Teknisk Due Diligence i kontorshelheten Workery i Tripla.

Vi har varit med i byggprojektet Pasila Tripla ända från början

YIT lät år 2019 bygga ett nytt och levande Helsingfors-centrum i mellersta Böle. Tripla fungerar som en förbindelse mellan östra och västra Böle. Det är fråga om en stor sammanhängande helhet som omfattar tre kvarter och inkluderar ett stort köpcentrum, en parkeringsanläggning, en kollektivtrafikstation, bostäder, ett hotell och en mängd kontorsutrymmen.

Det tyska företaget Commerz Real AG köpte Triplas kontorsutrymmen: en totalt c:a 50 000 kvadratmeter stor helhet som kallas Tripla Workery och består av tre kontorsbyggnader. Workery är en daglig arbetsplats för över 3 500 personer anställda inom olika branscher. Tripla Workery består av två separata helheter: Workery West med 17 våningar omfattar 21 250 kvadratmeter och Workery East med 15 våningar 28 250 kvadratmeter uthyrbara utrymmen. De enskilda kontorsvåningarna går att dela upp på många olika sätt, vilket möjliggör ett mångsidigt nyttjande av utrymmena – såväl nu som i framtiden då hyresgästerna byts ut.

Den år 2019 uppgjorda affären är den största någonsin i YIT:s historia. Inför denna betydande affärstransaktion utförde Raksystems – på uppdrag av köparen – en teknisk och på miljöaspekter fokuserande s.k. Due Diligence-inspektion. Med hjälp av denna tekniska Due Diligence-tjänst säkerställs en smidig fastighetstransaktion, då man vid affärens uppgörande är medveten om riskerna och kommande reparationskostnader. Beträffande miljöaspekterna undersöker man i samband med Due Diligence–tjänsten även de potentiella risker, som är förknippade med de föroreningar fastigheten orsakar. På detta sätt säkerställer man att livsmiljön – i och omkring fastigheten – är hälsosam.

Due Diligence-inspektionen av Tripla Workery utfördes redan i byggnadsskedet

TDD-inspektionen av Tripla Workery utfördes då byggnadernas stomkonstruktioner var närapå färdigställda. Monteringen av kontorsbyggnadernas fasadväggsystem pågick ännu i detta skede. De höga fastigheterna försågs med utskjutande s.k. boxfönster av en helt ny typ, vilket innebär att fasaderna ger ett stiligt tredimensionellt helhetsintryck. Fasadernas visuella intryck utmärks därtill även av de – för detta projekt skräddarsydda – tyska fasadplattorna som renar luften, samt av de rostfria stålpanelerna och de strålkastare, som på ett genomtänkt sätt upplyser byggnadernas fasader. I samband med EDD1-inspektionen utvärderades bl.a. byggarbetsplatsens logistik och avfallshantering, bullerstörningar samt jordmån. På grund av den tunga tågtrafiken var kvaliteten på byggarbetsplatsen jordmån inte alls bra, vilket är orsaken till att man har har bytt ut 98 000 ton av denna.

”Tripla Workerys TDD inkluderade flera inspektionsbesök på plats, genomgång och analysering av en stor mängd digital dokumentation samt rapportering till kunden. Vid de inspektioner som utfördes på plats granskades alla tänkbara riskkonstruktioner, samt de objekt man bedömde att borde granskas mera ingående. Man inspekterade även de delar av fastigheterna som man bör fästa noggrannare uppmärksamhet vid, då byggnaderna väl har färdigställts. Föremål för inspektionen var även hela byggprojektets dokumentation samt kvaliteten på byggarbetets utförande. Triplas TDD-projekt tog sammanlagt flera veckor i anspråk och både vår arbetsgrupp och kunden var mycket nöjda med projektet”, berättar Serge Skorin i egenskap av Raksystems projektchef.

Arbetet fortsatte med övervakning av Tripla Workery-byggprojektet

”Då TDD-inspektionen förlöpte så bra ville vi även beställa övervakningen av Workery-byggprojektet från Raksystems. Denna övervakning slutfördes under våren 2020”, berättade Tobias Becherer (Senior Projekt Manager hos Commerz Real AG) efter att projektet slutförts.

Syftet med denna typ av övervakning är att fungera som fastighetsägarens intressebevakare. Raksystems säkerställde under slutskedet av projektet att kvaliteten motsvarade kontraktet på ett sådant sätt, att arbetet kunde framskrida enligt den överenskomna tidtabellen. Kvalitetskontrollen innefattade bl.a. övervakning av att planerna följs, deltagande i nödvändiga modifieringsarbeten, kontraktstekniska förhandlingar samt månatlig rapportering till kunden. Till övervakarnas uppgifterna hörde även uppgörande av reklamationer gällande eventuella fel och brister – det kunde vara fråga om t.ex. belysningens kvalitet eller monteringsfel gällande ytmaterialen. Arbetet inkluderade även alla eftergranskningar.

”Projektet var mycket tidskrävande och omfattande, men samarbetet mellan alla parter fungerade ändå bra. Kommunikationen fungerade bra i alla riktningar och det var glädjande att höra, att såväl beställarna som hyresgästerna är nöjda med slutresultatet”, berättar Jarkko Saarinen, projektchef för byggherreverksamheten och övervakningen.

Byggnaderna har LEED-miljöklassificerats enligt Platina-nivå

Köpcentret Mall Of Tripla, Tripla Workery-kontorsutrymmena, Triplas hotell och stationscentret har alla nått upp till den högsta LEED Platina-nivån. De ekologiska mål Helsingfors stad har ställt upp fungerade som utgångspunkt för miljöklassificeringen t.ex. i fråga om energianvändning och vattenförbrukning. Raksystems GBP har i sammanlagt över fem års tid fungerat som konsult under förverkligandet av detta projekt – börjande med uppläggandet av målsättningarna för planeringsarbetet och slutande med överlåtelsen av byggnaderna. 

Som mål sattes ända från början LEED-certifiering av Platina-nivå och på basen av detta beslut definierades sedan alla de åtgärder, som behövs för att uppnå denna certifieringsnivå. Våra experter styrde därefter planeringen och genomförandet av projektet i enlighet med denna målsättning. Raksystems GBP ansvarade under projektets gång även för att göra upp all den dokumentation, som behövs för en certifieringsansökning.

”Det känns riktigt bra efter att projektet slutförts och vi lyckades med allt vi ville uppnå. Det var intressant och givande att vara med i ett av de främsta projekten i vårt land – och det känns fint att man kunde ro projektet i land helt enligt planerna. Alla mål uppfylldes utan att behöva tänja på kraven, fastän projektet var exceptionellt tidskrävande och omfattande”, berättar Pekka Mairinoja, direktör för Raksystems GBP:s energihanteringstjänster. 

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp