Energicertifikat

VISST ÄR VÄL DIN FASTIGHETS ENERGICERTIFIKAT I KRAFT?

En fastighet som säljs eller hyrs ut måste ha ett energicertifikat, men certifikatet är också en viktig del av den energideklaration som bifogas en ansökan om byggnadslov för ett nybyggnadsprojekt.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Fyll i blanketten för en offertbegäran och vi sänder en offert så snart som möjligt.

Riksomfattande servicenummer som betjänar vardagar kl. 8–16.

Raksystems har en omfattande erfarenhet av att utfärda energicertifikat

Vi har det vida energikunnande och den erfarenhet som behövs för att kunna utarbeta ekonomiskt lönsamma förbättringsförslag.

 • Vi har under årens lopp utfärdat mer än 10 000 energicertifikat för objekt av olika storlek.
 • Då det är fråga om energifrågor har vi upp till 50 experter färdiga att betjäna dig (alla kvalificerade att utfärda energicertifikat).
 • Energicertifikatet utfärdas alltid av en person med den kvalificering som krävs. Våra beräkningar baserar sig på Miljöministeriets förordningar och instruktioner samt kommunala byggföreskrifter.

Fastighetens energicertifikat i ett nötskal

 • Energicertifikatet är enligt lag obligatoriskt. I offentliga byggnader där myndigheter är inrymda måste detta certifikat dessutom finnas synligt.
 • Certifikatet är giltigt i 10 år och det måste förnyas innan giltighetstiden för föregående certifikat löper ut.
 • Energicertifikatet gör det möjligt att jämföra olika fastigheter på basen av energiförbrukningen samt erbjuder förslag till åtgärder för att förbättra energieffektiviteten.

”Det lönar sig att energisanera! En energirenovering kan enligt våra undersökningar innebära årliga kostnadsbesparingar på upp till 50 %.”

Antti Hatsala, ledande energiexpert.

Energicertifikatet ger en helhetsbild av fastighetens energieffektivitet

Energicertifikatet baserar sig på helomfattande energiberäkningar, där man beaktar de specifika egenskaper byggnadens olika konstruktioner och tekniska system har. Ett enegicertifikat ger således en helhetsbild av vilka egenskaper ifrågavarande fastighetens konstruktioner och tekniska system har. Ur certifikatet framgår därtill även vilken mängd inköpt energi fastigheten förbrukar vid standardanvändning.

Arbetet består av följande faser:

 • sammanställande av de utgångsdata som behövs för att utföra beräkningarna,
 • platsbesök med assistans av en serviceman,
 • uppgörande av en modell av objektet i fråga,
 • beräkning av E-värdet i nuläget,
 • rapportering om beräkningsresultaten och
 • energiberäkningarnas utgångsvärden.

Som slutresultat får man ett energicertifikat, byggnadernas E-koefficienter och energicertifikatklass samt en rapport över hur den totala energiförbrukningen är fördelad. Med hjälp av energicertifikatet kan man jämföra olika byggnaders energieffektivitet baserat enbart på byggnadernas tekniska egenskaper. Användarnas energiförbrukningsvanor har således ingen inverkan på energiklassificeringen.

En kartläggning av möjligheterna till energibesparingar ger den största nyttan

Vi rekommenderar att energicertifikatet kombineras med en kartläggning av möjligheterna till energibesparingar. Med hjälp av denna kartläggning kan beställaren få en bild av vilka energibesparingsåtgärder som kunde komma i fråga. Ur kartläggningen framgår även vilka direkta kostnader dessa åtgärder innebär samt vilka återbetalningstider och vilken sparpotential det är fråga om. Denna tjänsts omfattning kan anpassas enligt kundens önskemål.

En kartläggning av möjligheterna till energibesparingar kan, utöver energicertifikatet, även inkludera:

 • Lönsamhetsberäkningar som gäller värmeproduktionen och förnybar energi,
 • Beräkning av fastighetens koldioxidavtryck,
 • Mätning av fastighetens lufttäthet samt
 • Mätning av fastighetens U-värde i kallt väder (utförs med hjälp av mätare och lätt värmekameraobservation).

