Dataskyddsbeskrivning för försäkringsregister

Uppdaterad 13.4.2022

Dataskyddsbeskrivning: Försäkringsregister (Dolda fel-försäkringar) – gäller ej den nuvarande giltiga Kauppaturva-försäkringen!

Dataskyddsbeskrivning för försäkringsregister

Vi berättar i vår dataskyddsbeskrivning hur vi samlar in, behandlar, lämnar ut och skyddar personuppgifter som finns i våra försäkringsregister (Dolda fel-försäkringar RS10 och RS11). Med personuppgifter avser vi alla de uppgifter som gäller en identifierad eller identifierbar fysisk person dvs. dig. Sådana uppgifter om dig är till exempel namn, adress, telefonnummer och din bild. Vi berättar också om vilka är den registrerades dvs. dina rättigheter. 

Vi hos Raksystems följer Europas Unions (”EU”) allmänna dataskyddförordning och annan tillämplig dataskyddslagstiftning i behandlingen av personuppgifter. 

Du hittar mer information nedan om hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du ännu funderar över något får du mer information genom att kontakta oss.

Registerförare

Raksystems Insinööritoimisto Oy (FO-nummer 0905045-0)
Dragvägen 3 A
01610 Vanda
tel. 030 670 5500
asiakaspalvelu@raksystems.fi

Mottagare av personuppgifterna

Dina personuppgifter behandlas endast av de personer som arbetar vid Raksystem-koncernen, vars arbetsuppgifter förutsätter behandling av dessa uppgifter.

Dina personuppgifter kan även överföras baserat på ett avtal till en utlokaliserad tjänsteleverantör för behandling på vårt uppdrag. Sådana underleverantörer är till exempel IT-tjänsteleverantörer som bl.a. sköter om tekniskt underhåll av system. Tjänsteleverantörerna behandlar dina personuppgifter på ett sätt som vi har definierat och de har inte rättig att använda dina uppgifter för sina egna syften.

Syftet med behandling av personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att sköta försäkringsverksamhet och kundrelationer som hör till det, samt att uppfylla lagstadgade skyldigheter eller utföra myndigheternas begäran baserade på lagen.

Grunderna för behandling av personuppgifter

Huvudsakligen behövs behandling av personuppgifter vid verkställande av ett sådant avtal (såsom försäkringsavtal) där den registrerade är en part, eller för att genomföra åtgärder som föregår att ingå ett avtal med begäran av den registrerade.

Dessutom behandlar vi dina personuppgifter baserat på: 

 • vår berättigade fördel (till exempel för att överföra dina personuppgifter inom vår koncern) eller  
 • vår lagstadgade skyldighet som vi måste fullgöra som företag eller för att genomföra
 • myndigheternas begäran som baserar sig på lagen.

Registrerade persongrupper

Försäkringstagar- och ersättningssökande/-berättigade kunder för Dolda fel-försäkringar RS10 och RS11.

Registrerade uppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter endast i den mån som det behövs. Av den registrerade kan man samla in bl.a. följande uppgifter:

 • namn, personbeteckning, adress, telefonnummer, e-post, bankkontaktuppgifter, språk samt andra nödvändiga uppgifter om försäkringsmålet såsom försäljarens och köparens uppgifter, fastighetsbeteckningen, totala bruttoarean, lägenhetsytan, bostadsaktiernas nummer och bostadsaktiebolagets namn, affärsdag, överlåtelsedag och köpebrev med dess uppgifter.
 • uppgifter och dokumentation om försäkringsbehandlingen såsom ansökningar, annan brevväxling, skadeanmälningar, skadegranskningsrapporter och underhållshistoria.
 • uppgifter sparade med ditt samtycke från en tredje parts register.
 • behandlingsuppgifter om ansökan, datum för försäkringsavtalets början och slut, uppgifter gällande premier såsom rabatter, betalningssituation, debiterade och betalda premier.
 • andra uppgifter som du gett eller tillagt samt bilagor och bilder.

Regelbundna informationskällor

I regel får vi uppgifterna antingen från dig själv eller med ditt uttryckliga samtycke eller i övrigt genom din medverkan från tredje parters register.

Regelbunden utlämning av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifter kan lämnas ut och överföras inom koncernen bland annat i syfte att utföra uppgifter för att behandla försäkringar, utföra tjänster och möjliggöra fakturering samt att upprätthålla klientförhållandet eller samarbetet samt till parter som har lagstadgad rätt att få uppgifterna.

Vi behandlar uppgifter i regel inom EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I regel överförs eller lämnas uppgifterna inte ut utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om det inte är nödvändigt på grund av behandling av ovannämnda personuppgifter, då vi tar hand om tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter på ett sätt som krävs i lagstiftningen och speciellt i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Personuppgifters förvaringstid

Vi förvarar personuppgifter så länge som de behövs för att uppfylla förpliktelser som beror på försäkringsavtalet eller lagstiftningen förutsätter att uppgifterna förvaras.

Principer för skydd av personuppgifter

Personuppgifterna är i regel sparade IT-baserat och skyddade med nödvändiga tekniska åtgärder. I behandling av personuppgifter används lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder med vilka personuppgifterna har skyddats mot försvinnande, missbruk, utlämning, förändring och förstörelse. Fysiska material som innehåller personuppgifter förvaras i låsta utrymmen / arkivskåp till vilka endast utnämnda personer och personer som på grund av sina uppgifter är auktoriserade har tillgång. Endast de arbetstagare, yrkesutövare och andra personer vars uppdrag förutsätter tillgång till databasen och som på grund av sitt arbete har rätt att behandla personuppgifterna i fråga är behöriga att få tillgång till databaserna och systemen samt att använda personuppgifterna.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att

 • att be av registeransvarige om tillgång till personuppgifter som gäller hen själv samt rätt att be om rättelse eller radering eller begränsning av behandling av uppgifterna i fråga eller motsätta sig behandlingen samt rätt att överföra uppgifterna från ett system till ett annat;
 • till den del som behandling av personuppgifterna baserar sig på den registrerades samtycke, rätt att återkalla samtycket när som helst utan att detta påverkar lagenligheten av behandlingen som utförts på basis av samtycket innan det har återkallats.
 • att inte bli mål av automatiserad beslutsfattande utan lagenlig grund.
 • överklaga om behandling av personuppgifterna till en tillsynsmyndighet.

Rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet

I fall du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningarna kan du överklaga till en tillsynsmyndighet i den EU-medlemsstat där din permanenta hemort eller arbetsplats är eller där du anser att brytandet av förordningarna har skett. 

I Finland är myndigheten i fråga dataombudsmannen:

Dataombudsmannens byrå
Besöksadress: Fågelviksgränden 4
00530 Helsingfors
Postadress: PB 800
00531 Helsingfors
Telefon (växel): + 358 29 56 66700
E-post: tietosuoja@om.fi