Raksystems asuinhuoneiston asbestikartoitus taloyhtiö
Asuinhuoneiston asbestikartoitus

Remonttisuunnitelmia asuinhuoneistossa? Muista asbestikartoitus.

Asbestikartoituksen sisältö on määritelty Valtioneuvoston asetuksessa 798/2015 asbestityön turvallisuudesta.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16

Asbesti on hengenvaarallista

Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen sekä suunnitellun kartoituksen ja laajuuden edellyttämää ammatillista osaamista. Remonttiin ryhtyvä taho on vastuussa asbestikartoituksen teosta.

 • Asbestikartoitus on aiheellinen ennen 1994 valmistuneiden rakennuksien pölyäviä työvaiheita remontteja suunniteltaessa.
 • Materiaalia käsitellään purkutyössä asbestimateriaalina, kun se sisältää yli 1 % asbestia.
 • Asbestista irtoavaa pölyä on mahdotonta havaita paljain silmin. Hengittäessä ohuimmat asbestikuidut päätyvät keuhkorakkuloihin saakka.
 • Asbestin on havaittu aiheuttavan muun muassa keuhkosyöpää ja asbestoosia.
 • Taloyhtiössä asunnon remontti-ilmoitus voidaan hyväksyä vasta sitten, kun mahdollinen asbestikartoitus on tehty ja kartoitusrapotti toimitettu isännöitsijälle tai taloyhtiön hallitukselle.
Raksystems asuinhuoneiston asbestikartoitus taloyhtiö

Asuinhuoneiston asbestikartoitus on lain velvoittamaa

Normaalissa käytössä ehjät asbestimateriaalit eivät aiheuta vaaraa terveydelle, mutta rikkoutuneet materiaalit saattavat levittää asbestipölyä sisäilmaan. Tämän vuoksi asbestia sisältävät rikkoutuneet materiaalit on syytä poistaa asianmukaisin menetelmin.

Kartoitus on aiheellinen kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa asunnoissa, kun asuntoihin suunnitellaan remontteja, jotka sisältävät työvaiheita, joissa rakenteita tai järjestelmiä on aikomus purkaa tai remontin työvaiheet aiheuttavat materiaalin pölyämistä – esim seinän hionta, muovimaton poistaminen tai tapettien repiminen irti seinästä.

Asbestikartoituksen dokumentti liitetään asbestipurkutyöhön ryhtyvän työnantajan tekemään kirjalliseen turvallisuussuunnitelmaan. Asetuksessa annetaan lisäksi ohjeita asbestipurkutyön työnantajan / työnsuorittajan tekemästä ennakkoilmoituksesta, purkutyön johtamisesta, valvonnasta ja työmenetelmistä.

Tilojen puhdistuksen jälkeen altistumisalueen puhtaus ja jatkokäytön turvallisuus on varmistettava mittaamalla. Altistumisalueen ilmassa ei saa olla asbestia enempää kuin 0,01 kuitua kuutiosenttimetrissä ilmaa. Purkutyön tehneen työnantajan ja työn tilanneen rakennuttajan on tehtävä tilojen käyttöönottamisesta yhteinen asiakirja, jossa todetaan tilojen puhtaus ja jatkokäytön turvallisuus.

Velvoittava asbestilainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus (798/2015) asbestityön turvallisuudesta astui voimaan 1.1.2016 asbestilainsäädännön (684/2015) muutoksen yhteydessä.

Uudella asetuksella ohjataan asbestipurkutöiden turvallisuutta ja pyritään poistamaan asbestikuiduille altistumisesta johtuvat terveyshaitat.

Asetuksessa annetaan ohjeita asbestityön tekemisen lisäksi siitä, kuinka asbestipitoiset materiaalit kartoitetaan ja kuinka asbestipitoisen materiaalin purkutyön onnistuminen ja tilojen jatkokäytön turvallisuus varmistetaan.

Asetuksen mukaan rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, johon voi sisältyä asbestipurkutyötä, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä.

Aiempi käytäntö, missä rakenteiden asbestipitoisuutta ei tutkita vaan kaikki purkutyöt tilataan asbestipurkutyönä, ei ole hyväksyttävä.

Asuinhuoneiston asbestikartoituksen sisältö

Asbestikartoituksen lähtökohtana on tieto asbestipitoisten rakennusaineiden käytöstä eri rakennusajankohtina. Tarkempi asbestin tunnistaminen tehdään materiaalinäytteen laboratorioanalyysin perusteella, mikä vaatii näytepalojen keräämistä kyseisistä materiaaleista. Mikäli materiaalin asbestipitoisuus voidaan varmuudella todeta materiaalin ulkonäön tai tuotenimen perusteella, voidaan tunnistus tehdä myös silmämääräisesti.

Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen sekä suunnitellun kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämää ammatillista osaamista.

Asbestikartoitus tehdään näkyvillä olevista materiaaleista. Näytteiden ottamiseksi kartoituksessa rikotaan pinnoitteita näytepalojen ottamiseksi materiaalikerroksista. Lisäksi pinnoitteita tai rakenteita voidaan avata pistokokeenomaisesti pinnan alla olevien materiaalikerrosten selvittämiseksi sekä avata esimerkiksi huoltoluukkuja. Suuremmat rakenneavaukset, kuten esimerkiksi timanttiporaukset, eivät sisälly kartoitukseen.

Asbestikartoituksen perusteella laaditaan raportti. Raportissa esitetään kattavasti tiedot asbestipitoisista rakenteista ja järjestelmistä, korjaus- ja purkusuunnittelua sekä urakkalaskentaa ja työturvallisuussuunnittelua varten. Raportti sisältää mm. seuraavat asiat:

 • listaus materiaaleista, joiden ei analyysissa ole todettu sisältävän asbestia,
 • listaus asbestipitoisista materiaaleista ja niiden sijainneista,
 • asbestilaatu, esim. krokidoliitti, krysotiili, antofylliitti, amosiitti,
 • asbestipitoisten materiaalien määrät,
 • toimenpide-ehdotus, jossa määritellään asbestipitoisten aineiden käsittelymenetelmä,
 • asbestipitoisten materiaalien kuntoluokat sekä
 • asbestipitoisten materiaalien pölyävyysluokat.

Toimintaohjeet ennen asuinhuoneiston asbestikartoitusta

Tilaajan tulee huolehtia, että hänellä on valtuudet kartoituksen tilaamiseen ja että kartoituksen tekeminen on mahdollista. Tilaaja järjestää kartoittajan pääsyn kohteeseen ja huolehtii tilojen käyttäjien tai asukkaiden tiedottamisesta. Tarvittaessa tilaaja järjestää kartoituksessa tarvittavat nostimet ja telineet kartoitettavaan kohteeseen. Kartoitus tehdään yhdellä käyntikerralla, ellei toisin etukäteen sovita sekä niillä edellytyksillä mitkä kartoitushetkellä vallitsevat.

Tilaajan tulee antaa ennen kartoitusta tieto aiotuista purkutöistä ja niiden laajuudesta. Lisäksi tilaaja luovuttaa kartoittajan käyttöön kartoitettavan kohteen pohjapiirustukset, tarvittavat rakenneasiakirjat sekä aikaisempien tutkimuksien ja kartoituksien raportit. Muiden haitta-aineiden kartoitukset tehdään erillisen tarjouksen mukaan ja asbestikartoitusta on mahdollista laajentaa lisätyönä erillisen tarjouksen mukaan.

Toimeksiannossa noudatetaan Konsulttitoiminnan Yleisiä sopimusehtoja KSE 2013 sekä Raksystems Insinööritoimisto Oy:n tilaussopimuksessa listattuja ehtoja.

Miten tulee toimia, mikäli asbestia löytyy?

 • Mikäli kartoituksessa löytyy asbestipitoisia materiaaleja ja remontti on tuloillaan, tulee kaikki työt tehdä asbestityönä valtuutettujen toimijoiden avulla niiden osien tai tilojen osalta, joissa asbestia todettiin. Mikäli remonttia ei ole tarkoitus tehdä, ja asbestia löytyy ehjistä materiaaleista, ei asbestipurkua ole pakko suorittaa.
 • Julkinen Aluehallintovirasto ylläpitää Asbestipurkuluparekisteriä, josta voi tarkistaa kenellä on lupa tehdä asbestipurkuja. Yrityksellä, joka suorittaa asbestipurun, tulee olla asbestipurkutyölupa. Asbestipurun suorittava taho poistaa kohteesta syntyvän purkujätteen asiaan kuuluvalla tavalla.
 • Raksystemsin palveluista ei tällä hetkellä löydy asbestipurkua.

Millaisissa tilanteissa ei tarvitse asbestikartoitusta?

 • Lyhytkestoisissa huoltotöissä, joiden yhteydessä ei käsitellä murenevia asbestimateriaaleja.
 • Hyvässä kunnossa olevien asbestia sisältävien materiaalien kapseloinnin tai päällystämisen yhteydessä.
 • Asbestipitoisten materiaalien läpiporauksessa, kun porauskohtien määrä pysyy vain muutamissa kappaleissa.
  • Esimerkiksi peilikaappia asennettaessa kylpyhuoneen seinään.

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.

Lue lisää!