Dataskyddsbeskrivning för Kiinteistökartturi

Gäller fr.o.m. 28.4.2022.

Dataskyddsbeskrivning för applikationer (Kiinteistökartturi)

Vi berättar i vår dataskyddsbeskrivning hur vi samlar in, behandlar, lämnar ut och skyddar personuppgifter som finns i våra applikationer (Kiinteistökartturi). Med personuppgifter avser vi alla de uppgifter som gäller en identifierad eller identifierbar fysisk person dvs. dig. Sådana uppgifter om dig är till exempel namn, adress, telefonnummer och din bild. Vi berättar också vilka är den registrerades dvs. dina rättigheter. 

Fråge- och responsformulär möjligen riktade till dig kan innehålla länkar till andra bolags webbplatser eller tjänster som har egna dataskyddspraxis. Vi rekommenderar att du bekantar dig med sådana tredje parters dataskyddspraxis.

Vi hos Raksystems följer Europas Unions (”EU”) allmänna dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddslagstiftning i behandlingen av personuppgifter. 

Du hittar mer information nedan om hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du ännu funderar över något får du mer information genom att kontakta oss.

Registerförare

Raksystems Insinööritoimisto Oy (FO-nummer 0905045-0)

Dragvägen 3 A

01610 Vanda

tel. 030 670 5500

asiakaspalvelu@raksystems.fi 

Mottagare av personuppgifterna

Dina personuppgifter behandlas endast av de personer som arbetar vid Raksystem-koncernen, vars arbetsuppgifter förutsätter behandling av dessa uppgifter.

Dina personuppgifter kan även överföras baserat på ett avtal till utlokaliserade tjänsteleverantörer för behandling på vårt uppdrag. Sådana underleverantörer är till exempel IT-tjänsteleverantörer som bl.a. sköter om tekniskt underhåll av system. Tjänsteleverantörerna behandlar dina personuppgifter på ett sätt som vi har definierat och de har inte rätt att använda dina uppgifter för sina egna syften.

Syftet med behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter som gäller applikationer i syfte att producera tjänster, hantera applikationer, föra statistik, marknadsföra, utveckla affärsverksamhet och kundtjänster som har med affärsverksamhet att göra, följa och analysera de registrerades intresseuppgifter samt val och önskemål gällande tjänster.

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter även i syfte att följa våra lagstadgade yrkanden eller att utföra myndigheternas begäran som baserar sig på lagen.

Vi behandlar dina personuppgifter även i samband med att samla in, utnyttja, behandla och publicera förfrågningar och respons. Vi kan publicera och utnyttja din respons på vår webbplats, i nyhetsbrev, marknadsföring, sociala medier och interna utbildningar samt i att utveckla vår verksamhet. Vi berättar i samband med responsförfrågan när ditt svar behandlas anonymt eller om responsen inte publiceras.

Principer för behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på något av följande: 

 • gemensamt avtal, 
 • ditt samtycke (till exempel elektronisk direkt marknadsföring). I detta fall kan du när som helst återkalla ditt samtycke, 
 • vår berättigade fördel (till exempel för att föra statistik eller överföra dina personuppgifter inom vår koncern) eller  
 • lagstadgad skyldighet som vi måste fullgöra som företag eller för att genomföra myndigheternas begäran som baserar sig på lagen.

Registrerade persongrupper

Användare och administratörer av applikationer.

Registrerade uppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter endast i den mån som det behövs. Av den registrerade kan man samla in bl.a.

följande uppgifter:

 • namn, språk, foto, videobild, adress, e-postadress, telefonnummer samt objektuppgifter
 • kontaktuppgifter, samtycke för direkt marknadsföring och möjligt samtycke för sändning av nyhetsbrev samt återkallelseuppgifter till dessa samtycken.
 • anbudsbegäran, skickade anbud, beställningar, kundnummer
 • uppgifter sparade med ditt samtycke från en tredje parts register
 • intresseområden och andra uppgifter.
 • uppgifter om hur nöjd du har varit med tjänsterna och dina kommentarer om registeransvariges tjänster.
 • andra uppgifter som du gett eller tillagt samt bilagor och bilder.
 • när du svarar på respons- och frågeformulär samlar vi in förutom respons även bakgrundsinformation om dig för att föra statistik och uträtta tjänster, såsom ägandetid och antal personer som bor i samma hushåll.  
 • för våra applikationer och webbläsarbaserade tjänster samlar vi även in information om ditt användarnamn och lösenord samt uppgifter om din användarhistoria.   

Regelbundna informationskällor

I regel får vi uppgifterna antingen från dig själv eller med ditt uttryckliga samtycke eller i övrigt genom din medverkan från tredje parters register.  

Dessutom samlar vi in dina uppgifter i samband med kundtjänst samt från kundtjänstsystemets databas.

Uppgifter kan samlas in direkt från dig i samband med registrering, från samarbetspartners eller från kontaktuppgifter som olika medier publicerar.

Regelbunden utlämning av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifter kan lämnas ut och överföras inom koncernen bland annat i syfte att utföra uppgifter som behövs för att driva applikationerna, utföra tjänster och möjliggöra fakturering och erbjuda och marknadsföra våra egna och våra samarbetspartners tjänster samt att upprätthålla klientförhållandet eller samarbetet samt till parter som har lagstadgad rätt att få uppgifterna.

Vi behandlar uppgifterna i regel inom EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I regel överförs eller lämnas uppgifterna inte ut utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om det inte är nödvändigt på grund av behandling av ovannämnda personuppgifter, då vi tar hand om tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter med ett sätt som krävs i lagstiftningen och speciellt i artiklarna 45–46 i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Beakta att några av våra samarbetspartners kan behandla dina personuppgifter utanför EU (såsom Google och Facebook). 

Personuppgifters förvaringstid

I samband av möjlig avstängning av applikationen raderar vi i mån av möjlighet alla personuppgifter som är i applikationen. Vi kan emellertid vara tvungna att bevara struktur- och systemuppgifter gällande byggnaden eller lägenheten samt offentliga eller annars allmänt tillgängliga uppgifter om byggnaden eller lägenheten även efter avstängningen av applikationen. Användare av applikationen kan även själv ta bort uppgifter de har gett från applikationen i tillämpliga delar.

Annars sparas uppgifterna endast så länge som det är nödvändigt med tanke på vår verksamhet eller så länge lagstiftningen kräver att uppgifternas ska sparas.

Principer för skydd av personuppgifter

Personuppgifterna är i regel sparade IT-baserat och skyddade med nödvändiga tekniska åtgärder.

I behandling av personuppgifter används lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder

med vilka personuppgifterna har skyddats mot försvinnande, missbruk, utlämning, förändring och förstörelse. Fysiska material som innehåller personuppgifter förvaras i låsta utrymmen / arkivskåp till vilka endast utnämnda personer och personer som på grund av sina uppgifter är auktoriserade har tillgång. Endast de arbetstagare, yrkesutövare och andra personer vars uppdrag förutsätter tillgång till databasen och som på grund av sitt arbete har rätt att behandla personuppgifterna i fråga är behöriga att få tillgång till databaserna och systemen samt att använda personuppgifterna.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att

 • att be av registeransvarige om tillgång till personuppgifter som gäller hen själv samt rätt att be om rättelse eller radering eller begränsning av behandling av uppgifterna i fråga eller motsätta sig behandlingen samt rätt att överföra uppgifterna från ett system till ett annat;
 • till den del som behandling av personuppgifterna baserar sig på den registrerades samtycke, rätt att återkalla samtycket när som helst utan att detta påverkar lagenligheten av behandlingen som utförts på basis av samtycket innan det har återkallats.
 • att inte bli mål av automatiserad beslutsfattande utan lagenlig grund.
 • överklaga om behandling av personuppgifterna till en tillsynsmyndighet.

Rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet

I fall du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningarna kan du överklaga till en tillsynsmyndighet i den EU-medlemsstat där din permanenta hemort eller arbetsplats är eller där du anser att brytandet av förordningarna har skett. 

I Finland är dataombudsmannen myndigheten i fråga:
Dataombudsmannens byrå
Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors
Telefon (växel): + 358 29 56 66700
E-post: tietosuoja@om.fi