Vuositarkastuksen ennakkotarkastus

Puolueeton näkemys uuden kiinteistön kunnosta vuositarkastuksen ennakkotarkastuksella

Autamme osakkaita tarkastamaan uuden taloyhtiön ennen vuositarkastusta sekä laatimaan puute- ja vikalistan.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16

Vuositarkastuksen ennakkotarkastus turvaa taloyhtiön aseman

Uudiskohteen asunnon ostajien ja taloyhtiön hallituksen tulisi panostaa vuositarkastukseen ja käyttää asiantuntijan apua rakennuksen tarkastamiseksi, jotta kaikki myyjän eli perustajaurakoitsijan vastuulle kuuluvat virheet ja puutteet tulee esitettyä vuositarkastuksessa.

 • Palvelu suoritetaan ennen perustajaurakoitsijan tekemää vuositarkastusta, joka suoritetaan yleensä 12-15 kk kuluttua taloyhtiön käyttöönotosta.
 • Asiantuntijamme auttavat sovittaessa myös vuositarkastustilanteessa. Lisäksi valvomme takuukorjaustyöt sekä osallistumme jälkitarkastuksiin tarpeen tullen.

Vuositarkastuksen ennakkotarkastuksella isojakin säästöjä

Asuntokauppalaissa on säädetty uuden asunnon vuositarkastuksesta, joka myyjän eli perustajaurakoitsijan tulee järjestää 12 – 15 kuukautta sen jälkeen, kun rakennusvalvonta on hyväksynyt rakennuksen käyttöönotettavaksi. Lain ja sen velvoittavan pykälän taustalla on rakenteilla olevan kohteen asunnon ostajan aseman turvaaminen. Ostajalla ja taloyhtiöllä on näin käytännössä vuosi aikaa havainnoida mahdollisia virheitä ja puutteita ja raportoida niistä perustajaurakoitsijalle vuositarkastuksen yhteydessä.

Laissa määritellään, että perustajaurakoitsijan tulee korjata vuositarkastuksessa esitetyt viat ja puutteet. Mikäli viat havaitaan vasta vuositarkastuksen jälkeen, urakoitsijan korjausvastuu raukeaa. Tästä syystä uuden asunnon omistajien ja taloyhtiön tulisi satsata vuositarkastukseen ja tarvittaessa käyttää asiantuntijan apua rakennuksen tarkastamiseksi etukäteen.

Pieniltä näyttävät vauriot vuoden ikäisessä rakennuksessa saattavat jäädä helposti huomaamatta, mutta niiden raportoiminen vuositarkastuksen yhteydessä on tärkeää. Mikäli virheistä ja puutteista ei reklamoida ajoissa, niistä saattaa aiheutua taloyhtiölle ja osakkeenomistajille vuosien saatossa jopa tuhansien eurojen korjauskustannukset.

”Suosittelen tarkastusta jokaiselle uudelle taloyhtiölle, sillä ilman tarkastusta moni virhe ja puute olisi jäänyt huomaamatta.”

Kirsi Hannula, As Oy Järvenpään Heidin hallituksen puheenjohtaja

Yleisimmät vuositarkastuksen ennakkotarkastuksella havaitut virheet ja puutteet

Yleisimpiä ulkoseinärakenteiden vikoja uusissa kohteissa ovat pellitys- ja saumauspuutteet, keskeneräiset rakenteet ja rakenteiden virheellisestä toteutusjärjestyksestä aiheutuneet puutteet. Lisäksi usein tulee vastaan kohteen olosuhteisiin soveltumattomia rakenneratkaisuja ja ylipäätään suunnittelemattomia rakenteita, jotka on toteutettu työmaalla jotenkin. Myös uudisrakennuksien julkisivuissa on entistä enemmän rakennetyyppejä, joiden puutteellinen toteutus aiheuttaa entistä enemmän ongelmia.

Raksystemsin tarkastamien 12-15 kuukauden ikäisten rakennusten julkisivuissa on todettu keskimäärin 40 puutetta.

Raksystemsin asiantuntija tukena vuositarkastusprosessissa

Edustamme usein vuositarkastuksissa taloyhtiön osakkaita. Asiantuntijapalveluumme sisältyy ennen vuositarkastusta suoritettava kiinteistötarkastus (Vuositarkastuksen ennakkotarkastus), jossa etsitään ja kirjataan muistiin virheet ja puutteet, jotka edellyttävät myyjältä toimenpiteitä. Asiantuntija laatii kiinteistötarkastuksesta raportin, jonka taloyhtiön edustajat esittävät vuositarkastustilaisuudessa myyjälle omilla kommenteillaan täydennettynä. Tarpeen mukaan asiantuntijamme osallistuu myös viralliseen vuositarkastukseen, jonka järjestää myyjä. Taloyhtiön päätöksestä asiantuntijamme voi jatkaa virheiden ja puutteiden korjaustöiden valvojana.

Ammattimaisesti laadittu puute- ja virheluettelo nopeuttaa yhteisymmärryksen löytymistä osapuolten välisissä takuukorjauksiin liittyvissä neuvotteluissa.

Taloyhtiön vuositarkastusprosessi

Miksi vuositarkastuksen ennakkotarkastus?

Kun uuden asunnon luovutuksesta on kulunut noin vuosi, perustajaurakoitsija on velvollinen järjestämään taloyhtiössä vuositarkastuksen. Vuositarkastuksesta on säädetty asuntokauppalaissa ja se turvaa ostajien ja taloyhtiön oikeuksia saada perustajaurakoitsijalta korjauksia, jos taloyhtiössä ilmenee sen vastuulle kuuluvia vikoja tai puutteita.

Vuositarkastuksen ennakkotarkastuksen hyödyt

Vuositarkastusprosessissa taloyhtiön tehtävänä on huolehtia taloyhtiön kunnossapitovastuuseen kuuluvien rakenteiden ja järjestelmien tarkastamisesta ja virheiden ilmaantuessa reklamoimisesta perustajaurakoitsijalle. Vastaavalla tavalla kunkin osakkeenomistajan tehtävänä on huolehtia hallinnassaan olevan huoneiston tarkastamisesta osakkaan kunnossapitovastuuseen kuuluvien asioiden osalta.

Sekä taloyhtiö että yksittäinen osakas voivat tarpeen mukaan teettää teknistä asiantuntemusta vaativan ennakkotarkastuksen alan ammattilaisilla. Taloyhtiön kannattaa selvittää rakenteissa ja järjestelmissä olevat virheet, puutteet ja vauriot asiantuntijoiden avulla mahdollisimman tarkasti jo ennen vuositarkastusta, koska asiantuntijoiden laatiman raportin muodossa taloyhtiö voi antaa perustajaurakoitsijalle yksilöidyn luettelon kiinteistössä ilmenevistä vioista ja puutteista viimeistään perustajaurakoitsijan järjestämässä vuositarkastuksessa.

Vuositarkastuksen ennakkotarkastuksen sisältö

Taloyhtiön vuositarkastuksen ennakkotarkastus tehdään rakennusten ulkopuolisilta osilta sekä teknisissä että yleisissä tiloissa ja lisäksi kuudessa asuinhuoneistossa. Tarkastuksen suorittaa kolmihenkinen asiantuntijatyöryhmä.

Ennen tarkastuskierrosta haastatellaan taloyhtiön huoltoyhtiön ja tilaajan edustajia. Ennen tarkastusta asiantuntijat käyvät lisäksi läpi kohteen suunnitelmapiirustukset, rakennusselostukset, käyttöönottovaiheessa laaditut mittaus- ja tarkastuspöytäkirjat, viranomaiskatselmuspöytäkirjat, mahdollisesti laaditut viemäri- ja lämpökuvausraportit, huoltokirjan ja myyntiesitteet siinä laajuudessa, kuin asiakirjat ovat tarkastuspäivänä kohteessa käytettävissä.

Rakennustekniikan tarkastus tehdään aistinvaraisin menetelmin pintakosteudenilmaisinta apuna käyttäen. Julkisivujen ja parvekkeiden tarkastus tehdään maanpinnalta ja kuuden asunnon parvekkeilta käsin. Asiantuntija tarkastaa perustukset, runkorakenteet, vesikatot, ulkoseinät, parvekkeet, ikkunat, ulko-ovet, piha-alueet sekä taloyhtiön teknisten ja yleisten tilojen pintarakenteet ja varusteet. Kuudessa huoneistossa tarkastetaan taloyhtiön kunnossapitovastuuseen kuuluvat rakenteet ja rakennusosat. Lisäksi tarkastettavien huoneistojen kohdalla tarkastukseen sisältyvät alapohjan ryömintätilat ja yläpohjan kylmät ullakkotilat, jos tarkastajilla on niihin esteetön pääsy tarkastuspäivän aikana.

LVIA-tekniikan tarkastukseen kuuluu lämmitys-, käyttövesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja automaatiojärjestelmien katselmus sekä pistokoemainen toiminnan tarkastus ennakkotarkastuksen piiriin kuuluvien asuntojen ilmanvaihtomäärien, käyttöveden virtaamien ja huonelämpötilojen osalta. Tarkastuksessa saatuja tuloksia verrataan rakentamismääräyksiin ja suunniteltuihin arvoihin. Tarkastus tehdään pääosin aistinvaraisin menetelmin ja järjestelmien toimivuutta tarkastellaan lisäksi ilman virtaaman, veden virtaaman ja lämpötilan mittareilla.

Sähkötekniikan tarkastukseen kuuluu sähkö- ja telejärjestelmien visuaalinen tarkastus ennakkotarkastuksen piiriin kuuluvissa tiloissa. Lisäksi tarkastukseen kuuluu pistokoeluontoisesti mittausteknisiä toimenpiteitä virta-arvojen, jännitetasojen, valaistusvoimakkuustasojen sekä vikavirtasuojakytkimien toimivuuden ja määräysten mukaisuuden selvittämiseksi. Tarkastuksen yhteydessä saatuja mittaustuloksia verrataan standardeihin ja suositusarvoihin.

Vuositarkastuksen ennakkotarkastuksen raportointi

Asiantuntijaryhmä laatii vuositarkastuksen ennakkotarkastuksen jälkeen raportin, jossa tarkastushavainnot esitetään yksilöidysti sijaintitietoineen virhe- ja puuteluettelon muodossa. Taloyhtiö toimittaa raportin joko sellaisenaan tai omilla virhe- ja puutelistoilla täydennettynä perustajaurakoitsijalle. Virhe- ja puuteluettelon yhteydessä tilaajalle toimitetaan mittaustulostaulukot.

Vuositarkastuksen ennakkotarkastuksen suorittaminen

Taloyhtiön vuositarkastuksen ennakkotarkastus tehdään rakenteita rikkomattomin menetelmin.

Tarkastuksen kokonaishintaan sisältyvät seuraavat toimenpiteet:

 • Tarkastusajankohdasta sopiminen tilaajan kanssa.
 • Asukastiedotteen laatiminen.
 • Asukaskyselyn järjestäminen.
 • Taloyhtiön huoltoyhtiön ja tilaajan edustajien haastattelut ennen tarkastusta.
 • Tarkastettavien asuntojen valinta yhdessä tilaajan kanssa.
 • Kohteen piirustusten, työselostusten ja myyntiesitteiden läpikäynti.
 • Tarkastuksen suorittaminen taloyhtiön rakennuksissa.
 • Tarkastusraportin laatiminen ja toimittaminen tilaajalle.

Lisäpalvelut

Taloyhtiöllä on tarkastuksen yhteydessä tai sen jälkeen mahdollisuus tilata seuraavia lisäpalveluita erillisveloituksella:

 • Hissien tarkastus
  Mikäli kiinteistössä on hissejä, niiden tarkastus voidaan sisällyttää ennakkotarkastukseen lisäpalveluna. Hissien tarkastaja kasvattaa tarkastajaryhmän kolmesta neljään.
 • Julkisivujen tarkastus henkilönostimesta
  Suosittelemme tilaamaan vuositarkastuksen ennakkotarkastuksen yhteyteen asiantuntijan tekemän julkisivun tarkastuksen. Tarkastus tehdään henkilönostimesta (nostokoriautosta) käsin, jolloin pystytään tarkastamaan myös räystäsliitokset ja muut julkisivuun liittyvät osat, joita ei maantasolta suoritettavassa vuositarkastuksen ennakkotarkastuksessa pystytä tarkastamaan
 • Takuutöiden korjausten valvonta
  Suosittelemme, että vuositarkastuksen ennakkotarkastuksen tekijät jatkavat takuukorjausten valvojina. Luotettavat ja kokeneet valvojamme varmistavat korjaustöiden sopimuksenmukaisuuden ja vähentävät riskejä merkittävästi.
 • Asuntokohtainen ennakkotarkastus
  Osakkeenomistajana voit myös tilata huoneistollesi tarkastuksen. Teemme asuntokohtaiset ennakkotarkastukset asuinhuoneistojen virheiden ja puutteiden selvittämiseksi huoneistonhaltijan kunnossapitovastuun piiriin kuuluvien asioiden osalta.

Lisäksi tarjoamme:

 • Tarkastajan osallistumisen perustajaurakoitsijan järjestämään vuositarkastukseen.
 • Tarkastusraportin esittelyn hallitukselle.

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.