar aktivt våra tjänster. Vår verksamhet styrs också av kvalitetssystemet ISO 9001 certifierat av Eurofins Expert Services Oy samt miljösystemet ISO 14001. 

Vi bär vårt ekonomiska ansvar 

Vi förutsätter ekonomisk lönsamhet och stabilitet av vår affärsverksamhet, vilket skapar förutsättningar för en långsiktig verksamhet för våra kunders, medarbetares och ägares bästa. I det ekonomiska ansvaret ingår att säkerställa att medlen fördelas rättvist mellan ägarna och de olika intressentgrupperna.  Vår tillväxtstrategi främjar en ökad sysselsättningsgrad, vilket gör att vi också bidrar till ett socialt välmående.  

När vi är ekonomiskt starka har vi bättre förutsättningar att ta hand om vårt sociala och miljöansvar och de skyldigheter som det medför. Genom vår verksamhet och våra tjänster främjar vi den regionala livskraften och ökar kompetensen i samhället.  

Vårt ekonomiska ansvar visar sig som utdelningar till våra ägare, en rättvis och jämlik löneutbetalning till våra medarbetare och utbetalning av skatt till samhället. Genom att betala skatt stödjer vi samhället och medverkar till att samhället kan erbjuda sina tjänster. Vi kan öka den ekonomiska stabiliteten och närmare bedöma utvecklingen av lönsamheten när riskerna är rimliga och riskhanteringen på en bra nivå. 

Välmående miljö 

Enligt miljöpåverkansanalys påverkar vårt agerande miljön på två sätt, dvs. hur vi kan påverka kvaliteten och energieffektiviteten av de byggnader som våra kunder äger eller förvaltar samt möjliggöra boende och arbete i dessa byggnader och å andra sidan hur vårt agerande påverkar miljön.  

Det bästa möjliga sättet att påverka miljöns välmående i vårt arbete är genom våra tjänster. Därför strävar vi i all vår expertis efter att hitta lösningar som minskar miljöbelastningen. Därutöver är Raksystems specialister specialiserade på reducering av miljöeffekter, förbättring av inomhusförhållanden samt satsning på energieffektivitet.   

Vi erbjuder bl.a. tjänster inom grönt byggande samt tjänster som påverkar byggnaders energieffektivitet, främjar grön utveckling och tar ansvar för att nå de nationella miljömålen. 

Dessutom granskar vi miljöeffekter från vår egen verksamhet och försöker minska dem aktivt. I vår verksamhet beaktar vi bl.a. de miljöeffekter som uppstår till följd av våra lokaler, vår personal och utrustning och uppmuntrar vår personal till bättre val. 

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Vi betjänar på det riksomfattande servicenumret vardagar kl. 8–16.