Energicertifikat

Beställ energicertifikat som krävs enligt lagen

Energicertifikatet är både köparens och ägarens hjälpmedel.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Fyll i blanketten för en offertbegäran och vi sänder en offert så snart som möjligt.

Riksomfattande servicenummer som betjänar vardagar kl. 8–16.

Energicertifikatet grundas på kalkylers, byggnadens egenskaper och förbrukningen av köpt energi

Det energicertifikat som lagen kräver ger möjlighet att jämföra byggnader: man får tillförlitlig information om energiförbrukningen, som inte är beroende av byggnadens användare, utan grundas på byggnadens egenskaper. Energicertifikatet innehåller även information om byggnadens verkliga förbrukning av köpt energi.

 • Energicertifikatet är obligatoriskt enligt lagen.
 • Certifikatet gäller 10 år och ska förnyas före det föregående certifikatets giltighetstid upphör.
 • Beställ ett energicertifikat före en bostadsaffär eller hyrning av bostad.
 • Beställare av certifikatet kan vara bostadens ägare eller med ägarens samtycke en tredje part.
Energicertifikatet är en hjälp för energieffektiviteten. Läs mera!

Energicertifikatet är en hjälp för energieffektiviteten

Det nuvarande energicertifikatet grundas på övergripande energikalkylering, där byggnadens konstruktioner och systemens egenskaper beaktas. Ett omsorgsfullt uppgjort energicertifikat ger byggnadens ägare förslag för att förbättra energieffektiviteten och möjliggör för köparen jämförelse av fastigheten enligt energiförbrukningen.

”Ett energicertifikat uppgörs alltid av en kompetent yrkesperson. Kalkyleringen görs efter fältbesiktningen, med beaktande av Finlands byggnadsbestämmelsesamlings anvisningar och bestämmelser. Vi har erfarenhet av att uppgöra energicertifikat för över 10 000 objektet.”

Antti Hatsala, ledande energiexpert.

Energicertifikatets fördelar

Den bästa nyttan får du då du förenar energicertifikatet och Raksystems Bostadsaffärens Byggnadsbesiktning RS3. Så får du en helhetsbild av hemmets tekniska skick, energieffektiviteten och eventuella renoverings- eller förbättringsförslag. Priset på energicertifikatet är lite förmånligare i samband med en byggnadsbesiktning.

Ett omsorgsfullt uppgjort energicertifikat ger byggnadens ägare åtgärdsförslag för att förbättra energieffektiviteten samt möjliggör för köpkandidater att jämföra fastigheternas förbrukning.

Expertis och kompetens

Raksystems experter har över tio års erfarenhet av att uppgöra energicertifikat för över 10 000 objekt. Certifikatet uppgörs alltid av en kompetens yrkesman och kalkyleringen görs i enlighet med Finlands byggnadsbestämmelsesamlings anvisningar och bestämmelser.

Gedigna kunskaper och erfarenhet säkerställer att våra förbättringsförslag är ekonomiskt lönsamma för våra kunder.

Innehållet i energibesiktningen

För ett energicertifikat krävs en energibesiktning i objektet. Efter besiktningen görs kalkyleringar och det färdiga energicertifikatet levereras till kunden på ett överenskommet sätt. Kalkyleringen för energicertifikatet grundas i huvudsak på förordningar och bestämmelser samt på areauppgifter som fås vid besiktningsbesöket eller på byggnadsritningar, byggnadsplaner och förbrukningsuppgifter.

 • Till beställaren levereras Tjänstebeskrivningen Energicertifikat RS21, anvisningar för förberedelse och en intervjublankett. De faktorer som är på beställarens ansvar och de förberedelser som behövs finns i anvisningen för förberedelse (länk till anvisningen).
 • För fältbesiktningen i hemmet behövs cirka 1–8 timmar, beroende på hemmets storlek.
 • Före energibesiktningen intervjuas beställaren av energicertifikatet och objektets utgångsuppgifter utreds.
 • Efter fältbesiktningen utförs kalkyleringen för objektet. I kalkylerna beaktas Finlands byggnadsbestämmelsesamlings anvisningar och bestämmelser.
 • Det färdiga energicertifikatet levereras enligt överenskommen tidtabell till kunden.
 • Priset på energicertifikatet innehåller ett besök i objektet och görs under förutsättningarna i objektet vid besiktningstidpunkten. Beställaren ska se till att anvisningarna har följts och att besiktaren kommer in i alla rum och besiktningsställen. Om man på grund av att anvisningarna inte följts eller till exempel vinterväder inte kan besikta alla konstruktionsdelar och de besiktas senare vid ett annat besök, ska besiktningarna beställas separat och är tilläggsarbete som debiteras enligt gällande prislista.

Energicertifikatets innehåll

Energicertifikatet innehåller bland annat följande:

 • Basuppgifter om byggnaden: namn, adress, byggnadsbeteckning, byggår och bruksändamål.
 • E-tal, Energieffektivitetsklass i skalan A-H och nivågräns för nybyggnad.
 • Kalkyleringsgrunder, bland annat information om husets konstruktioner och deras egenskaper samt uppvärmningsform.
 • Verklig energiförbrukning.
 • Mängden köpt energi med energiformskoefficient.
 • Uppgifter och behörighet för energicertifikatets uppgörare, samt datum för uppgörande och giltighetstid.
 • Åtgärdsförslag och deras beräknade effekt på E-talet.

Hur förbereda sig för uppgörande av energicertifikatet?

 • Läs noga igenom anvisningen för förberedelse och se till att de dokument som behövs är tillgängliga för experten.
 • Var tillgänglig för experten vid besöket, eller säkerställ att en eventuell disponent är tillgänglig.
 • Dokument för energicertifikatet är (ritningarna i punkt 1–2 är obligatoriska och för utredningsarbetet debiterar vi i enlighet med prislistan för tilläggsarbeten):
 1. Huvudritningarna i skala
  • bottenplan
  • sektionsritning,
  • fasadritning.
 2. Konstruktionsritningar, konstruktionsförteckning och/eller utredning om byggarbeten.
 3. Värme-, vatten- och avlopp-, ventilations- och elritningar och arbetsbeskrivningar.
 4. Serviceböcker och övriga dokument som gäller ventilationsmaskiner och luftvärmepumpar.
 5. Byggnadens energiförbrukningsuppgifter för ett helt kalenderår.
  • el, vatten, eventuella bränslen – trä, olja eller pellet.

Dessutom är det bra att leta fram följande uppgifter:

 • Servicebok och motsvarande dokument.
 • Uppgifter och dokument som gäller renoveringsarbeten i lokalerna.
 • Rapporter över fukt- och underhållsbesiktningar eller övriga motsvarande utredningar.

 Annat att beakta

 • Beställaren ska se till att ha rättigheter att beställa en besiktning och att en besiktning kan genomföras.
 • Objektet får inte vädras/kylas före besiktningen och inte medan besiktningen pågår, den normala ventilationen är på under besiktningen.
 • I objekt i bolagsform ska beställaren informera om besiktningsbesöket till husbolaget och skaffa tillstånd för besiktningen av objektet.
 • Vi litar på riktigheten i de uppgifter kunden lämnar oss, vi kontrollerar inte dem.
 • Kalkylmässigt kan värdena på den köpta energin i energicertifikatet skilja sig avsevärt från de verkliga bruksvärdena i byggnaden. Skillnaden beror i huvudsak på olika vanor hos de som använder byggnaden och energikoefficienterna i kalkyleringen. Syftet med det lagenliga energicertifikatet är att få energicertifikat som är jämförbara, eftersom alla certifikat kalkyleras på samma sätt.
 • Åtgärdsrekommendationerna grundas på Raksystems egna databaser och certifikatgivarens erfarenhet av motsvarande renoveringar eller åtgärder. Kostnaderna för renovering och ombyggnad kan förändras avsevärt då man konkurrensutsätter olika aktörer och använder sakkunniga konstruktions- och VVS-planerares planer som grund för offertförfrågningar.

Säkerställ att experten kan röra sig tryggt i lokalerna

 • Stora möbler, föremål, lösa skåp osv. lösöre som hindrar granskningen ska flyttas för att möjliggöra granskningen. Särskilt viktigt är att flytta stora hinder från alla väggar som vetter mot marken, väggar och ytterväggar mot våtutrymmen, dessutom ska golvytan vara fri i våtrum, klädrum och förråd.
 • Att luckor till vindsrum öppnas och att passagen till vindsrum är trygg ska säkerställas i förväg.
 • Vindsrummen ska ha gångbroar eller någon annan trygg gångväg, för att hela vindsrummet ska kunna besiktas.
 • Om det finns kryputrymme under bottenbjälklaget, ska en tillräcklig gångväg ordnas så att alla delar i kryputrymmet kan granskas.
 • Gångvägarna i vindsrum och kryputrymme ska vara fria och kunna passeras tryggt så att besiktningen kan utföras utan fara för certifikatuppgörarens säkerhet eller skaderisk på fastighetens konstruktioner, rör, o. dyl. Sommartid ska även getingbon beaktas.
 • Stegar, gångbroar osv. som leder till yttertak ska granskas för att möjliggöra besiktning av yttertaket.

Rekommenderade tilläggstjänster

 • Energisparkartläggning,
 • Lufttäthetsmätning,
 • Termografi,
 • Byggnadsbesiktning,
 • Underhållsbesiktning,

ger viktig tilläggsinformation som stöd för Energicertifikat. Kombinering av tjänsterna rekommenderas varmt.

Material som laddas ner

Energicertifikat tjänstebeskriving

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Vi betjänar på det riksomfattande servicenumret vardagar kl. 8–16.