vaaleita kerrostaloja mäntypuiden katveessa.

Kiinteistön hiililaskuri -palvelu taloyhtiön hiilijalanjäljen pienentämiseen

Raksystemsin kehittämä Kiinteistön hiililaskuri -palvelu julkaistiin vuonna 2023 työnimellä As Oy Hiililaskuri. Kehitystyön myötä Kiinteistön hiililaskuriksi vakiintuneen palvelun tavoitteena on saada päästöt mukaan taloyhtiön tilinpäätösaineistoon ja osaksi vuotuista seurantaa. Visiona on löytää taloyhtiöille keinoja vähentää merkittävästi päästöjään, ja lopulta vaikuttaa Suomen päästökannan pienenemiseen.

Mikä on hiililaskuri ja miten taloyhtiö hyötyy siitä?

Kiinteistön hiililaskuri on työkalu, jolla taloyhtiöt voivat selvittää oman hiilijalanjälkensä, saada konkreettisia ehdotuksia sen pienentämiseksi ja parantaa energiatehokkuuttaan erilaisilla suositelluilla toimenpiteillä.

Rakennusten osuus Suomen päästöistä on noin 30 %. Taloyhtiöiden päästöjen merkitys koko päästökannalle on huomattava, kun yli 60 % asunnoista sijaitsee taloyhtiöissä.

Rakennusten osuus Suomen päästöistä on noin 30 %. Taloyhtiöiden päästöjen merkitys koko päästökannalle on huomattava, kun yli 60 % asunnoista sijaitsee taloyhtiöissä. Tilanne on kuitenkin se, että monessa taloyhtiössä on osaamispulaa alan asiantuntijuudesta.

Päästötoimet ovat puutteellisia, koska ei löydy riittävästi tietotaitoa siihen, kuinka päästöjä olisi mahdollista pienentää taloyhtiöissä. Tiedon lisäksi tärkeää on saada aktivoitua taloyhtiöt mukaan päästötalkoisiin ja löytää oikeat keinot konkreettisten tulosten saavuttamiseen.

Hiililaskuri-palvelulla pyritään taklaamaan tämä taloyhtiöiden tiedon puutteen ongelma. Laskenta kattaa taloyhtiöiden vastuulle kuuluvat asiat ja niihin liittyvät päästöt, kuten lämmityksen, jätehuollon ja ylläpitopalvelut. Alla ote malliraportista:

Raksystemsin kiinteistön hiililaskurin malliraportti näyttää, miten hiilijalanjälkeä voidaan pienentää kiinteistön eri alueilla.

Tavoitteena on seurata ja pienentää hiilijalanjälkeä vuosittain esimerkiksi vuositavoitteiden avulla. Laskenta tulee mittaamaan myös hiilikädenjälkeä eli sitä, mitä hiilijalanjälkeen positiivisesti vaikuttavia toimia taloyhtiö tekee.

Hiililaskurin avulla saadaan päästöt läpinäkyväksi ja raportointi säännölliseksi sekä annetaan taloyhtiöille mahdollisuuksia ja toimenpide-ehdotuksia päästöjen seuraamiseen.

Sitä käyttäen selviää se potentiaalinen säästötaso, mikä on mahdollista saavuttaa erilaisilla toimenpiteillä, kuten esimerkiksi vedenkulutuksen vähentämisellä, kierrätyksen tehostamisella ja lämmitysjärjestelmän muuttamisella.

Kiinteistön hiililaskuri lyhyesti

  • Työkalu taloyhtiön päästöjen vuosittaiseen seurantaan ja vähentämiseen
  • Laskuri huomioi taloyhtiön vastuulle kuuluvat päästöt (energiankulutus, vedenkulutus, huolto- ja ylläpitotoimet, jätehuolto, remontit)
  • Laskennan laatimisen jälkeen taloyhtiön on itse mahdollista tarkastella tuloksia
  • Voidaan mm. liittää osaksi kuntoarviota ja energiatodistuksen laadintaa
  • Palvelu lanseerattiin nimellä As Oy Hiililaskuri vuonna 2023

Tavoitteena vuotuinen seuranta ja kehitys osaksi PTS:ää

Palvelu perustuu taloyhtiön antamiin lähtötietoihin, jonka pohjalta laskelmat päästöistä tehdään. Lähtötietojen kysely pyritään saamaan mahdollisimman selkokieliseksi. Raksystemsillä on tehty kattavaa tutkimustyötä itse kerätyn päästödatan saamiseksi. Se on tarkempaa ja laadukkaampaa kuin yleisistä datalähteistä saatava tieto.

”Hiililaskuri huomioi esimerkiksi päästöt, joihin taloyhtiö voi vaikuttaa ja mitkä ovat sen vastuulla. Näitä ovat huoltotoimet, ylläpitotoimet, jätehuollot ja remonttihankkeet. Ajatuksena on, että taloyhtiö voi itse selvittää tuloksia jatkossa ja seurata päästöjen kehitystä vuositasolla”, Raksystemsin Green Building Services -divisioonan asiantuntija Jonna Tappola kertoo.

Tappolalla on ollut keskeinen rooli Kiinteistön hiililaskuri -palvelun rakentajana.

”Lähdimme tekemään pitkälti sitä, mitä olimme itse ajatelleet, mutta toiveet ja tarpeet ovat tulleet isännöitsijätoimistoilta suoraan. Kehitystyön tuloksena syntyi hiililaskuri, joka on toimiva tapa jatkuvaan päästöjen seurantaan ja niiden vähentämiseen. Raportti tuloksista toimitetaan asiakkaalle muutamassa päivässä lähtötietojen toimittamisesta. Laskennan lopputulemana asiakas saa tulokset ja ehdotukset toimenpiteistä päästöjen vähentämiseksi”, Tappola kuvailee.

Keväällä 2023 laskentaa päästiin tekemään ensimmäisen asiakkaan kanssa.

”Nykytilan tuloksen lisäksi laskennassa arvioidaan parannuspotentiaalia, eli mitä olisi mahdollista tehdä päästöjen vähentämiseksi. Taloyhtiön lähtötiedot huomioiden suositellaan juuri heille sopivia toimia niin, että heidän on mahdollista löytää keinot päästöjen pienentämiseen”, Tappola jatkaa.

Päästölaskennasta arkipäivää tulevaisuudessa myös taloyhtiöille

Yhtenä hiililaskurin kehitystavoitteena on ollut alusta asti, että päästölaskennasta tulisi arkipäivää myös taloyhtiöille, jolloin se saataisiin vuositasolla mukaan esimerkiksi tilinpäätösaineistoon. Tällöin seurantaa tehtäisiin myös päästöjen osalta samaan tapaan kuin seurataan kustannuksia sekä energian- ja vedenkulutusta.

Kun peruskorjausten ja remonttien päästövaikutukset saadaan näkyville, niihin on mahdollista vaikuttaa myös ennakoivasti.

”Tavoitteena on integroida laskenta osaksi käytössä olevia kiinteistötietojärjestelmiä, mikä mahdollistaisi palvelun skaalautumisen ja helppouden sekä kasvattaisi sen vaikuttavuutta. Jos palvelu saadaan käyttöön riittävän monelle taloyhtiölle, saadaan myös näkyvä päästövähennys yhteiskunnallisesti aikaan”, palvelun vetäjänä toiminut, hankkeiden ympäristösertifiointien osastopäällikkö Simo Skogberg kuvailee.

Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Kiinteistöalan toimijoihin verrattuna taloyhtiöillä riittää vielä kirittävää vastuullisuusasioissa ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

”Palvelua jatkokehitetään edelleen osana normaalia kehitystyötä, muun muassa tekemällä jatkossa vertailua samantyyppisten kohteiden välillä. Pyrkimyksenämme on tehdä palvelu ja vastuullisuusasiat helposti lähestyttäväksi niin taloyhtiöiden hallituksille, isännöitsijöille, kuin palveluntarjoajille ja huoltoyhtiöille. Tällaisilla keinoilla voidaan parhaassa tapauksessa saada iso merkitys ja vaikutus aikaan yksittäisissä taloyhtiöissä jopa kymmeniksi vuosiksi eteenpäin”, Tappola summaa.

Kiinnostuitko? Lisätietoja palvelusta antaa Raksystems Green Building Partnersin asiantuntija Salla Saukkoriipi, puh. +358 41 732 4374.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp