Byggnadsbesiktaren ger dig opartisk information om objektets skick.
Byggnadsbesiktning

Byggnadsbesiktning av hemmet för en trygg bostadsaffär

Byggnadsbesiktaren ger dig opartisk information om objektets skick.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Fyll i blanketten för en offertbegäran och vi sänder en offert så snart som möjligt.

Riksomfattande servicenummer som betjänar vardagar kl. 8–16.

Byggnadsbesiktningen är både i säljarens och köparens intresse

En byggnadsbesiktning som görs före bostadsaffären förkortar i bästa fall försäljningstiden och leder till en transparent process. Då hemmets byggnadstekniska skick har undersökts opartiskt är det lättare att sätta ett pris på bostaden.

 • Genomför byggnadsbesiktningen i god tid före bostadsaffären.
 • Beställare till besiktningen kan vara bostadens säljare, köpare, förmedlare eller parterna tillsammans.
 • Byggnadsbesiktningen genomförs på ytorna utan att söndra konstruktionerna.
 • Om byggnadsbesiktningen lämnas en skriftlig rapport till kunden, med de väsentligaste skadorna, riskerna och bristerna samt åtgärdsförslagen. Uppgifterna säkerställer bostadens säljares informationsskyldighet.
 • Besiktningen genomförs i enlighet med det certifierade kvalitetssystemet ISO9001 och den i branschen godkända anvisningen KH 90-00394.

Byggnadsbesiktning för en trygg bostadsaffär

Vid en byggnadsbesiktning för en bostadsaffär får du opartisk information om objektets skick, renoveringsbehov och risker. I byggnadsbesiktningsrapporten presenteras åtgärdsförslag och uppskattade kostnader. Byggnadsbesiktningen gör i bästa fall försäljningstiden kortare och gör det lättare för köparen att fatta beslut. Besiktningen säkerställer även informationsskyldigheten för bostadens säljare.

Innehåll i byggnadsbesiktningen

Vad händer under besiktningen?

 • Raksystems byggnadsbesiktning görs genom sinnena på ytor, med metoder som inte söndrar konstruktionerna. Byggnadsbesiktaren granskar ytorna i alla lokaler som har en passage, likaså fasader, tak och området bredvid byggnaden. Via en besiktning som görs med sinnena bedömer besiktaren om objektet kan ha andra fel och brister än de som kan iakttas med sinnena.
 • Om det finns orsak att misstänka konstruktionens skick men byggnadsbesiktningens metoder inte ger tillräcklig klarhet, rekommenderar byggnadsbesiktaren tilläggsutredningar. För sådana ytterligare undersökningar som inte inkluderas i byggnadsbesiktningens innehåll utarbetas alltid ett separat avtal. Beställaren är alltid ansvarig för att låta göra ytterligare utredningar.
 • Den byggnadstekniska experten bedömer värme-, vatten-, ventilations-, el- och hemautomationstekniken endast till synliga delar samt utifrån ålder och den information som användaren har lämnat.

Om byggnadsbesiktaren misstänker en skada?

 • Om det är motiverat att borra ett fuktmätningshål i konstruktionen för att säkerställa en misstanke om skada, hör högst tre borrningar till besiktningens standardinnehåll. Alternativt kan man göra högst tre öppningar i konstruktionerna med en borrmaskin. Om man inte får klarhet i en misstänkt konstruktion med metoder som inte söndrar materialet, rekommenderar byggnadsbesiktaren tilläggsutredningar. Ett separat avtal utarbetas alltid för ytterligare undersökningar.

Byggnadsbesiktningens faser

Hur länge pågår en besiktning?

 • Byggnadsbesiktningen tar, beroende på objekt, ungefär 2–6 timmar. I början av besiktningen gör byggnadsbesiktaren en inledande intervju, för att utreda utgångsinformationen för besiktningen.

Vad händer efter besiktningsbesöket?

 • I slutet av besiktningen berättar besiktaren för de närvarande om de viktigaste observationerna under besiktningen. Om byggnadsbesiktningen uppgörs en skriftlig rapport. I rapporten presenteras väsentliga skador, risker, brister och reparationsbehov som har observerats samt rekommendationer och åtgärdsförslag. Av rapporten framgår observationernas betydelse, allvarlighetsgrad och behovet av reparationer och åtgärder. Till byggnadsbesiktningens rapport bifogas fotografier som har tagits av objektet.

Hurdan är en bra byggnadsbesiktning?

 • Vid Raksystems byggnadsbesiktning undersöks hemmet i enlighet med det certifierade kvalitetssystemet ISO 9001 samt de i branschen godkända anvisningarna KH 90-00394. I styrkortet bestäms besiktningens mål, innehåll, omfattning, de mätningar som ska görs vid besiktningen, rapportering och byggnadsbesiktarens ansvar.
 • Syftet med besiktningen är att ge opartisk information för bostadsaffärens parter om objektets byggnadstekniska skick, renoveringsbehov, skade-, hälso- och användningssäkerhetsrisker, samt åtgärder för dessa.
 • Byggnadsbesiktningen rekommenderas genomföras i god tid, helst i början av försäljningen. Beställare till besiktningen kan vara bostadens säljare, köpare, fastighetsförmedlare eller parterna tillsammans.
 • Man kommer alltid överens om beställningen skriftligen.

 

När är en byggnadsbesiktning aktuell?

Att låta göra en byggnadsbesiktning är aktuellt vid en bostadsaffär, men är att rekommendera även vid andra tillfällen än vid en bostadsaffär. Reparation av en skada eller brist som har uppdagats i tid kan ge betydande inbesparingar jämfört med en situation där skadan eller bristen skulle ha förblivit obemärkt.

Byggnadsbesiktningen ersätter inte bostadsaffärens förpliktelser

Säljarens informationsskyldighet och köparens utredningsplikt ändras inte till följd av byggnadsbesiktningen.

 • Att låta göra en byggnadsbesiktning ersätter eller eliminerar inte de i lagen fastställda ansvar som anknyter till säljarens skyldighet att lämna information eller köparens skyldighet att ta reda på information, och förändrar inte heller ansvarsförhållandet för sådana skador som inte framkommer vid byggnadsbesiktningen.
 • Eftersom en konditionsgranskning huvudsakligen är en ytlig granskningsåtgärd, eliminerar genomförandet av konditionsgranskningen inte möjligheten att det granskade objektet kan ha dolda skador som inte kan uppdagas genom granskningsförfarandet.
 • Dolda skador på konstruktionerna kan inte uppdagas om det inte vid granskningstidpunkten finns tecken på skador som syns på ytan eller som kan observeras med hjälp av mätutrustning.
 • Om våtrummen inte har använts på en mycket lång tid, kan man inte med hjälp av fuktsensorer bedöma eventuella fuktskador inne i konstruktionerna och inte heller konstruktionens fukttekniska funktion under normal användning.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Vi betjänar på det riksomfattande servicenumret vardagar kl. 8–16.