Energicertifikatets omfattning

Energicertifikatet inkluderar ett platsbesök. Efter detta besök utförs alla beräkningar och det färdiga energicertifikatet levereras till kunden enligt överenskommelse. Energicertifikatets beräkningar baserar sig i huvudsak på förordningar och bestämmelser samt vid platsbesöket erhållna arealdata eller de byggnadsritningar och VVSA-planer som ställts till förfogande.

 • Beställaren får en beskrivning av Energicertifikatstjänstens omfattning, förberedelsanvisningar samt ett intervjuformulär.
 • Platsbesöket tar ca. 1-8 timmar, beroende på objektets storlek.
 • Innan platsbesöket intervjuar experten beställaren och tar på så sätt reda på objektets utgångsdata.
 • Efter platsbesöket utförs de beräkningar som gäller objektet i fråga. I beräkningarna beaktas Miljöministeriets förordningar och direktiv samt kommunens byggförordningar.
 • Det färdiga energicertifikatet överlåts till kunden enligt den tidtabell man kommit överens om.
 • I energicertifikatets pris ingår ett engångsbesök på plats. Detta besök utförs med beaktande av vid besökstillfället rådande förutsättningar.

Energicertifikatet inkluderar följande rapportering

Ur energicertifikatet framgår bl.a. följande uppgifter:

 • Byggnadens grunduppgifter: namn, adress, byggnadsbeteckning, byggnadsår och användningsändamål.
 • E-värde, Energieffektivitetsklass på skalan A-H samt den nivågräns som gäller för nybyggnadsprojekt.
 • Beräkningsgrunder, bl.a. information om husets konstruktioner och ifrågavarande konstruktioners egenskaper samt om uppvärmningssättet.
 • Den verkliga energiförbrukningen. (om ifrågavarande uppgifter finns tillhanda)
 • Mängden inköpt energi med beaktande av ifrågavarande energiforms beräkningskoefficient.
 • Information om den person som sammanställt energicertifikatet (namn och kvalifikation), datum för intygets utfärdande samt intygets giltighetstid.
 • Förslag till förbättringsåtgärder samt information om vilken beräknad inverkan de föreslagna åtgärderna har på E-koefficienten.

Andra detaljer som bör beaktas

 • Kunden bör försäkra sig om att han/hon har befogenhet att beställa inspektionen i fråga och att inspektionen går att genomföra. I ett objekt av bolagstyp måste beställaren få tillstånd att inspektera objektet och eventuellt även informera husbolaget om inspektionsbesöket. I ett parhus måste man ha tillstånd att inspektera båda lägenheterna.
 • Vi litar på att de utgångsdata vi har fått av kunden är helt korrekta, vi gör ingen separat kontroll av dessa data.
 • De värden på mängden inköpt energi man i energicertifikatsberäkningarna har kommit fram till kan avsevärt skilja sig från byggnadens faktiska förbrukningsvärden. Skillnaden beror i huvudsak på användarnas förbrukningsvanor och de för olika energiformer specifika koefficienterna man använder i beräkningarna. Syftet med detta lagenliga energicertifikat är att alla energicertifikat skall vara jämförbara, då de alla beräknas på samma sätt.
 • De rekommenderade reparationerna baseras på Raksystems egna databaser och de erfarenheter certifikatets utfärdare har av motsvarande saneringar eller reparationsåtgärder. Reparations- och grundförbättringskostnaderna kan avsevärt förändras genom att konkurrensutsätta olika entreprenörer. Det lönar sig också att använda planer uppgjorda av sakkunniga konstruktions- och VVSE-planerare som grund för den anbudsförfrågan man sänder till de olika aktörerna.

Rekommenderade tilläggstjänster

 • Kartläggning av möjligheterna till energibesparingar,
 • Storföretagets energirevision,
 • Motivas energirevision eller en ytligare energi-inspektion,
 • U-värdesmätning,
 • Beräkning av fastighetens koldioxidavtryck,
 • Miljöcertifiering och
 • Konditionsbedömning.

Med hjälp av dessa tjänster (som kan kombineras med energicertifikatet) får man viktig tilläggsinformation som stöd för Energicertifikatet. Vi rekommenderar varmt att man kombinerar dessa tjänster.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Vi betjänar på det riksomfattande servicenumret vardagar kl. 8–16.