Genom besiktningen utreds byggnadens skick och renoveringsbehov till exempel för ombyggnad.
Fukt- och inomhusluftsteknisk besiktning

För att utreda hur hälsosam fastigheten är

Genom besiktningen utreds byggnadens skick och renoveringsbehov till exempel för ombyggnad.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Fyll i blanketten för en offertbegäran och vi sänder en offert så snart som möjligt.

Riksomfattande servicenummer som betjänar vardagar kl. 8–16.

Den fukt- och inomhusluftstekniska besiktningen skräddarsys enligt objekt

Om en fastighet som du förvaltar behöver ombyggnad, om de som vistas i fastigheten har symptom eller om du misstänker en skada, är en fukt- och inomhusluftsteknisk besiktning den rätta lösningen! Diskutera med våra experter om undersökningsbehovet och bestäm tillsammans omfattningen.

En fukt- och inomhusluftsteknisk besiktning kan innehålla bland annat:

  • mätningar i inomhusluftenöppning av konstruktioner,
  • öppning av konstruktioner,
  • provtagning från material samt,
  • utredning av funktionaliteten i ventilationen

Vad är en fukt- och inomhusluftsteknisk besiktning?

Fukt- och inomhusluftstekniska besiktningar görs i enlighet med guiden ”Rakennuksen kosteus ja sisäilmatekninen tutkimus” (fukt- och inomhusteknisk besiktning av byggnad (Ympäristöopas 2016, miljöministeriet). Genom besiktningen utreds byggnadens skick och renoveringsbehov till exempel för ombyggnad eller om symptom upplevts i byggnaden eller om det finns misstanke om skada i konstruktionerna vilken kan påverka de som vistas i byggnaden. Fastän en fukt- och inomhusluftsteknisk besiktning vanligen görs i hela byggnaden, kan den tillämpas bara på enskilda byggnadsdelar eller enskilda rum.

Rekommendationen är att diskutera med experter innan du tar beslut om besiktningens omfattning för att få den bästa nyttan av en besiktning vid utredning av problem – utan att undersöka för mycket eller för lite.

Fukt- och inomhusluftsteknisk besiktning

Om hälsorelaterade förhållanden i byggnader samt i bostads- och arbetslokaler bestäms i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), i hälsoskyddslagen (763/1994) och i arbetarskyddslagen (738/2002) samt i de förordningar och bestämmelser som ges med stöd av lagarna samt i anvisningar som getts för att förtydliga dessa. Dessutom behandlas frågor som gäller hälsosamma byggnader direkt eller indirekt i lagen om bostadsaffärer (843/1994), lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009), konsumentskyddslagen (38/1978) och i skadeersättningslagen (412/1974).

En besiktning beställs vanligen av fastighetsägaren eller en representant för fastighetsägaren, såsom disponent, teknisk disponent eller fastighetschef. De åtgärds som fastställs med en fukt- och inomhusluftsteknisk besiktning är en del av planmässig fastighetshållning och beställaren inför åtgärderna i fastighetens underhållsplan.

Innehåll av fukt- och inomhusluftsteknisk besiktning

Om den fukt- och inomhusluftstekniska besiktningen görs en undersökningsplan, för vilken man gör en rond vid objektet samt undersöker objektet genom utgångsinformation och intervjuer.

Innehållet i besiktningen varierar enligt uppdrag och det problem som utreds och undersökningen kan innehålla bland annat mätningar i inomhusluften, öppnande av konstruktioner och provtagningar från material samt utredning av ventilationens funktionalitet.

Under undersökningarna utförs mätningar, observationer och provtagningar och utifrån resultaten uppgörs en undersökningsdeklaration från den fukt- och inomhusluftstekniska besiktningen med slutsatser och åtgärdsrekommendationer. Vanligen innehåller undersökningsdeklarationen en utvärdering av utsättningsförhållanden, som uppgörs av en byggnadshälsoexpert. Dessutom kan man i undersökningsplan- eller undersökningsskedet av besiktningen upptäcka fler undersökningsbehov t.ex. gällande fasaden eller rören, och utredande av skicket underlättar en planmässig fastighetshållning och schemaläggning av eventuella renoveringsbehov.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Vi betjänar på det riksomfattande servicenumret vardagar kl. 8–16.