Vilka är de mer ingående undersökningar som rekommenderas vid den konditionsinspektion, som utförs i samband med en bostadsaffär?

Vilka är de mer ingående undersökningar som rekommenderas vid den konditionsinspektion, som utförs i samband med en bostadsaffär?

Bostadshandeln är i allmänhet som livligast under sommaren och i början av hösten. I det skedet letar nämligen vanligtvis många efter ett hem i ett nytt område, då de fått ett nytt jobb eller då barnen skall börja i skolan. För att bostadsaffären skall löpa smidigt, är det skäl att försäkra sig om bostadens skick redan innan affären uppgörs. För detta ändamål låter man ofta utföra en konditionsinspektion i samband med bostadsaffären. Mycket ofta avslöjar konditionsinspektionen skador, som kräver en mer ingående undersökning. Vid 51 % av de konditionsinspektioner Raksystems har utfört har man t.ex. rekommenderat mer ingående undersökningar av regnvatten-dräneringar och dräneringsrör. Man bör även komma ihåg att utföra dessa mer ingående undersökningar, innan man säljer eller köper bostaden.

Det är skäl att slutföra alla mer ingående undersökningar innan bostadsaffären görs upp

De mer ingående undersökningarna kan i allmänhet beskrivas som djupgående konditionsinspektioner, vars avsikt är att noggrannare undersöka någon enskild konstruktionsdetalj eller komponent, något system eller någon apparat. Med hjälp av dessa undersökningar klargör man omfattningen och orsaken till en eventuell skada så, att man kan ge förslag till möjliga reparationsåtgärder. Dessa mer ingående undersökningar utförs i allmänhet med användande av s.k. destruktiva inspektionsmetoder, medan en normal konditionsinspektion som utförs i enlighet med direktiven i KH 90 00394 i allmänhet baserar sig på visuella intryck. Det är således i det fallet fråga om en ytlig och icke destruktiv inspektionsmetod.

Vid 55 % av de konditionsnspektioner Raksystems har utfört har man upptäckt skador, brister och fel i fastigheten. För en stor del av inspektionsobjekten har man också rekommenderat mer ingående undersök-ningar, även om bara en liten del av dessa i praktiken utförs innan bostadsaffären förs till slut. Det lönar sig ändå alltid att utföra de mer ingående undersökningarna redan innan bostadsaffären görs upp, eftersom man då i stället för en annulerad affär i bästa fall kan få de i repara-tionskostnader investerade pengarna mångfaldigt tillbaka. Samtidigt mins-kar även sannolikheten för att bostadsaffären senare leder till tvister.

Vi på Raksystems kommer alltid i förväg överens med kunden om, hur de mer ingående undersökningarna skall utföras. Det görs också alltid upp ett separat kontrakt, som gäller dessa undersökningar.

När rekommenderar konditionsinspektören att det görs mer ingående undersökningar?

Mer ingående undersökningar rekommenderas vanligen p.g.a. någondera av följande skäl: Man har inte i samband med en normal konditionsinspektion kunnat fastställa konstruktionernas tillstånd i önskad utsträckning, eller orsakerna till de skador som upptäckts är inte entydiga och tydligt påvisbara.

Vid en konditionsinspektion inspekteras alla de utrymmen man kommer åt, liksom även fasaderna, taket och byggnadens närmaste omgivning. Om det i byggnaden finns delar man inte kommer åt, kan dessa inte inspekteras under konditionsinspektionen. Vindsbjälklag och trossbotten är exempelvis utrymmen man inte alltid kommer åt – i sådana fall rekommenderas alltid mer ingående undersökningar.

En normal konditionsinspektion inkluderar vid behov öppnande av konstruk-tionerna på tre olika ställen. Detta förutsätter bostadsägarens tillstånd. För vissa konstruktioner är de hål man gör ändå för små och synfältet blir begränsat. För att i tillräckligt stor utsträckning kunna avgöra i vilket skick en riskkonstruktion är, måste man då göra större öppningar i kons-truktionerna. Detta utförs alltid i form av mer ingående undersökningar.

Raksystems Kauppaturva-försäkringen tryggar bostadsaffären

Då konditionsinspektören inte med säkerhet kan fastställa skicket på någon konstruktion, rekommenderas alltid mer ingående undersökningar av denna. Om man inte innan bostadsaffären slutförs utför dessa mer ingående under-sökningar eller kommer överens om vem som bär ansvaret, leder bostadsaffä-ren ofta till mångåriga tvister.

Även ett dolt fel kan leda till tvister gällande en bostadsaffär. Dolda fel är sådana fel i konstruktionerna, som inte upptäcks ens vid en med kompetens utförd konditionsinspektion och som bostadsaffärens parter således inte har känt till vid försäljningstillfället. Raksystems Kauppaturva är en försäkring, som täcker säljarens finansiella kostnader i händelse av dolda fel. Till förutsättningarna för att man skall kunna teckna denna försäkring hör bl.a., att Raksystems utför en konditionsins-pektion gällande försäkringsobjektet. Om man i konditionsinspektionsrap-porten sedan har rekommenderat mer ingående undersökningar, måste även dessa vara utförda för att ifrågavarande konstruktion skall kunna beaktas i försäkringen. Försäkringen bör vara i kraft redan innan bostadens besittningsrätt överförs till köparen och den är i kraft antingen 2 eller 5 år, beroende på objektet.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp