Hur skall man börja undersöka ett problem som berör inneluften i ett husbolag?

På grund av de pågående exceptionella omständigheterna tillbringar husbolagets invånare mer tid hemma än tidigare. Många disponenter har nu fått höra att invånarna har lagt märke till mörkare fläckar på fastighetens väggar och många har även lidit av vissa symptom. Alla tecken tyder på att det är fråga om problem med inneluften, men hur lönar det sig inom ett husbolag att ta sig an ett problem som detta?

Processen för att undersöka inneluftproblem i ett husbolag

En undersökning som berör inneluften påbörjas i allmänhet för att man upplever någon typ av problem. Typiska tecken på problem med inneluften i ett husbolag är onormala lukter eller spår av fuktskador. Invånare som lider av olika fysiska symptom är också ett klart tecken på problem med inneluften.

Det lönar sig att börja undersöka inneluftproblemet genom att använda icke-destruktiva undersökningsmetoder för att ta reda på hur omfattande problemet är. Man använder sig i detta skede av en behovsanalys för att, med beaktande av den utgångsdata som finns tillhanda, visuellt bedöma konstruktionernas och husteknikens tillstånd i den lägenhet, de lägenheter eller den fastighet som berörs av problemet. På basen av denna analys ger sedan inspektören en bedömning av vilka mer ingående undersökningsmetoder som kan användas då man undersöker fastigheten i fråga. Analysen inleds med att intervjua husbolagets representant och avslutas med att överlämna en skriftlig rapport, där man lägger fram rekommendationer för hur inneluftproblemen kunde åtgärdas samt vilka vidare undersökningar man ytterligare borde genomföra.

’’I ett husbolag är inneluftproblemen vanligtvis mycket komplexa frågor, så man kan inte överdriva grundarbetets betydelse då det gäller att utreda ett problem av detta slag. En noggrannt genomförd behovsanalys fungerar som en god grund för vidare undersökningar eller effektiva reparationer, som sparar både tid och kostnader’’, berättar ledande inneluftsexpert Aki Puhka.

Från vidare undersökningar till de reparationer som behövs för att lösa inneluftproblemet

Om behovsanalysen visar att inneluftproblemet är omfattande och inte kan lösas utan att inspektera konstruktionerna noggrannare, rekommenderar experten vidare undersökningar. Innehållet i en vidare undersökning som omfattar fukt- och inneluftsteknik beror i hög grad på det problem som skall lösas. Undersökningarna inkluderar ofta olika mätningar som berör inneluften, inspektionsöppningar i konstruktionerna, provtagning samt utredningar som berör ventilationssystemets funktion. Raksystems utför alla undersökningar som berör fukt- och inneluftsteknik i enlighet med direktiven i Miljöministeriets publikation Ympäristöopas 2016 (Miljöhandbok 2016).

Då man har genomfört tillräckligt omfattande utredningar och anledningen till problemet väl har identifierats, gör man upp en reparationsplan för husbolaget och därefter påbörjas de korrigerande åtgärderna. Det rekommenderas också att man anlitar en utomstående expert med ansvar för att vaka över hur reparationsåtgärderna framskrider. Om reparationerna utförs på ett ofullständigt sätt, kan inneluftsproblemet ofta t.o.m. förvärras.

’’Det viktigaste sättet att förhindra att det uppstår problem med inneluften är att ta väl hand om husbolagets fastighetsegendom och eliminera eventuella problem tillräckligt snabbt. På så sätt kan man åtgärda problem som berör fastigheten och invånarnas hälsotillstånd så snabbt, att inga större skador hinner uppstå’’, fortsätter Puhka.

Ansvarsfördelningen inom husbolaget då det gäller att lösa problem med inneluften

Ansvaret för att lösa problem med inneluften ligger i regel hos husbolaget. Husbolaget ansvarar för fastighetens konstruktioner och tekniska system, medan aktieägaren ansvarar för ytorna inne i lägenheten.

En aktieägare kan på eget bevåg endast beställa fastighetsundersökningar där man använder sig av icke-destruktiva inspektionsmetoder. Detta händer ofta då husbolagets representant, d.v.s. disponenten, inte skrider till åtgärder trots att aktieägarna har meddelat om syptom som tyder på problem med inneluften. Disponenten ser i allmänhet mer seriöst på ärendet, då det finns ett skriftligt expertutlåtande angående inneluftsproblemet.

Då en aktieägare märker problem med inneluften i husbolaget, bör han/hon alltid informera husbolagets representant om sin iakttagelse. En aktieägare är skyldig att anmäla om dylika problem och om han/hon inte gör detta, kan han/hon bli ersättningsskyldig. Om aktieägaren inte meddelar husbolaget om det fel han/hon har upptäckt och felet förvärras, kan aktieägaren tvingas betala reparationskostnaderna.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp