Mitä ARA energia-avustus tarkoittaa?

Valtio tukee taloyhtiöitä, pientalojen omistajia ja ARA-yhteisöjä asuntojen energiatehokkuuden parantamisessa vuosina 2020-2022 tai niin kauan kuin määrärahoja riittää. 2020 vuodelle avustuksiin on budjetoitu 20 milj. € ja vuosina 2021 ja 2022 määrä nousee 40 miljoonaan kumpanakin vuonna. Avustuksiin on siis budjetoitu yhteensä 100 miljoonaa euroa ja avustuksella pystyy kattamaan jopa puolet hankkeiden kustannuksista.

Tavoitteena parantaa energiatehokkuutta vähintään 20 % nykysäännöksistä

Energiaremonttien tukemisen lähtökohtana on parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta nykysäännöksiä paremmaksi. Kerros- ja rivitaloissa tavoitellaan 20 % ja pientaloissa 30 % parannusta. Prosentuaaliset muutokset tarkoittavat E-lukuun seuraavanlaisia muutoksia:

RakennustyyppiYm:n asetuksen vähimmäistasoAvustuksen lisävaatimusVaadittu parannus yhteensä
Kerrostalo15 %20 %32 %
Rivitalo20 %20 %36 %
Omakoti-, pari- ja ketjutalo20 %30 %44 %
Energia-avustuksen valtion edellyttämät vähimmäistason parannukset -taulukko.

Avustusta myönnetään sellaisiin kohteisiin, joihin ei ole myönnetty muuta avustusta ja sellaisiin, joissa hyödynnetään ammattilaisia suunnittelu- ja korjaustöissä. Energia-avustuksen edellytyksenä on E-luvun paraneminen verrattuna rakentamisajan lähtötasoon. Tukea voi hakea niin suunnittelu- kuin korjaustyöhönkin.

Avustushakemuksen yhteydessä hakijan tulee toimittaa selvityksen laatijan allekirjoitettu selvitys suunnitelluista toimenpiteistä, joiden avulla päästään avustuksen edellytyksenä olevalle tasolle kiinteistön energiatehokkuudessa.

Avustus myönnetään kiinteistön omistavalle yhteisölle tai pientalon omistajalle. Tukea ei myönnetä taloudellista toimintaa harjoittavalle yhteisölle. Tuen estymiseen voi vaikuttaa esimerkiksi tukirahan loppuminen tai kun kohteessa ei ole tarpeeksi E-lukua laskevia tehtäviä toimenpiteitä. Tuen myöntämisestä päättää viranomainen.

Tuki maksetaan yhdessä erässä avustuksen hakijalle hankkeen valmistuttua.

Voit tutustua Valtioneuvoston asetukseen asuinrakennusten energia-avustuksista vuosina 2020-2022 tästä.

Paljonko avustusta voi saada?

Mikäli energiatehokkuutta parannetaan vaaditun vähimmäistason verran tai lähes nollaenergiatasoisissa kohteissa, on avustuksen määrä 4000 € per asunto.

Jos kiinteistö muutetaan lähes nollaenergiatasoiseksi, on avustuksen määrä 6000 € per huoneisto. 

Avustukset ovat joka tapauksessa enintään 50 % hankkeen toteutuneista ja avustuksen piiriin kuuluvista kustannuksista.

Avustuksen maksamisen edellytykset

Avustuksen saajan on osoitettava korjauksen valmistuttua kiinteistön energiatehokkuuden parantuminen lain mukaisesti teetetyllä rakennuksen Energiatodistuksella. Hänen on myös esitettävä allekirjoittamansa selvitys toteutuneista kustannuksista ja toimitettava korjaustöiden allekirjoitetut suunnitelmat työselvityksineen pdf-muotoisina tiedostoina Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle eli ARAlle.

Vuonna 2020 ensimmäisen puoliskon aikana 1.1.-30.6. toteutettuja korjauksia voidaan avustaa, kun avustushakemus on toimitettu ARAlle viimeistään 30.6.2020. Jo aloitettuihin hankkeisiin on siis mahdollista hakea avustusta.

1.7.2020 alkaen korjaukset, joihin hakija hakee avustusta, saa aloittaa vasta, kun avustushakemus on toimitettu kokonaisuudessaan liitteiden kera ARAlle.

Avustuksen maksamisen edellytyksen on myös se, että hakija antaa suostumuksensa tuen maksun yhteydessä toimittamansa aineiston käyttöön Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle valtionhallinnon toteuttamiin selvitys- ja tutkimushankkeisiin.

ARA voi myös edellyttää kohteessa toteutettavaksi väli- tai lopputarkastuksia. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus voi myös valtuuttaa paikallisen toimijan tekemään tarkastuksia.

Millaisille parannuksille voi hakea avustusta?

Avustusta voi hakea prosentuaaliselle, lähes nollaenergiatasoiselle tai ympäristöministeriön asetuksen vähimmäistason mukaiselle parannukselle. Pääsääntönä on, että rakennuksen laskennallinen E-luku paranee. Tutustu avustettaviin korjauksiin ARAn tekemässä listauksessa.

Energiatehokkuuden prosentuaalinen parantaminen
Avustusta voidaan myöntää hankkeen suunnittelu- ja toteuttamiskustannuksiin. Alla listaus kiinteistötyypin mukaisista vähimmäistasoisista parannuksista.

E-luvun vähimmäistasot (Ym:n asetus 4/13, 7 §):
1. Pien-, rivi, ja ketjutalo: E-vaadittu ≤ 0,8 x E-laskettu
2. Asuinkerrostalo: E-vaadittu ≤ 0,85 x E-laskettu
E-laskettu -termillä tarkoitetaan kiinteistön rakentamisajankohdan laskennallista E-lukua.

Energiatehokkuuden parantaminen lähes nollaenergiatasolle – asuinkerros-, ketju- ja rivitaloissa
Avustusta voidaan myöntää sellaisen hankkeen suunnittelu- ja toteuttamiskustannuksiin, minkä yhteydessä energiatehokkuus paranee uuden rakennuksen energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen (1010/2017) 4 §:n asettamien vaatimusten mukaiselle lähes nollaenergiatasolle.

Energiatehokkuuden parantaminen lähes nollaenergiatasoisissa kohteissa
Jos rakennus täyttää jo lähes nollaenergiatason rakentamisajankohtanaan, korjauksissa noudatetaan ympäristöministeriön asetuksessa olevaa vähimmäistasoa.

Hyödynnä asiantuntijaa

Korjaushankkeita suunniteltaessa ja lähtötietojen hankkimisvaiheessa on suositeltavaa hyödyntää asiantuntijapalveluita.

Tukea haettaessa E-luku todennetaan E-lukulaskennalla, joka käytännössä tarkoittaa Energiatodistusta. Avustuksen maksamisen yhteydessä toteutunut energiatehokkuuden parantuminen todistetaan päivitetyllä Energiatodistuksella..

Energiansäästökartoitus on Raksystemsin kattava palvelu, joka räätälöidään taloyhtiön tarpeiden mukaisesti ja sisältää energia-avustuksen hakupalvelun. Palvelun avulla taloyhtiö saa ammattilaisen näkemyksen siitä, mitä ja miten kiinteistön energiatehokkuutta voitaisiin parantaa kustannusarvioineen.

Toteutamme käytännön hakemuksen vaatimat liitteet tekemällä Energiansäästökartoituksen, jonka avulla kiinteistön omistaja saa laskennallisen E-luvun lisäksi suunnitelman korjaustoimenpiteistä ja niiden kustannustasosta. Lisäksi asiantuntijamme auttaa hakemusprosessissa.

Tutustu palveluihimme tarkemmin:

Tehkää taloyhtiössä nämä asiat ennen energia-avustuksen hakemista

 • Hankkikaa ennen avustuksen hakemista:
  • Lainvoimainen päätös hankkeeseen lähtemisestä – rahoituksesta on kerrottava päätösvaltaisen kokouksen pöytäkirjassa, esimerkiksi hallitus- tai yhtiökokouksessa.
  • Rakennuksen rakennusvuoden mukaiset alkuperäiset pääpiirustukset (asemapiirros, julkisivupiirustukset, pohjapiirustukset ja leikkauspiirustukset).
  • Taloyhtiön Kaupparekisteriote.
  • Laskelmat rakentamisajankohdan E-luvusta, joka sisältää kiinteistön lähtötiedot, välilaskelmat ja tulokset.
  • Asiantuntijan laatima ja allekirjoittama selvitys sekä kustannusarvio tulevista toimenpiteistä, joilla avustuksen edellyttämä energiatehokkuus saavutetaan. Selvityksessä on ilmettävä, ettei tulevista toimenpiteistä aiheudu vaaraa tai haittaa rakennukselle, naapurustolle tai ympäristölle.
  • Huomioikaa myös, että avustuksen myöntämisen jälkeen maksatushakemuksen toimituksen yhteyteen tulee liittää:
   • Energiatodistus, jolla todistatte kiinteistön energiatehokkuuden parantumisen ja sen, että muutokset on toteutettu.
   • Avustuksen saajan selvitys toteutuneista kustannuksista allekirjoitettuna.
   • Toteutusta vastaavat ja allekirjoitetut suunnitelmat tarvittavine työselityksineen pdf-tiedostoina.
  • Säilyttäkää suunnitelmista ja toteutuksesta aiheutuneiden kulujen kuitit ja tositteet 6 vuoden ajan, mahdollisia tarkastuksia ajatellen.
 • Lisäksi taloyhtiön tulee selvittää koko rakennuksen energiatoimenpiteisiin liittyvä korjaushistoria.
 • Selvittäkää rakennuksen kulutuslukemat 1-3 kalenterivuodelta (lämpö, sähkö ja vesi) sekä niiden ostoenergialaskutiedot.
 • Teettäkää ammattilaisella lain mukaiset E-lukulaskelmat (2 kpl) ja Energiatodistus kiinteistöllenne, jonka pohjalta kiinteistön mahdollinen avustusmäärä selviää.
 • Yhteisön puolesta asiaa voi hoitaa myös asiamies, taloyhtiössä se voi olla esimerkiksi isännöitsijä. Muistakaa huolehtia asiamiehen allekirjoitusoikeudesta, sillä ilman valtuutusta asiamies ei voi hakea avustusta yhteisön puolesta. Valtuutuksen voi tehdä Suomi.fi-palvelussa.

Lue aiheesta lisää ARAn sivuilta:

Lataa Raksystemsin selventävä esite ARA:n energia-avustushankkeista taloyhtiöissä täältä.


Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp