Fastighetsskatteutredning

Fastighetsskatten hör till de största utgiftsposterna bland underhållskostnaderna.

Låt våra experter undersöka din fastighetsskattesituation – det är nämligen möjligt att uppnå märkbara besparingar i underhållskostnader genom att granska och optimera fastighetsbeskattningens grunder.

Vid en fastighetsskatteutredning granskas fastighetsskattens grunder och möjligheterna till inbesparingar.

Fastighetsskatten är en av de största posterna bland underhållskostnaderna – och dess betydelse kommer att ytterligare växa p.g.a. trycket från den offentliga ekonomin. Därtill uppdateras skatteförvaltningens riktlinjer i takt med rättspraxis, vilket leder till att tolkningar korrigeras och skattepraxisen ändras.

Fastighetsbeskattningen grunder bestäms enligt helt schematiska beräkningsformler, men i dessa formler ingår ändå otaliga detaljer som ger en möjlighet till alternativa tolkningssätt.
Genom att granska och optimera grunderna för fastighetsskatten är det möjligt att uppnå märkbara besparingar i underhållskostnaderna. Besparingar kan göras genom att korrigera fel i enskilda skattegrunder, genom att fylla i luckor i skattedeklarationen eller genom att använda den mest förmånliga tolkningen.

Vi behärskar alla detaljer i fastighetsbeskattningen, möjligheterna till inbesparingar och även de eventuella riskerna. Vi har utfört framgångsrika fastighetsskatteutredningar på uppdrag av Finlands största fastighetsägare, enskilda fastigheter och olika byggprojekt.

Raksystems GBP:s fastighetsskattetjänster inkluderar fastighetsskatteutredningar för befintliga fastigheter, bedömningar av fastighetsskattens riktighet i samband med fastighetsaffärer samt fastighetskatteutredningar som gäller byggprojekt. Förutom att kontrollera grunderna för fastighetsbeskattningen så tar vi även hand om korrigeringen av dessa. Vid sköter därtill om hela processen vid en eventuell skatteklagan. Vid behov upprättar vi även skattedeklarationerna för t.ex. bygg- och ombyggnadsprojekt så, att fastighetsägarens anmälningsskyldighet uppfylls. Green Building Partners Oy har varit en del av Raksystems Group sedan år 2020.

Du kan få mera information om denna tjänst genom att kontakta ledande expert Konsta Tuokko på tel.nr. +358 44 012 2018 eller GBP:s verkställande direktör Keijo Leppävuori på tel.nr. +358 44 7665 318.

Fastighetsskatteutredning för en hel fastighetsportfölj

Då det är fråga om en fastighetsportfölj som inkluderar flera fastigheter, kan vi genomföra hela fastighetsskatteutredningsprocessen och använda oss av en avgiftsmodell som baserar sig på förverkligade inbesparingar – en s.k. successfee-modell.

En fastighetsskatteutredning som gäller en omfattande fastighetsportfölj är uppdelad i tre olika delområden:

  • En förhandsutredning eller genomförbarhetsstudie utförs för alla objekt för att identifiera potentiella inbesparingsmöjligheter och eventuella risker.
  • Vid en objektsutredning granskar vi noggrannt beskattningsgrunderna för de utvalda fastigheterna, kontrollerar grunderna för tomtens och byggnadernas beskattning, kontrollmäter ytorna, utför kontrolluträkningar och genomför alternativa granskningar samt behandlar alla kontrollresultat tillsammans med beställaren. Till slut gör vi upp ett rättelseyrkande.
  • Övervakning av rättelseyrkande och rapportering gällande denna innefattar att utarbeta eventuella tilläggsutredningar till skatteförvaltningen, att granska beslut samt att ta hand om den process en eventuell överklagan innebär (förvaltningsdomstolen, högsta förvaltningsdomstolen). Detta delområde inkluderar även att övervaka helhetssituationen samt rapportera om denna.

Fastighetsskatteutredning som gäller ett byggprojekt

En fastighetsskatteutredning som gäller planerings- och byggnadsskedet av ett byggprojekt ger en tillförlitlig uppskattning av kommande skattebörda. Detta uppskattade värde kan sedan användas som en faktor i  investeringens kostnadsberäkningar, i försäljningsbroschyren och/eller i budgeteringen av fastighetens underhållskostnader. Med hjälp av denna fastighetsskatteutredning kan du helt lagenligt minimera skatten.

Fastighetsskattens betydelse framhävs speciellt i nya objekt som håller en hög kvalitetsnivå och ännu inte har några som helst åldersavdrag. Dessutom varierar skattebeloppen märkbart mellan till synes likvärdiga fastigheter, så uppgifterna som gäller jämförbara objekt räcker inte till för att kunna göra upp en tillförlitlig uppskattning. Den framtida skatten bör bestämmas på basen av uppgifterna som gäller ifrågavarande fastighets tomt och byggnad.

Vår tjänst inkluderar:

  • att bereda av en fastighetskatteberäkning på basen av uppgjorda utkast,
  • att identifiera möjligheterna till skatteinbesparingar genom att utveckla planerna,
  • att granska olika alternativ baserade på olika användningsändamål och på att dela in byggnaden i olika delar – samt att bedöma optimeringsmöjligheterna och riskerna detta kan innebära,
  • att granska det första fastighetsskattebeslutet samt
  • att upprätta en fastighetsanmälan / ett rättelseyrkande.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Vi betjänar på det riksomfattande servicenumret vardagar kl. 8–16.