Byggnadsbesiktning, underhållsbesiktning och konditionsundersökning - hur välja rätt undersökning?

Byggnadsbesiktning, underhållsbesiktning och konditionsundersökning – hur välja rätt undersökning?

Man borde alltid utreda ett hem och dess skick noga, för att de euron man investerat i det inte ska gå om intet utan helst ge ränta. Trots allt är ens egen och familjens hälsa faktorer som påverkar livskvaliteten och inte kan mätas i pengar, så frågan gäller snarare hur och när hemmets skick ska undersökas.

När ska man beställa en byggnadsbesiktning, en konditionsbedömning eller en underhållsbesiktning och vad är det för skillnad på dem eller räcker det kanske med en fuktkartläggning?

Byggnadsbesiktning eller fuktkartläggning vid bostadsaffär?

Vid en bostadsaffär är det viktigt att parterna är medvetna om objektets byggnadstekniska skick. Därför rekommenderas för egnahemshus och kedjehus samt par- och radhuslägenheter alltid Bostadsaffärens Byggnadsbesiktning i enlighet med den i branschen godkända anvisningen KH 90-00394.

”Redan i God Förmedlingssed nämns att fastighetsförmedlingen ska rekommendera Bostadsaffärens Byggnadsbesiktning, som görs enligt anvisningarna på VVS- och KH-kort för bostäderns byggnadsbesiktningar. Byggandsbesiktningen rekommenderas beställas i god tid i början av säljprocessen, påminner Jussi Mannerberg, verkställande direktör för Finlands Fastighetsmäklare r.f.

Syftet med en byggnadsbesiktning som görs med sinnena är att minska risken för fel eller skador som upptäcks efter affären och leder till missnöje eller tvister. Med en opartisk undersökning utreds även renoveringsbehov, skade-, hälso- och användningssäkerhetsrisker, samt åtgärdsförslag för dessa. För höghuslägenheter räcker en fuktkartläggning i våtrummet.

I byggnadsbesiktningen ingår små öppnade av tex. riskkonstruktioner. Enligt utförda observationer rekommenderas efter en byggnadsbesiktning ofta ytterligare undersökningar, som vanligen är besiktning av konstruktioners delar, t.ex. en falsk sockel eller annan riskkonstruktion.

Konditionsbedömning som grund för fastighetshållning av stora fastigheter

Med en konditionsbedömning utreds stora fastigheters, såsom höghus- och radhusbolags konstruktioner och system för att bestämma framtida renoveringsbehov och kostnader. Konditionsbedömningen görs för fastighetens byggnadsteknik, VVS- och elteknik. Konditionsbedömning av fastigheter utförs i enlighet med konditionsbedömningsanvisningar för affärs- och servicebyggnader KH 90-00500 och KH 90-00501 samt bostadsbyggnader KH 90-00534 och KH 90-00535 av en expertgrupp på tre personer.

”Konditionsbedömningsteamet uppgör utifrån bedömningen för husbolagets styrelse ett utmärkt verktyg – rapporten över konditionsbedömningen samt en underhållsplan för 10 år. Underhållsplanen berättar om schemaläggning av renoveringar, hur brådskande de är och om kostnadsnivån och hjälper hsubolaget till ekonomisk fastighetshållning tillsammans med rapporten över konditionsbedömningen”, berättar Marko Malmivaara, verkställande direktör för Raksystems Insinööritoimisto Oy.

Konditionsbedömningarna innehåller inte öppnande av konstruktioner och varje lägenhet besökts inte, om man inte avtalar om det. Konditionsbedömningen är ett slags stickprov av hela fastigheten t.ex. ett höghusbolag.

Konditionsundersökningen klargör konstruktionens skick

För en noggrannare utredning behövs en konditionsundersökning. Syftet med en konditionsundersökning som gäller en avgränsad del av en byggnad är att säkerställa skicket i byggnadens kritiska delar. Den ger även information för renoveringsplanering och för att välja rätt renoveringsmetoder.

Kondidtionsundersökningar kan även utföras för rör, elsystem, balkonger, yttertak samt ventilation. Även asbertkartläggningar är konditionsundersökningar. Konditionsundersökningen kan innehålla öppnande av samma konstruktion, konstruktionsdel eller rum. Ofta innehåller undersökningarna även provtagning i material. Undersökningssätten varierar enligt undersökningens objekt, t.ex. luft, konstruktion el. dyl.

Exakta konditionsundersökningar för olika konstruktionsdelar är viktiga för att hitta orsakerna till skadorna. I konditionsundersökningen utreds utöver orsaken till skadorna även hur de kan renoveras samt den rätta tidpunkten för renovering och omfattningen av renovering.

”Det här ska man utreda för att spara pengar och tid för fastighetsägaren gällande renoveringsarbete. Utan undersökningar kan inte renoveringsplaneringen göras på rätt sätt och risken är då att renoveringarna görs på fel sätt och till ingen nytta”, påminner Malmivaara.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp