Vilka är de vanligaste felen i våtutrymmen?

Vilka är de vanligaste felen i våtutrymmen?

En bostads våtutrymmen är i hårt bruk, speciellt i barnfamiljer. Då våtut-rymmena utsätts för hård belastning händer det lätt, att fukten börjar orsaka problem. Om fukten kommer åt att tränga in i konstruktionerna, kan det lätt hända att det inte längre räcker att bara renovera våtutrymmena. Man kan då stå inför en totalrenovering av husets alla konstruktioner.

Fuktskador i våtutrymmena kan vara orsakade av många olika faktorer. De vanligaste av dessa är, att materialens livslängd har kommit till sin ände, att det har gjorts arbets- eller konstruktionsfel i det ursprungliga utfö-randet eller att man inte har skött om underhållet av tvättutrymmena.

Man bör förbereda sig på att förnya ett badrum, som kommit till slutet av sin livslängd

Vid de konditionsinspektioner Raksystems har utfört i samband med bostads-affärer har man kunnat konstatera, att 32 % av badrummen i egnahemshus är i behov av att förnyas, d.v.s. de har kommit till slutet av sin tekniska livslängd. Undersökningen inkluderar 15 700 egnahemshus runtom i Finland.

Våtutrymmen som byggts i enlighet med de nu gällande bestämmelserna har en teknisk livslängd på ca. 30 år. Sedan år 1999 bör badrummen enligt bestäm-melserna förses med en fuktspärr, som fyller kraven i RakMK/C2-bestämmel-serna. Som en tidigare version av fuktisolering användes främst ett slags fuktbarriär, som applicerades med pensel och som hade en livslängd på bara 10-15 år. Detta innebär i praktiken, att alla våtutrymmen som byggts innan år 1999 redan är i slutet av sin livslängd.

Våtutrymmenas tekniska livslängd påverkas även av de material man valt.    I nedanstående tabell definieras noggrannare den tekniska livslängden för olika våtrumsmaterial (KH 90-00403).

Konstruction och materialLivslängd (år)
Plastmatta, på golv15–25  
Kakel och fuktspärr, på golv15–20
Kakel och fuktspärr av massatyp, på golv20–40
Kakel och fuktspärr, på vägg av skivkonstruktion10–20
Kakel och fuktspärr, på vägg av stenmaterial12-24
Kakel och fuktspärr av massatyp, på vägg20-40
Plasttapet, på vägg8-15
Tvättrum med träpanel8-20
Bastu med väggpanel10–30

Sköt regelbundet om underhållet av ditt badrum

Den som bor i ett småhus ansvarar själv för att regelbundet sköta om under-hållet av husets våtutrymmen så, att dessa hålls i skick. Man bör konstant hålla ett öga på i synnerhet skarvarna mellan olika konstruktioner och system, ytmaterial samt fogar. Silikonfogarna slits under användning, så de bör förnyas med 3-5 års intervaller. Man bör också komma ihåg att rengöra golvbrunnen regelbundet.

Typiska riskpunkter i en bostads våtutrymmen är – förutom fogar och genom-föringar – fuktspärren och ventilationen. Ett våtutrymme förses under bygg-nadsskedet med en tät fuktspärr från golv till tak och efter detta skall man överhuvudtaget inte röra fuktspärren. Det rekommenderas att man inte försöker reparera en skadad fuktspärr, utan direkt byter ut den i sin helhet.

En fungerande ventilation är i själva verket en kombination av tillräckligt effektiv ventilation och regelbunden rengöring av ventilationssystemet. Det rekommenderas, att den som bor i ett småhus regelbundet rengör alla venti-ler och filtren i ventilationsmaskineriet, medan en justering och rengöring av hela ventilationssystemet alltid bör utföras av fackmän.

Orsaken till fel i våtutrymmena är ofta en på ett bristfälligt sätt utförd renovering

Oavsett om det är fråga om att bygga ett nytt eller att renovera ett gam-malt våtutrymme, är det viktigt att säkerställa kvaliteten på fuktspärren. Hela våtutrymmet bör enligt nutida bestämmelser vara försett med en fukt-spärr från golv till tak. Typiska arbetsfel i det skede fuktspärren appli-ceras är, att fuktspärrfilmen inte är tillräckligt tjock, att personen som utför jobbet inte känner till installationsanvisningarna för ifrågavarande produkt, att golvavloppsanslutningen har gjorts på fel sätt och att förhöj-ningen av tröskeln mellan de våta och de torra utrymmena har utförts på ett bristfälligt sätt.

”Vi har kunnat konstatera brister enbart i fuktspärren eller -isoleringen i hela 50 % av alla de objekt vi har utfört konditionsinspektioner på,” säger Kim Malmivaara, direktör för konditionsinspektionsavdelningen.

Det räcker ändå inte med att granska fuktspärren eller -isoleringen för att kunna garantera, att våtutrymmet är säkert och hälsosamt. Ofta behöver t.ex. ventilations- och avloppsrör förnyas och då de gamla konstruktionerna rivs, kan man upptäcka skadliga ämnen som kräver noggrann kartläggning. Man bör också komma ihåg att fästa uppmärksamhet vid dessa ämnen i det skede man renoverar eller river ett gammalt våtutrymme.

Enligt rekommendationerna bör ett våtutrymmes fuktspärr alltid appliceras av en fackman certifierad av Eurofins. Det lönar sig även att låta en utom-stående expert genomföra en kontroll av fuktisoleringen. Vid en fuktisole-ringskontroll utförd av Raksystems mäts den torra isoleringsfilmens tjock-lek och hela arbetets kvalitet granskas visuellt i synnerhet beträffande genomföringar och hörn.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp